(autori: Neils Balgalis, Lolita Čače, Iveta Grīviņa, Ronalds Krūmiņš
(SIA «Grupa 93»))

Rīgas dome 2010. gadā atkārtoti apstiprināja galvenos Rīgas pilsētas attīstības stratēģiskos dokumentus, t. sk. struktūrplānu, kas akcentē svarīgākos plānojuma struktūras un funkcionālos mezglus, kā arī interešu virzienus, kuru attīstību pilsēta nosaka kā prioritātes investīcijām vai padziļinātai izpētei. Skanstes apkaime definēta kā viena no prioritātēm, kā tuvākās attīstības teritorija.

Projekta mērķis bija izstrādāt pietiekami detalizētu un precīzu pamatojumu Skanstes apkaimes telpiskajai (arī plānojuma un funkcionālajai) attīstībai visas sabiedrības interesēs, kas kalpotu par pamatu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī kā rekomendējošs informācijas avots pilsētplānošanas dokumentu detalizācijā un konkrētu attīstības ieceru noteikumu izstrādāšanā.

Izstrādāti trīs arhitektoniski telpiskās attīstības scenāriji: realizējot maksimāli pieļaujamo, rūkošo un mēreni pakāpenisko attīstību, izdalot to būtiskākās atšķirības un scenāriju pamatpieņēmumus, paredzot tos kā vienas attīstāmas struktūras atsevišķi posmus un nevis kā trīs atšķirīgas struktūras.

Sakarā ar apkaimes teritorijas atrašanos UNESCO pārraudzībā esošās Rīgas vēsturiskā centra daļas aizsardzības zonā , apbūves struktūra risināta kontekstā ar Rīgas vēsturiskā centra perimetrālās apbūves struktūru.

Attīstības modeļa pamatā likts iekšējais transporta loks, kas atdala Rīgas centram raksturīgo perimetrāla apbūves veida teritoriju ar celtniecībai piemērotiem grunts apstākļiem no teritorijas loka iekšpusē (bij. ganības), kur būvniecības rentabilitāti var panākt ar punktveida augstbūvju pielietojumu. Projekts piedāvā apkaimes centrālajā daļā, kā parka rakstura telpā izvietot «izkaisītus» brīvstāvošus apjomus vai to grupas. Šo retinātas apbūves teritoriju ap Skanstes ielu ieskauj zemas, blīvas apbūves «gredzens». Telpiskie akcenti – augstbūvju izvietojums un to augstuma parametri analizēti kontekstā ar:
– lokālo pilsētvidi un iespaidu uz Vecrīgas panorāmu,
– Rīgas teritorijas plānojuma noteiktajiem apkārtnes telpiskajiem risinājumiem un pilsētbūvnieciski akcentēto apbūves grupu izvietojumu un kompozīciju visas pilsētas mērogā.

Skanstes ielas apstādījumi kopā ar parka rakstura pilsētvidi ap šo ielu ir vienojošais posms – «zaļā koridora» sastāvdaļa starp Mežaparku un Daugavu (caur Viesturdārzu un Andrejsalu), kā arī ar Kanālmalas apstādījumiem.

Definēta Skanstes apkaimes pilsētnieciskā vietzīme un noteikumi tās attīstībai/pilnveidošanai, paredzot vienu «vēsturisku nospiedumu» kā pagātnes piedāvājumu nākotnei. Par identitātes zīmi izvēlēta Sarkandaugava, kas savulaik atradusies apkaimes teritorijā. Veidojot apkaimes ārtelpas struktūru, upes/ūdens tēls būtu izmantojams kā galvenā vietzīme. Sarkandaugavas fragmentu atjaunošana varētu būt arī kā viens no ilgtspējīgu meliorācijas sistēmu un lietusūdeņu novadīšanas risinājumiem. Upes ūdens motīvi izmantojami vides dizainā – ūdens elementos, kas simboliski norāda bijušo upes gultni.
Teritorijas plānojumā iestrādājama skaidra gājēju un riteņbraucēju ceļu struktūra.
Noformulēti auto novietošanas principi.

Uzsākot darbu pie koncepcijas izstrādes (kopā ar plānojuma izstrādātāju un pasūtītāju) tika organizēta visu ieinteresēto pušu (nekustamā īpašuma īpašnieku, attīstītāju un speciālistu) profesionāla diskusija, kā arī organizēta sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā, sniedzot informāciju ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem un iedzīvotājiem par izstrādājamā projekta būtību.
Darba procesā koncepcijas 1. redakcija 23.11.2011. izskatīta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā.

Koncepcija Skanstes apkaimes arhitektoniski telpiskās struktūras attīstībai izstrādāta vienlaicīgi ar Skanstes apkaimes lokālplānojumu, kura pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Tās materiāli nodoti Rīgas domes pilsētas attīstības departamentam un Rīgas pilsētas būvvaldei.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex