Pilsētas arhitekta dienests

Prof.Dr.Ir. Taeke Marten de Jong ir dzimis Utrehtā Nīderlandē. 1976. gadā viņš ieguva maģistra grādu pilsētvides dizainā Deftā un drīz pēc tam izstrādāja savu pirmo doktora disertāciju “Fundamentāls pētījums vides diferencēšanā”.

Viņa karjera saistīta gan ar profesionālo, gan akadēmisko pieredzi. Prof.dr.ir. Taeke Marten de Jong ir strādājis kā neatkarīgs konsultants pilsētvides dizaina jautājumos Nīderlandes Nacionālajā plānošanas aģentūrā, kompānijā “Stad & Landschap”, MESO fondā, kā arī kā profesors pasniedzot tehniskajās ekoloģijas metodes un metropolīta un reģionu dizainu, Delftas Tehniskajā Universitātē (DTU). No 2000. gada līdz 2011. gadam viņš bija DTU doktorantūras studiju padomes biedrs. 2012. gadā viņš aizstāvēja savu otro doktora disertāciju “Dizains kā vides daudzveidošanas instruments.”

 

PILSĒTVIDES DIZAINA KVALITĀTE, FUNKCIJA KĀ DAUDZVEIDĪBA

Šis raksts definē vides kvalitāti ekoloģijas jomā, ar mērķi formulēt trīs vienkāršus kritērijus pilsētvides dizaina kvalitātes noteikšanai. Tas uzsver vides daudzveidības lomu dizaina iespēju meklējumos. Tā nolūkā tiek nodalīti atsevišķi telpiskā dizaina modeļi, secība, līmeņi un slāņi, kur katram ir sava dažādība:

 • Rīkojumu secība dažādu līmeņu slāņos;
 • iespējamo nolūku … organizatorisks;
 • iespējamā funkcija 1mm kulturāls;
 • iedomu struktūra … ekonomisks;
 • forma 1m tehniska;
 • aprakstāms saturs 3m bioloģisks;
 • 10m fizisks.

Šī raksta mērķis ir paplašināt dizaina veidotāja iztēli iespēju veidā. Tas atklāj iespējas nodalītā dizaina kārtībā, līmeņos un slāņos, tādējādi aizstāvot turpmākos priekšlikumus:

 • Mēroga līmeņi ir norobežoti starp rāmi R un punktu r;
 • Saturs diversificē telpu;
 • Formas var parādīt vienu un to pašu saturu dažādos vaidos;
 • Struktūra (nošķirtības un apvienojumu kopums) stabilizē formu;
 • Funkcijai ir dažādi lietojuma vaidi katrā līmenī un mērogā;
 • Lietotāju, speciālistu un iesaistīto pušu dažādās intereses var būt noderīgas.

Tas nodrošina 50 iztēles vingrinājumus, lai dažādotu lietu satura kārtību, formu, struktūru, funkcijas un nolūkus.

Galvenais secinājums ir, ka dizainam ir nepieciešams cita metode, ne tikai empīriska un humanitāra zinātne. Dažas no sekām ir: atšķirība starp cēloņiem un apstākļiem, nepieciešamība pēc centieniem atklāt telpas iespējas, retu piemēru nozīme, nepieciešamība nošķirt pietiekamu daudzumu satura līmeņus un slāņus un nošķirt pietiekamu daudzumu dizaina līmeņus un kārtības.


 

TAEKE DE JONG

Prof.Dr.Ir. Taeke Marten de Jong comes from Utrecht, The Netherlands. He received Master degree in Urban Design in Delft in 1976 and soon after concluded his first PhD thesis “Fundamental study environmental differentiation”.

His carrier is related with both professional and academic experience. Prof.dr.ir. Taeke Marten de Jong has worked for Dutch National Planning Agency, Stad & Landschap and MESO foundation as urban design and independent advisor, as well as professor in Technical ecology and methods, and Metropolitan and Regional design in the Faculty of Architecture at Delft University of Technology (DTU). Between 2000 and 2011, he was the member of the Board for doctorates DUT. In 2012, he finalized his second PhD thesis “Diversifying environments through design”.

URBAN DESIGN QUALITY, A FUNCTION OF VARIETY

This paper defines environmental quality in ecological terms in order to formulate three simple criteria for urban design quality. It stresses the role of environmental variety in possibility-search as the core of design. For this purpose, it distinguishes modes, orders, levels, and layers in spatial design, each with its own variety. This paper aims to extend the designers' imagination in the mode of possibility. It explores possibilities in the distinguished orders, levels and layers of design, defending the next propositions:

 • Levels of scale are bounded between frame R and grain r;
 • Content diversifies space;
 • Forms may distribute the same content in many ways
 • Structure (set of separations and connections) stabilises form;
 • Function contains different uses at every level of scale;
 • Different intentions of stakeholders, specialists and users can be used.

It provides 50 exercises in imagination in order to diversify the orders of content, form, structure, functions and intentions.

The main conclusion is that design requires another mode than empirical science and humanities. Some consequences are discussed: the distinction between cause and condition, the required effort exploring the possibilities of space, the role of rare cases, the need to distinguish sufficient levels and layers of context and to distinguish sufficient levels and orders of design.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex