RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2011. gada  17. februārī
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

3. [63.] sēdes
LĒMUMS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, J. Dambis, M. Putrāms, A. Sīlis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, D. Putniņš;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris;
Īpaši aicinātas amatpersonas: J. Radzevičs;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Sirmā, G. Bičevska, A. Kušķis;
Būvvalde: V. Brūzis;                      
Pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Projektēšanas biroju pārstāvji: M. Kalvāne;
Pasūtītāja pārstāvji : A. Lekūzis;
Plašsaziņas līdzekļi.

Sēdi vada:  J. Dripe.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Detālplānojums teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi; gala redakcija [atkārtoti; skatīts21.01.2010 – 1.[54.]Projektētājs: SIA ‘Metrum”;
    Pasūtītājs: SIA „Business Real Estate I&B”
  2. Informācija par koncepcijas izstrādes sagatavošanu Skanstes ielas areāla plānojuma, telpiskai un funkcionālajai attīstībai.
    Pasūtītājs: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, RD Pilsētas attīstības departaments

Kolēģijas lēmums:

1.Detālplānojums teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi; gala redakcija [atkārtoti; skatīts 21.01.2010 – 1.[54.]
1.1. Atbalstīt izstrādāto detālplānojuma risinājumu, kur apbūves augstums nepārsniedz 4 stāvu augstumu un 6 stāvu augstuma atzīme pielietojama vien arhitektoniskiem akcentiem.
Detālplānojuma apbūves noteikumu sadaļā precīzi fiksējamas publiskās zaļās joslas – apstādījumu zonas gar Kileveina grāvi un teritorijas telpisko struktūru veidojošie principi – apbūves augstuma kritums Kileveina grāvja virzienā, zaļo joslu parametri un citi telpu veidojošie raksturlielumi.
1.2. Atbalstīt izstrādāto Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījuma priekšlikumu, kas paredz detālplānojuma teritorijā  palielināt maksimālo apbūves augstumu līdz 6 stāviem, ņemot vērā blakusesošās Torņakalna administratīvā centra teritorijas paredzēto telpisko attīstību.
1.3. Atzīmēt kolēģijas padomnieka, arhitekta J. Krastiņa īpašo viedokli, ka piedāvāto zaļo skatu koridoru telpiskais risinājums pilnveidojams, paredzot arī virzienā uz Kileveina grāvi skatu noslēgumu.

2. Informācija par koncepcijas izstrādes sagatavošanu  Skanstes ielas areāla plānojuma, telpiskai un funkcionālajai attīstībai.
2.1. Atzīmēt, ka koncepcijā īpaša uzmanība pievēršama transporta sistēmas struktūrai, izstrādājot to arī rūkošas pilsētas variantā un paredzot iespēju tās attīstībai pa kārtām, uzsvaru liekot uz iekšējās nozīmes ielām.
2.2. Pieļaujama  dalīta koncepcijas pasūtījuma publiskās izsoles procedūra [Pilsētas attīstības departamenta un Pilsētas arhitekta biroja], ar noteikumu, ka atsevišķās sadaļas koncepcijas izstrādes gaitā tiek izstrādātas vienlaicīgi un darba procesā koordinētas.
2.3. Uzsākot darbu pie koncepcijas organizējama visu ieinteresēto pušu profesionāla konference – diskusija; apspriešana – seminārs organizējams arī darba noslēguma posmā. R. Bula

E. Bērziņš
J. Dambis
M. Putrāms
A. Sīlis
J. Dripe