Pilsētas arhitekta dienests

Arnita Melzobe ir ieguvusi arhitekta diplomu Rīgas Tehniskajā universitātē. Piedalījusies vairākās starptautiskās studentu apmaiņas Milānas Politehniskajā Universitātē, Norvēģijas Zinātņu un Tehnoloģiju Institūtā un Arhitektūras un Dizaina skolā Oslo.
Diplomdarba ietvaros pētījusi “Aktivitāšu mezgls Maskavas priekšpilsētā. Šaurās ielas telpas koncepcija” ieguvis arhitektūras platformas a4d, un žurnāla “Latvijas Architektūra” atzinības par labāko diplomdarbu.

Strādājusi arhitektu birojos GMARP un ARHIS, bet 2012. gadā, kopā ar arhitektu Kārli Melzobu, dibinājusi biroju GAISS. Birojs aktīvi piedalās arhitektūras konkursos, gūstot pozitīvu novērtējumu un augstas godalgas arhitektūras konkursos.
2014. gadā konkursa rezultātā piedalījusies, kā viena no 10 starptautiskiem arhitektiem Britu padomes organizētā arhitektūras plenērā Londonas Arhitektūras festivāla ietvaros.

IESPĒJU PROJEKTĒŠANA LONDONAS ARHITEKTŪRAS FESTIVĀLA IETVAROS

Kopš 2004. gada Londonā ik gadu mēneša garumā rit arhitektūras festivāls, piedāvājot plašu programmu klāstu. Šogad festivāla ietvaros pirmo reizi Britu Padome Londonā organizēja starptautisku arhitektūras plenēru, uzaicinot desmit valstis pieteikt trīs arhitektu prakses, no kurām tika izvēlēta viena no katras valsts. Tika atlasīti arī desmit Londonas biroji un izveidotas desmit komandas – katram ārvalstu arhitektam tika piemeklēts lokālais birojs, ar ko strādāt Londonā nepilnas divas nedēļas. Konkursa rezultātā man bija iespēja pārstāvēt Latviju un strādāt kopā ar Londonas biroju Delvendahl Martin Architects.

Festivāls ar savu notikumu kopu ir nozīmīgs atskaites punkts pilsētas attīstībā, tas nodrošina, ka reizi gadā arhitekti paskatās kritiski uz procesiem nozarē, kā arī iepazīstina iedzīvotājus ar aktualitātēm arhitektūrā. Lai pilsēta kvalitatīvi attīstītos, nepieciešami regulāri kontroles mehānismi un kritiski skatījumi uz notiekošiem procesiem un attīstību. Festivāla un plenēra diskusiju kopsaucējs šķita secinājums, ka arvien svarīgāk kļūst nevis koncentrēt darbu uz detalizētiem nākotnes plāniem, bet aktīvi darboties ar šobrīd notiekošo. Tas pietrūkst arī Rīgai. Ir pietiekoši daudz kontroles mehānismu, kas apskata attīstības vīzijas izstrādes sākumā, toties pietrūkst esošās vides vērtēšanas tai attīstības procesa gaitā.

Arhitektūras plenēra uzdevumā bija Londonas austrumu rajons Poplar, kas šobrīd atrodas uz pārmaiņu sliekšņa. Kamēr visā Londonā strauji rit būvniecība, Poplar tā nupat sāk attīstīties, tāpēc ir piemērots brīdis to apskatīt kritiski un piedāvāt svaigu skatījumu. Katra no izveidotajām desmit komandām strādāja ar vienu no tēmām – kultūra, mājokļi, darbs, pilsētu centri un pārmaiņas, un katrai tēmai bija piešķirta sava novietne.

Londonas arhitektūras plenērs bija veiksmīga metode, kā iegūt teritorijas kritisku vērtējumu un idejas iespējamiem vietas scenārijiem. Plenēra efektivitāti nodrošina darba metode, kad īsā laikā arhitekti strādā jaunā komandā, ar nepazīstamu teritoriju, ar īslaicīgu vietas pieredzi un bez skaidri definēta rezultāta.

