Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ)  līdzfinansēts klimata pārmainām adaptācijas projekts ir līdz šim lielākais RPA "RPAB" veiktais pētījums . Šis projekts mums bija lieliska iespēja attīstīt  prasmes pētniecības projektu vadīšanā un pētījumu veikšanā, kā arī  nodibināt sadarbības tīklus pētniecības jomā. Darbs pie projekta tika uzsākts 2013. gada vasarā, noslēgts—2016. gada maijā.

Fakti un skaitļi:

gads:

2015/16

veica:

RPA «RPAB» un RSU

kopa:

7 kvartāli

budžets:

100000 EUR

EEZ finanšu instrumenta un Rīgas Domes līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta pilnais nosaukums ir „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) .

Viens no pētījuma lielākiem sasniegumiem ir zinātniski pamatoti argumenti Rīgas dzīvokļu namu kvartālu kompleksajai renovācijai.

Jau kops 2013. gada RPA "RPAB" veic Rīgas mikrorajonu pētniecību. Līdz šīm veiktu pētījumu eksperti pamatojoties uz savu pieredzi un viedokli secinājuši, kā lai uzlabotu Rīgas mikrorajonu vidi, jāskatās nevis uz atsevišķām dzīvojamiem namiem un tiem piesaistītiem funkcionāli nepieciešamiem zemesgabaliem vai kadastrāliem zemes gabaliem, bet gan ņemot vērā lielākas teritorijas—kvartālus starp pilsētas ielām, iekļaujot gan ēkas, gan zaļās teritorijās, gan piebraucamus ceļus.

Savukārt, pateicoties EEZ klimatam pielāgošanas projektam, tika atrasti ekonomiskie, sociālie, ekoloģiskie un pilsētbūvnieciskie argumenti turpmāk dzīvokļu namu kvartālu attīstību plānot kā kompleksu projektu, kurš iekļauj gan ēku un to daļu, gan kvartālu infrastruktūras attīstību, paredzot tam atbilstošu un pilsētbūvnieciski pamatotu īpašumtiesību ietvaru.

Argumenti ir vairaki. Tā, no tehniskā un ekonomiskā viedokļa, tipveida  ēku  atjaunošanai  grupās  un  kvartālos  ir  vairākas  priekšrocības,  taču  viena  no  galvenajām priekšrocībām ir būvniecības izmaksu apjoma samazinājums 15-20% apjomā. No telpiskā un sociāla viedokļa, lai īstenotu kompleksu kvartālu pielāgošanu klimata pārmaiņām, ir jāstrādā ar kvartālu publisko telpu, kuras struktūra atšķirās ņemot vērā pilsētbūvneicsiko kontekstu.

Projekts oficiāli tika iesākts 2015. gada martā un noslēdzas 2016. gada aprīļi. Kopumā darbs pie šī projekta aktivitātēm ilga gandrīz trīs gadus, ieskaitot laiku lai apkopotu atsevišķas pētījuma sadaļas. Pētījuma sagatavošanas darbi tika iesākti 2013. gada jūlijā. Projekta iesniegšana VARAM notika 2014. gada septembrī. Lēmums par iekļaušanu kandidātu sarakstā tika pieņemts 2014. gada beigās, par finansējuma piešķiršanu—2015. gada sākumā. Pirmā projekta aktivitāte—pētnieciskā vasaras skola—tika iesākta 2015. gada augustā. Projekta saturiskās atskaites tika iesniegtas 2016. gada maijā.