Personas datu apstrāde uzdevumu izpildīšanai

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (struktūrvienība: Rīgas pašvaldības aģentūra ”Rīgas pilsētas arhitekta birojs”' (turpmāk – Aģentūra), reģistrācijas numurs: 90011524360, adrese: Dzirnavu iela 60a-21, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālruņa numurs: (+371) 67105941);
Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs (adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika; e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Jebkurai fiziskai personai kā datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt Pārzinim piekļūt personas kā datu subjekta apstrādātajiem datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot lūguma pamatojumu, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Aģentūra, savu uzdevumu izpildei, apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Aģentūras uzdevumu izpildīšana;
 • Aģentūras lēmumu pieņemšana un dokumentēšana;
 • Konferenču, semināru un citu publisko pasākumu plānošana un organizēšana.

 

1. AĢENTŪRAS UZDEVUMU IZPILDĪŠANA

Aģentūras uzdevumu izpildīšana: sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā; atbilstoši Aģentūras kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā; atbilstoši Aģentūras kompetencei pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības intereses attiecībās ar trešajām personām; konsultēt par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā; sniegt atzinumus par detālplānojumiem, lokālplānojumiem vai būvniecības iecerēm; konsultēt par pētījumu sagatavošanu par pilsētvides kvalitāti;

Aģentūras pakalpojumu sniegšana:

 • konsultēt par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā;
 • sniegt atzinumus par detālplānojumiem, lokālplānojumiem vai būvniecības iecerēm;
 • konsultēt par pētījumu sagatavošanu par pilsētvides kvalitāti.

Aģentūras profesionālās padomdevējas institūcijas – Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas – mērķa izpildīšana: sekmēt aģentūras uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību

Datu apstrādes tiesiskais pamats: Publisko aģentūru likums, Rīgas domes 2012.gada 23.oktobra nolikums Nr. 268 “Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” nolikums”, Rīgas domes 2017.gada 24.janvāra saistošie noteikumi Nr. 245 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pakalpojumiem” un Aģentūras 2013. gada 29. janvāra vadītāja noteikumiem Nr. RPAB-13-1-nos “Arhitekta kolēģijas nolikums”

Datu avoti: pati persona – ar iesniegumu

Datu kategorijas:

 • konsultāciju gadījumā – personas vārds, uzvārds, darba vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts;
 • atzinuma gadījumā – personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, paraksts.

Datu glabāšana

Saskaņā ar Aģentūras 2019. gada lietu nomenklatūru fiziskas personas iesniegumus, kas attiecas uz pamatdarbības jautājumiem (atzinumiem), Aģentūra glabā pastāvīgi, un fiziskas personas iesniegumus, kas attiecas uz citas Rīgas domes iestādes darbību, Aģentūra glabā piecus gadus kā saraksti organizatoriskos jautājumos.

Iespējamie personas datu saņēmēji:

 • gadījumos, kad tiek slēgti līgumi starp Aģentūru un privātpersonu –
  Rīgas domes struktūrvienības (Finanšu departaments, Audita un revīzijas pārvalde, Informācijas tehnoloģiju centrs) un gada pārskata finanšu ārējā audita veicēji;
 • gadījumos, kad Aģentūra sniedz pakalpojumus – atzinumus un konsultācijas, –
  Rīgas domes struktūrvienības un institūcijas (Sekretariāts, Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde), valsts iestādes un institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuru pārziņā ir ar arhitektūru un būvniecību saistītie jautājumi.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus?

Persona nesaņems Aģentūras pakalpojumus.

 

2. AĢENTŪRAS LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN DOKUMENTĒŠANA

Datu apstrādes tiesiskais pamats: pārziņa leģitīmo interešu ievērošana

Datu avoti: sanāksmju dalībnieki

Datu kategorijas: vārds, uzvārds, darba vieta, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts, balss, attēls

DATU GLABĀŠANA

 • Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sanāksmes:
  • audio ierakstus Aģentūra glabā līdz protokola parakstīšanai,
  • aizpildītas dalībnieku reģistrācijas veidlapas un protokolus ar vizuālajiem materiāliem saskaņā ar Aģentūras 2019. gada lietu nomenklatūru Aģentūra glabā pastāvīgi,
  • protokolu teksta fotogrāfiju failus savas mājaslapas arhīvā un savā soc. kontā internetā Aģentūra glabā pastāvīgi.
 • Darba sanāksmes: audio ierakstus un aizpildītas dalībnieku reģistrācijas veidlapas Aģentūra glabā līdz protokola parakstīšanai

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas pilsētas struktūrvienības, kas nodrošina kontroles un audita funkcijas par Aģentūras darbību; ārpakalpojuma sniedzēji gadījumos, kad Aģentūra sanāksmju dokumentēšanai un Aģentūras publicitātes vajadzībām izmanto ārpakalpojuma sniedzējus; sabiedrība, kas apmeklē Aģentūras tīmekļa vietni.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus?

Netiks pieņemti un dokumentēti Aģentūras lēmumi.

 

3. KONFERENČU, SEMINĀRU UN CITU PUBLISKO PASĀKUMU PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA

Datu apstrādes tiesiskais pamats: sabiedrības intereses saņemt informāciju par pilsētvides attīstību, plānotajiem pasākumiem, kā arī informācijas apstrāde vēsturiskiem mērķiem

Datu avoti: personas, kas piedalās publiskajos pasākumos, lektori konferencēs

Datu kategorijas: vārds, uzvārds, darba vieta, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts, balss, attēls

Datu glabāšana: Aizpildītas reģistrācijas veidlapas Aģentūra glabā līdz apliecinājumu nosūtīšanai dalībniekiem; vadības sēžu protokolus, t. sk. apliecinājumus par dalību Aģentūras organizētajos un pasūtītajos pasākumos saskaņā ar 2019. gada lietu nomenklatūru Aģentūra glabā piecus gadus; aptaujas anketas par pasākumu kvalitāti Aģentūra glabā līdz apkopojuma apstiprināšanai; teksta, fotogrāfiju, videoierakstu un prezentāciju failus savas mājaslapas arhīvā Aģentūra glabā pastāvīgi, teksta, fotogrāfiju un videoierakstu failus savā soc. kontā internetā Aģentūra glabā pastāvīgi; Aģentūras pasākumu dalībnieku e-pasta adreses Aģentūra glabā līdz nākošā gada beigām.

Iespējamie personas datu saņēmēji: personas, kas apmeklē Aģentūras tīmekļa vietni, kā arī ārpakalpojuma sniedzēji, ja tie piedalās publiska pasākuma organizēšanā

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus?

Sabiedrība netiks informēta par pilsētvides attīstību, arhitektūras sasniegumiem; Aģentūra nevarēs izpildīt savus uzdevumus.

 

Pēdējie labojumi veikti 02.01.2019