Mūsu komandas uzdevumā bija darbs ar Londonas vecāko kanālu Limehouse Cut kultūras kontekstā. Kanāls vēsturiski tika izveidots kā īsākais savienojums starp upēm Lī un Temzu, sākotnēji kalpojis industriālām vajadzībām, šobrīd tas šķiet aizmirsts un maz izmantots. Gar kanālu strauji parādās jaunas dzīvojamās ēkas, kas neveiksmīgi sadarbojas ar kanālmalu un neizmanto tā kvalitātes, kanāls ir grūti pieejams, tam trūkst publiskās telpas.

Mūsu komandai šķita svarīgi plenēra ietvaros izstrādāt piedāvājumu, kas radītu apstākļus dažādu nākotnes scenāriju iespējām. Mūsu darbs dalījās divās daļās - vietas identitātes - notikuma radīšana, un telpisku struktūru piedāvājums, kā impulss vietas izmantošanai. Kopumā mūsu darba mērķis bija rast vietas kvalitātes un izcelt tās vērtības, neradot vērienīgas telpiskas izmaiņas vai jaunu funkciju piedāvājumu. Darba metode bija vietas iespēju projektēšana.


 

ARNITA MELZOBA

Arnita Melzoba has received degree in architecture at Riga Technical University. She has participated in few international exchange projects at Polytechnic University of Milan, Norwegian University of Science and Technology, and Oslo School of Architecture and Design. As her diploma thesis, she investigated “Hub of activities in Maskavas priekšpilsēta. The spatial concept of the Šaurā Street” and it was rewarded by architecture platform a4d, and journal “Latvijas Architektūra” as the best thesis of the year.

Arnita has worked in architect companies GMARP and ARHIS, but in 2012 together with architect Kārlis Melzobs established company GAISS. They have participated and received high prices and acknowledgements in several architecture contests.

She and nine other architects participated in architecture workshop organized by the British Council as a part of London festival of Architecture in 2014.

DESIGNING FUTURE POSSIBILITIES IN THE LONDON FESTIVAL OF ARCHITECTURE

Annual festival of architecture in London, offers wide range of activities for almost one month has taken place since 2004. This year the British Council in London organized international architecture workshop, where 10 international architecture companies were invited. There also were invited 10 architecture companies from London and then created 10 teams by selecting one local and one international company. They worked together for nearly two weeks. In a result, Arnita had an opportunity to work together with the company Delvendahl Martin Architects fro, London.

The festival and its set of events is a major milestone in the development of the town. It ensures that once per year the architects critically looks at the processes in the industry, and present newest development tendencies to the public. It is important to have monitoring mechanisms, which can be used regularly with a purpose to analyse and control the development. The common conclusion for the festival and the workshop was that instead of focusing on detailed plans, there is a necessity to control the current development tendencies. It also is missing in Riga. There are many control mechanisms to examine the development vision in early planning stages, but there are a lack of existing space and surrounding assessment methods for the development process on its later stages.

The aim of the workshop was to analyse Poplar neighbourhood, which is located in the eastern part of the city and cutely is one-step from reincarnation. There has just recently started redevelopment; thereby it is a significant time to critically revaluate future opportunities and suggest new development perspectives. Each team were working with particular topics – culture, housing, work, neighbourhood centres and changes of the needs. For each group and problem topic there was given particular area in the Poplar.

The workshop was a successful method to get a critical assessment of the space and to get ideas and possible development scenarios for the site. The method, when many experienced architects work with an international team, in before unknown territory and without undefined expectations in such short time, ensures the effectiveness of the workshop results.

Arnita and her team was analysing the oldest channel in London- Limehouse Cut from the culture perspective. Historically the channel was created to link the River Lee and the River Thames for industrial transportation purposes. Nowadays the channel is not used and has been forgotten. Lately there has been constructed new apartment houses along the channel. However, the advantages of the waterfront are not fully exploited- there is a lack of access to the channel and the territory misses public space.

It seemed important to offer a proposal that would create the conditions for various scenarios of future opportunities. The proposal was divided in two parts: creating the identity as the event of the place, and offering spatial structures, which would serve as an impulse for using the place. The aim of the proposal was to find qualities of the place and highlight its values, without causing large-scale spatial changes or new functions. The working method was the design of the sight possibilities.