RĪGAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800,
fakss 67026184, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

NOLIKUMS

Rīgā

2012.gada 23.oktobrī

Nr.268
(prot. Nr.92, 15.§)

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētasarhitekta birojs”
nolikums

Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu un Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 16.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde – Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk – Aģentūra) veic darbību, lai nodrošinātu Aģentūras izveidošanas mērķa sasniegšanu – sekmēt arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību, veicinot Rīgas kā reģiona metropoles konkurētspēju. 2. Aģentūrai ir norēķinu konts un zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu. 3. Aģentūra atrodas Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā. Kontroli pār Aģentūru īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja.

II. Aģentūras uzdevumi un tiesības

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:
4.1. sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.2. veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību;
4.3. izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā;
4.4. popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;
4.5. sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā;
4.6. atbilstoši Aģentūras kompetencei sniegt konsultācijas par normatīvo aktu izstrādi, to grozījumiem un papildinājumiem;
4.7. atbilstoši Aģentūras kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā, tajā skaitā:
4.7.1. sagatavot atzinumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam par detālplānojumiem, kas izstrādājami saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, izskatot izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju;
4.7.2. sagatavot atzinumu Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm, kurām organizējama publiskā apspriešana saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, pirms būvniecības ieceres nodošanas publiskai apspriešanai;
4.8. atbilstoši Aģentūras kompetencei pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības intereses attiecībās ar trešajām personām;
4.9. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātu cenrādi.

4.10. nodrošināt Rīgas domes Pieminekļu padomes darbībai nepieciešamos administratīvos resursus atbilstoši šim mērķim piešķirtajam budžetam.”

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:
5.1. piesaistīt ekspertus un veidot profesionālu padomdevēju institūcijas Aģentūras uzdevumu izpildei;
5.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām Aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
5.3. slēgt sadarbības līgumus Aģentūras uzdevumu veikšanai;
5.4. iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
5.5. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, Eiropas Savienības un citām ārvalstu institūcijām, struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām Aģentūras uzdevumu veikšanai.

III. Aģentūras pārvalde un darbības tiesiskuma uzraudzība

6. Aģentūras darbu vada Aģentūras direktors – Rīgas pilsētas arhitekts (turpmāk – Aģentūras direktors), kas pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumā, šajā nolikumā un darba līgumā minētajiem noteikumiem. 7. Aģentūras direktoram var būt divi vietnieki. 8. Aģentūras direktors:
8.1. nosaka Aģentūras iekšējo struktūru;
8.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru attiecībās ar trešajām personām, ja likums vai Rīgas domes saistošie noteikumi nenosaka citu pārstāvības kārtību;
8.3. rīkojas ar Aģentūras rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem. 9. Aģentūras darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

10. Aģentūras budžets ir Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta sastāvdaļa. 11. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
11.1. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta dotācija;
11.2. Aģentūras ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
11.3. citi ieņēmumi.

V. Noslēguma jautājums

12. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra nolikumu Nr.31 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” nolikums”.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs