Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdes Nr. 2 (102) kopsavilkums

Sēdē piedalās: G.Princis, Z.Treimane, E.Bērziņš, V Brūzis, J.Dripe, A.Kronbergs, I.Purmale, V.Šlars, V.Valgums, K.Kaugurs, L.Sarma, A.Kaķeševa, I.Motivāns, A.Feļtins

Referē: G.Bērziņš un E.Cerbulis (projektētāja pārstāvji), J.Lasmanis (pasūtītāju pārstāvis).
Protokolē: A. Lūse.

Rakstisku viedokli par izskatāmo jautājumu sniedz J.Krastiņš un I.Rukšāne

Sēdē apskatītā prezentācija: “Jaukta tipa ēku jaunbūves Zaķusalas krastmalā 19 Rīgā”

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē 2019. gada 14. maijā tika prezentēts projekts “Jaukta tipa ēkas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 19 (2a)” (projektētājs – SIA “DEI arhitekti”) un kolēģijas locekļi tika aicināti izteikt viedokļus par arhitektūras risinājumiem un to, vai šajā pilsētbūvnieciski un ainaviski nozīmīgajā vietā piemērojams atklāts arhitektūras konkurss.
(Atgādinājumam – Zaķusalas dienvidu daļas attīstība tika apspriesta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē 2016. gada 7. septembrī.)

Zemesgabals 13 833 kvadrātmetru platībā, uz kura plānots veikt apbūvi, atrodas starp Salu tiltu un zemesgabaliem, uz kuriem apbūvi plāno SIA "Merks" piederošā SIA "Zaķusala Estates". Priekšlikums paredz, ka aptuveni viena trešdaļa no torņu platības aizņems viesnīca, divas trešdaļas – dzīvokļi. Tas nozīmē, ka priekšlikumā paredzēta programma piesaistīs gan pastāvīgus lietotājus no Salas un tuvākām apkaimēm, gan īslaicīgus lietotājus. Pašreiz Salu apkaimē apkalpes objekti ir tikai Lucavsalā, bet tiem ir sezonāls raksturs. Pastāvīgi apkalpes objekti atrodas aptuveni 2-3 km attāluma no priekšlikuma teritorijas.

Uzturot profesionālu un tajā pašā laikā dažādus viedokļus un argumentus iekļaujošu konsultāciju, diskusijas sadaļā kolēģijas dalībnieki tika aicināti komentēt apbūves priekšlikumu kontekstā ar Rīgas teritorijas plānojuma risinājumiem Zaķusalā un lokālplānojuma risinājumiem teritorijai uz dienvidiem no apskatāmā zemesgabala, kur attīstību un apbūvi plāno SIA "Zaķusala Estates", un tika vērtēts pamatojums (argumenti) objektam piemērot arhitektūras konkursa procedūru. Vairuma kolēģijas locekļu ieskatā darbs pie attīstības priekšlikuma būtu vēl turpināms (nepiemērojot obligātu arhitektūras ideju konkursa procedūru), tā turpmākajā posmā pārskatot un detalizējot sekojošus plānotās apbūves ieceres arhitektūras un pilsētbūvnieciskos aspektus.

  • Ņemot vērā teritorijas novietni (šobrīd neapbūvēta teritorija kvartālā starp nozīmīgu pilsētas maģistrāli un ainaviski kvalitatīvu ūdensmalu), ieteikums pārskatīt objekta funkcionālo un pilsētbūvniecisko risinājumu, tas ir, veidot pilsētvidi un galveno piekļūšanu zemesgabalā (arī iebrauktuvi) no ziemeļiem, izvietot viesnīcas apjomu tuvāk transporta maģistrālei, pēc iespējas saglabājot ainavas un vides kvalitātes vērtības dzīvojamām ēkām teritorijas dienvidu pusē pret Mazo Daugavu.
  • Lai arī tiek pausts, ka apjomīgo projektu iecerēts īstenot vienā kārtā, tā mērogs un arhitektūras risinājumi būtu detalizējami, pieļaujot iespēju to īstenot pa kārtām (piemēram, apjoma kompozīcija, funkcionālais risinājums, teritorijas labiekāŗtojums un arhitektoniskais tēls).
  • Ir skaidrs, ka veidojot pilsētvidi konkrētajā vietā nepieciešama daudzfunkcionalitāte ar pietiekamu publiskas nozīmes (publisko pakalpojumu) objektu īpatsvaru. Šobrīd iztrūkst pārskatāmas diagrammas par paredzētas tipoloģijas spēju nodrošināt telpas publiskām programmām, kuras vērstas gan uz iedzīvotājiem priekšlikumā paredzētajā jaunbūvē, gan arī, kura būtu vērsta uz Salas apmeklētājiem (vai priekšlikums vispār paredz telpas veikaliem, kāds ir nepieciešamās sociālās infrastruktūras aprēķins, u.tml.).

Ārpus konkrētā apbūves priekšlikuma, bet kontekstā ar līdzšinējo diskusiju Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā (sēdes protokolu skatīt šeit) par Zaķusalas dienvidu daļas attīstību kā dzīvojamās apbūves teritoriju, kolēģijas locekļi pauda satraukumu par izskanējušo, ka saskaņā ar apstiprinātā lokālplānojuma risinājumiem (autori SIA «Metrum» un SIA «RUUME arhitekti») paredzēts veidot jaunu pilsētas ielu starp plānoto dzīvojamo apbūvi un Mazo Daugavu, tādējādi faktiski degradējot esošās ainaviskās un vides kvalitātes vērtības Zaķusalā, kā arī mazinot nākotnes iedzīvotāju iespējas baudīt kvalitatīvu publisko ārtelpu – Mazās Daugavas krastmalu. Kolēģijas locekļi pauda vienprātīgu nostāju un aicinājumu atbildīgajām institūcijām (tajā skaitā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Rīgas pilsētas būvvaldei un pašvaldības aģentūrai “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”) argumentēt esošās ūdensmalas vides kvalitātes vērtības, veicinot alternatīvus infrastruktūras risinājumus un nepieļaut ielas būvniecību kvalitatīvā rekreācijas zonā.

 

Gvido Princis
Rīgas pilsētas arhitekts

%MCEPASTEBIN%
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex