RĪGAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800,
fakss 67026184, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

NOLIKUMS

Rīgā

2012.gada 23.oktobrī

Nr.268
(prot. Nr.92, 15.§)

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētasarhitekta birojs”
nolikums

Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu un Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 16.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde – Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk – Aģentūra) veic darbību, lai nodrošinātu Aģentūras izveidošanas mērķa sasniegšanu – sekmēt arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību, veicinot Rīgas kā reģiona metropoles konkurētspēju. 2. Aģentūrai ir norēķinu konts un zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu. 3. Aģentūra atrodas Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā. Kontroli pār Aģentūru īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja.

II. Aģentūras uzdevumi un tiesības

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:
4.1. sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.2. veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību;
4.3. izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā;
4.4. popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;
4.5. sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā;
4.6. atbilstoši Aģentūras kompetencei sniegt konsultācijas par normatīvo aktu izstrādi, to grozījumiem un papildinājumiem;
4.7. atbilstoši Aģentūras kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā, tajā skaitā:
4.7.1. sagatavot atzinumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam par detālplānojumiem, kas izstrādājami saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, izskatot izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju;
4.7.2. sagatavot atzinumu Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm, kurām organizējama publiskā apspriešana saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, pirms būvniecības ieceres nodošanas publiskai apspriešanai;
4.8. atbilstoši Aģentūras kompetencei pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības intereses attiecībās ar trešajām personām;
4.9. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātu cenrādi.

4.10. nodrošināt Rīgas domes Pieminekļu padomes darbībai nepieciešamos administratīvos resursus atbilstoši šim mērķim piešķirtajam budžetam.”

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:
5.1. piesaistīt ekspertus un veidot profesionālu padomdevēju institūcijas Aģentūras uzdevumu izpildei;
5.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām Aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
5.3. slēgt sadarbības līgumus Aģentūras uzdevumu veikšanai;
5.4. iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
5.5. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, Eiropas Savienības un citām ārvalstu institūcijām, struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām Aģentūras uzdevumu veikšanai.

III. Aģentūras pārvalde un darbības tiesiskuma uzraudzība

6. Aģentūras darbu vada Aģentūras direktors – Rīgas pilsētas arhitekts (turpmāk – Aģentūras direktors), kas pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumā, šajā nolikumā un darba līgumā minētajiem noteikumiem. 7. Aģentūras direktoram var būt divi vietnieki. 8. Aģentūras direktors:
8.1. nosaka Aģentūras iekšējo struktūru;
8.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru attiecībās ar trešajām personām, ja likums vai Rīgas domes saistošie noteikumi nenosaka citu pārstāvības kārtību;
8.3. rīkojas ar Aģentūras rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem. 9. Aģentūras darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

10. Aģentūras budžets ir Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta sastāvdaļa. 11. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
11.1. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta dotācija;
11.2. Aģentūras ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
11.3. citi ieņēmumi.

V. Noslēguma jautājums

12. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra nolikumu Nr.31 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” nolikums”.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex