Pilsētas arhitekta dienests

Visvaldis Sarma, aktīvi praktizējošs arhitekts, viens no arhitektu biroja SARMA & NORDE Arhitekti dibinātājiem. Ieguvis arhitekta diplomu 1989. gadā Rīgas Politehniskajā Institūtā un maģistra grādu arhitektūrā 2008. gadā Rīgas Tehniskajā Universitātē. Strādā pie doktora disertācijas par tēmu "Arhitektūras teorētiski - metodoloģiskās nostādnes radošā procesa kontekstā". 15 publikāciju par arhitektūras teoriju un vēsturi autors. Rīgas Tehniskās Universitātes lektors. Maratonists un baltvīna cienītājs.

MĀJOKĻU FORMAS UN ARHITEKTŪRAS NEPAREDZAMĀS SEKAS

Risinot īstermiņa problēmas plānošanas un mājokļu nodrošināšanas jomās, sākotnēji veiksmīgās atbildes pēc vairākām desmitgadēm bieži izraisa neparedzētas sekas, jo - apmierinot šodienas pieprasījumu, pasaule veido rītdienas patērētāju.

Vai iespējams pieļaut, ka ambiciozā Saline Royale projekta uzsākšana Luija XV laikā vēlāk kalpoja kā viens no Franču revolūcijas iemesliem?

Vai modernisms mainīja sabiedrības dzīves stilu un attieksmi pret apkārtējo pasauli? Vai, raugoties uz ASV un Eiropas valstu pēckara mēģinājumiem risināt mājokļu problēmu, iespējams secināt, ka tieši 50-to gadu paaudzes iespējas iegādāties "savu " mājokli, ir novedušas pie vientuļnieku kulta, "hikikomori" fenomena un Ņujorkas veidošanās par pilsētu bagātiem vientuļniekiem?

 


 

VISVALDIS SARMA

Visvalsdis Sarma is an architect with several years of professional experience; he also is one of the founders of the architecture company Sarma & Norde Architects. He received his architect diploma in 1989 at the Riga Polytechnic Institute. He received his Master’s degree in Architecture at Riga Technical University in 2008. Currently Visvaldis is working on his PhD thesis “Theoretically – methodological approaches of architecture in the context of the creativity process.”

Visvaldis is an author of 15 publications about architecture theory and history. He gives lectures at Riga Technical University. Visvaldis passion are marathons and he enjoys white wines.

THE UNPREDICTABLE CONSEQUENCES OF HOUSING ARCHITECTURE AND FORM

Initially successful solutions of the short-term problems of the planning and housing provision may cause unexpected consequences after several decades, because the world is creating future consumer by satisfying today’s demands.

Is it possible that the launch of the ambitious project Saline Royale by Louis XV later served as one of the causes for the French Revolution?
Did modernism changed the society’s lifestyle and attitude towards the surrounded environment and the world?

Is it possible to conclude that the post-war attempts to solve the housing problems in the United States and European countries and opportunities to purchase private housing has led to the solitary cult, hikikomori phenomena, and New York City as a place for rich hermits?