KONFERENCĒ APSKATĪTĀS TĒMAS

10:20 PILNVAROŠANAS TEORIJA

Mūsdienās ikvienam nozares profesionālim ir skaidra sabiedrības iesaistes nozīme projekta veiksmīgai īstenošanai, tomēr ne vienmēr ir skaidras atbildes uz jautājumiem: Kurš, kādos gadījumos un cik lielā mērā ir jāiesaista, lai nodrošinātu projekta izdošanos. Šajā sadaļā dzirdēsim teorētisku modeļu un referentu profesionālās pieredzes apkopojumu pilnvērtīgai un konstruktīvai sabiedrības iesaistei.

Ar referātiem uzstāsies:

 • Jurrian Arnold: Vietu radīšana un iespējošana
 • Jorge Lobos: Arhitektūra un koprade, kapitālisms un sociālisms

11:50 KOPĪGI VEIDOTA ATTĪSTĪBA

Sadaļa veltīta aizvadītajā gadā redzamākajiem sabiedriskā aktīvisma labās prakses piemēriem tepat Rīgā – apskatīsim festivāla “Komēta” ideju un tās īstenošanu Daugavgrīvas cietoksnī un analizēsim Sarkandaugavas apkaimes gūto pieredzi veidojot jauniešu iesaistes rokasgrāmatas. Vērtējot Rīgas veiksmīgākos sabiedrības iesaistes piemērus nedaudz atkāpsimies, lai kopskatā iepazītos ar dažādām sabiedrības iesaistes metodēm un to atbilstību katrai situācijai.

Ar referātiem uzstāsies:

 • Justīne Panteļējeva: Jauniešu iespējas iesaistīties ilgtspējīgā pilsētas plānošanā – Sarkandaugavas piemērs Green Manual for Youth Space projekta ietvaros
 • Karolīna Drabika: Stingrāku noteikumu izveide, izmantojot sabiedrības līdzdalību
 • Sandra Jakušonoka: Bolderājas grupas vīzija Daugavgrīvas cietokšņa attīstībai

14:10 IESPĒJAMĀS NĀKOTNES MAINĪGAI SABIEDRĪBAI

Dāņu Mākslas akadēmijas studenti prezentēs savu svešinieka skatu no malas, jeb studiju projektus par Rīgas dzīvojamo rajonu iespējamo attīstību sarūkošas populācijas, enerģētiskas izaicinājumu un tukšo Rīgas namu kontekstā. Iespējamās nākotnes atklāj gan Padomju rūpnieciskā mantojuma alternatīvu lietojumu sociālās funkcijas stiprināšanai mikrorajonos, gan tukšo Rīgas namu dažādās izmantošanas iespējas.

Ar referātiem uzstāsies:

 • Dr. Dīans Simpsons: Mikrorajona nākotnes
 • Līva Kreislere: Re-Occupy Riga – Plānošana tukšā pilsētā novecojošai sabiedrībai
 • Tamāra Kalantajevska: Māja šķērsgriezumā

16:00 PĀRLIECINĀŠANA

Stratēģiskas attīstības stūrakmens ir visu ieinteresēto pušu vienošanās par kopīgi izvēlētu nākotnes vīziju, tādēļ īpaši svarīga ir atvērta ideju komunikācija un spēja pārliecināt par izvēlēto risinājumu atbilstību mērķim. Šajā sadaļā runāsim par dažādiem veidiem kā pārliecināt – sākot ar māksliniecisku vizualizāciju nozīmi komunikācijā līdz pat veidiem, kā pašu pilsētvidi izmantot pozitīvu ieradumu veicināšanai.

Ar referātiem uzstāsies:

 • Oto Ozols: Pirms-Pēc ilustrācijas kā mīmi, kuri maina pilsētvides attīsstību
 • Dr. Agnis Stibe: Pārliecinošas pilsētvides rūpēsies par sabiedrības labklājību

 

TOPICS TO BE COVERED

10:20 THEORY OF EMPOWERMENT

Today every professional in the field knows how important public involvement is to develop a successful project, although only a few know a clear answer to such questions as who, in which cases and to what extent has to be involved to ensure a success in a project. In this section we will hear a summary of theoretical models and professional experiences of speakers for a wholesome and constructive public involvement.

Talks by:

 • Jurrian Arnold: Empowerment and Design practice
 • Jorge Lobos: Architecture & Co-creation: Socialism & Capitalism

11:50 GRASSROOTS DEVELOPMENT

This section is devoted to the best practice examples of social activism in Riga during last year. We will take a look at the idea behind the festival “Comet” and its realization in the Daugavgrīva fortress and analyze Sarkandaugava neighborhood’s experience engaging the youth. At the conclusion, we will look at the spectrum of public involvement methods and analyze the adequacy of each method in every situation.

Talks by:

 • Justine Pantelejeva: Youth engagement for a lasting city planning - The case study of Green Manual for Youth Space project in Sarkandaugava
 • Karolina Drabik: Achieving More Robust Regulations Using Public Engagement
 • Sandra Jakusonoka: Bolderaja Group’s vision of Daugavgriva fortress

14:10 POSSIBLE FUTURES FOR CHANGING SOCIETY

The students of The Royal Danish Academy of Fine Arts will present their foreigner view from the outside or study projects about Riga neighborhood’s possible development in the context of population decrease, energy efficiency challenges and empty buildings in Riga. Possible futures reveal an alternative use of Soviet industrial heritage’s for strengthening the social function in Riga high-rise residential neighborhoods and also demonstrate various alternative uses of empty buildings in Riga.

Talks by:

 • Dr. Deane Simpson: Mikrorajon Futures
 • Liva Kreislere: Re-Occupy Riga – Planning for an Ageing Society in a Vacant City
 • Tamara Kalantajevska: Home Deconstructed

16:00 PERSUASION

The fundamental principle for strategic city panning requires to have a goal that all stakeholders agree to, therefore communication of open ideas and the ability to convince about the aim adequacy for the chosen solution is very essential. This section will discuss different approaches on persuation – starting with the importance of artistic visualization in communication up to ways on how to use our urban environment to encourage a change of habits.

Talks by:

 • Oto Ozols: Before & after illustrations as Memes that Change Development of the Urban Environment
 • Dr. Agnis Stibe: Persuasive City will take care of Well-being of Public