Pilsētas arhitekta dienests

 

Linda Leitāne-Šmīdberga ir ieguvusi profesionālo bakalaura un maģista grādu pilsētplānošanā Rīgas Tehniskās universitātē (RTU). Šobrīd Linda turpina doktorantūras studijas RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. Arhitektūras un pilsētplānošanas jomā lina profesionāli strāda kopš 2002. gada. Lindai ir vairāk kā 12 gadu daudzveidīga un bagāta pieredze arhitektūras un pilsētplānošanas jomā. Uzvarējusi un saņēmusi atzinības arhitektūras konkursos Latvijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Polijā un Libānā, kā arī saņēmusi balvas un atzinības Latvijas Arhitektūras gada labāko darbu skatēs.

Linda ir piedalījusies vairākās starptautiskās izstādēs Hamburgā un Lodonā, kā arī bijusi kuratore Latvijas ekspozīcijai Venēcijas biennāles 14. Starptautiskajā arhitektūras izstādē. Linda mēdz sniegt vieslekcijas Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa augstskolā (RISEBA). 

 RĪGAS MĀJOKĻU ARHITEKTŪRAS KONKURSI 1900-2013

Laika gaitā ir sākusi veidoties izpratne par arhitektūras konkursu tradīciju, to veidiem un organizēšanas praksi, katram veidam paredzot noteikt atšķirīgus mērķus un programmatiskos uzdevumus, dalībnieku un žūrijas atlases kritērijus.

Latvijā pēdējo 100 gadu laikā ir notikuši vairāk kā 700 arhitektūras un pilsētbūvniecības tēmām veltīti konkursi, liela daļa no tiem ir veltīta mājokļu arhitektūrai un pilsētbūvnieciskiem risinājumiem.

Lai konkursu rīkošana būtu rezultatīva, tādējādi – dzīvotspējīga un gūtu visu ieinteresēto pušu, t.sk., plašas sabiedrības atbalstu, ir nepieciešams tās nosacījumus regulāri aktualizēt (pielāgot patreizējam kontekstam – mūsdienu prasībām), palielinot iespējas konkursa rezultātā iegūt jaunradītas kvalitātes. Arhitektūras konkursi tradicionāli raksturoti kā izpētes un novitātes metode, gūstot jaunas, alternatīvas idejas un citādu skatījumu uz problemātiku. Konkursu vērtība ir intelektuālajā mantojumā, ko rada potenciālā arhitektūra kļūstot par sociālu un ekonomisku indikatoru, politiskās virzības instrumentu.

Referāta mērķis ir atklāt Rīgas mājokļu arhitektūras konkursu procesa vēsturiskos un teorētiskos aspektus.
Referāta uzdevums ir sistematizēt, klasificēt informāciju par iepriekš notikušo arhitektūras konkursu tipiem, veidiem, lai izveidotu teorētisko bāzi turpmākajiem pētījumiem.

Referāta ietvaros tiks skaidroti iemesli Rīgas mājokļu projektu konkursu rīkošanai: investora (privāta, valsts vai pašvaldības) vēlme iegūt dažādus skatījumus un idejas par risināmo jautājumu, likumdošanas prasības (piemēram, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma prasības par atklātiem arhitektūras konkursiem).

Referātā tiks analizēti vairāki laika periodi Rīgas mājokļu projektu konkursu praksē:

–    līdz 1918.gadam (strādnieku dzīvojamo namu konkursi, īres nami, dzīvojamie kvartāli u.c.);
–    1918.–1940. – Latvijas pirmās neatkarības periods (īres nami u.c.);
–    1940.–1989. – Padomju okupācijas periods (dzīvojamie masīvi, kvartāli, eksperimentālā apbūve u.c.);
–    1990. – 2013. – Latvijas otrās neatkarības periods (īres nami, sociālās mājas, jaunbūvju un ēku rekonstrukcijas, daudzfunkcionālie kvartāli u.c.).

Tiks analizēti gan lokāli, gan starptautiski organizēti konkursu veidi, kas ir bijuši organizēti vienā vai vairākās kārtās ar dažādu projektu izstrādes pakāpi (skiču – ideju un skiču – metu stadijās):

−    atklāti;
−    slēgti (ar pasūtītāja uzaicinātiem dalībniekiem vai organizēti projektēšanas institūciju ietvaros);
−    atklāti ar anonīmiem dalībniekiem un piedaloties pasūtītāja uzaicinātiem dalībniekiem.

Referātā tiks atklāta konkursa objektu realizācijas prakse, kas lielā mērā ir bijusi atkarīga gan no valsts politiskās situācijas un varas, gan ekonomiskām iespējām. Tiks analizēta arī konkursu praksei raksturīgie žūrijas vērtējumu un rezultātu veidi.


 

LINDA LEITĀNE-ŠMĪDBERGA

Linda Leitāne-Šmīdberga holds a professional bachelor and master degree from Riga Technical University (RTU). Currently Linda is continuing PhD studies in RTU at Faculty of Architecture and Urban Planning.
Linda has more than 12 years of diverse and rich experience in architecture and urban planning. She has won and received acknowledgements in architecture competitions in Latvia, Norway, Finland, Sweden, Poland and Lebanon, as well as she has won prices and received acknowledgements in “The Latvian Association of Architects' Sows of the Year”. Linda has also participated in international exhibitions in London and Hamburg, likewise she was the curator for the Latvia's exposition in the 14th Venice Architecture Biennale. She has given guest lectures in the Riga International School of Economics and Business Administration.

ARCHITECTURE CONTESTS FOR HOUSING IN RIGA 1900-2013

Over time there has developed understanding about tradition of architecture contests, its manner and organisation practice. As a result, for each kind of contest, there have established various aims and programmatic assignments, contestants' and jury' selection criteria.
During last 100 years in Latvia there has been more than 700 contests in the field of architecture and town planning. Many of them are devoted to the housing architecture and town planning solutions.

In order to organize productive contests, thus– sustainable, where the support of all stakeholders and society support would be gained, there is a necessity for a regular update of contest conditions and regulations (adopt it to particular context– todays' requirements). Hence, there is chance to receive more and new qualitative works. Traditionally architecture contests has been described as investigation and innovative method, and as a result here are gained new and alternative ideas and views of problem solutions. The value of these contests is the intellectual heritage that consists of the potential architecture which becomes a part of the social and the economic indicators as well as an instrument for the political believes.

The aim of this essay is to investigate the historical processes and theoretical aspects of the architecture contests for housing projects in Riga.
The goal of the essay is to systemize and classify the information about architecture contest types and manners, in order to create the theoretical basis for the furthered investigations.

There will be explained motives of the architecture contests for housing projects in Riga: investor's (private, state or municipality) interest in different views and ideas about possible solutions, legal aspects (for example, the regulations about open architecture contests in the law of Riga historic centre preservation and protection).
There will be analysed several time periods and practice of the architecture contests for the housing projects in Riga:
until 1918 (labour housing contests, rental houses, neighbourhoods etc.);
1918.–1940. – the first independence period of Latvia (rental houses etc.);
1940.–1989. – the Soviet occupation period (panel housing quarters, neighbourhoods, experimental building structures etc.);
1990.–2013. The second independence period of Latvia (rental houses, social housing, new buildings and reconstruction projects, multifunctional quarters etc.).
There will be analysed both- local and international contests types, that have been organized in one or several rounds with different project specification level (sketch– idea and sketch– draft level):
open;
closed (the client invites the contestants or the contests are organised within the designing institution);
open with anonymous contestants and the client invites the contestants.
There will be explores the project realisation praxis, which often has been depended on political conditions and the power in the state as well as economic possibilities. There will be analysed typical evaluation manner and final decisions of the jury.