RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2011. gada  09.jūnijā
Pilsētas arhitekta birojs, Dzirnavu ielā 60/2 - 21

5. [65.]  sēdes
LĒMUMS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi:   E. Bērziņš, V. Brūzis, J. Dambis, A. Kronbergs,  A. Sīlis, D. Veinberga, R. Bula;
Kolēģijas padomnieki:  J. Krastiņš, J. Domburs, D. Putniņš;
Īpaši aicinātas amatpersonas: J. Radzevičs;
Attīstības departaments: U.Jansons;
Būvvalde: A. Cinis;
Pilsētas arhitekta birojs: Z.Redberga;
Projektēšanas biroju pārstāvji : J.Lasis, E.Beernaerts;
Pasūtītāju pārstāvji: S.Deemovs, A.Čiževskis;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Motivāns – LETA,  K. Dzene – BNS,  I. Drazdovska - Dienas bizness.

Sēdi vada:  R. Bula

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” funkciju izpilde un turpmākā darbība [atkārtoti; skatīts 26.05.2011.].
    Iesniedzējs: p/a „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”.
  2. Daudzfunkcionāla biroju un daudzdzīvokļu ēku kompleksa jaunbūve Krišjāņa Barona ielā 54/58 ; skiču projekts [atkārtoti; skatīts 23.04.2011.].
    Pasūtītājs: SIA „Centra remonts”.
    Projektētājs: SIA „8AM”.

Kolēģijas lēmums:

1 Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” funkciju izpilde un turpmākā darbība.

1.1. Atzīt, ka Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” [turpmāk tekstā Birojs] pamatfunkciju - pilsētplānošanas un arhitektūras kvalitātes jautājumu risināšanas izpilde notiek atbilstoši Rīgas Domes 20.12.2005. Nolikumam nr. 31.
Aģentūras darbība līdz šim ir bijusi veiksmīga.
Papildus šīm pamatfunkcijām tiek realizēta arī sekundārā – Rīgas arhitektūras reprezentācijas funkcija [lekciju cikli, izstādes, filmas, grāmatas, bukleti, utt],  kas atrunāta Biroja darbības un attīstības Stratēģijā [apstiprināta ar Rīgas domes 30.09.2008. lēmumu nr.4222.].

1.2. Pilsētas arhitekta dienests arī turpmāk attīstāms kā patstāvīga - bez administratīvām saitēm ar citām domes struktūrām, Rīgas domes vadības uzraudzībā esoša, profesionāla struktūrvienība.
Tikai maksimāli neatkarīga vienība var garantēt sniegt Rīgas domes vadībai neatkarīgu profesionālu viedokli par konceptuāliem pilsētplānošanas,  pilsētvides un arhitektūras jautājumiem.

1.3. Birojs attīstāms kā plānošanas kvalitātes veicinātājs.  
Lai nodrošinātu pamatuzdevuma izpildi, Birojam:
1.3.1. pilsētplānošanas un arhitektūras jautājumu risināšana jāpapildina ar  publiskās ārtelpas kompleksās attīstības jautājumiem, t.sk. ainavu arhitektūru un vides dizainu;
1.3.2. jāiniciē stratēģiski virzīta un savlaicīga jaunu pilsētbūvniecisko dokumentu izstrādāšana;
1.3.3. jāsagatavo priekšlikumi par izmaiņām valsts likumdošanā  un Rīgas pilsētas normatīvajos aktos;
1.3.4. konkretizējot pamatfunkciju izpildes nodrošināšanu attiecībā uz pilsētas attīstības plānu:
- jāsniedz pilsētas attīstības vīzija attīstības plāna izstrādei, konsolidējot iepriekš izstrādātās ilgtermiņa attīstības koncepcijas un pētījumus;
- jāsniedz atzinums par šīs vīzijas pamatnostādņu integrēšanu jau izstrādātajā attīstības plānā.

1.4. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģiju [turpmāk tekstā Kolēģija] atzīt par  vienu no svarīgākiem instrumentiem Biroja funkciju īstenošanā - profesionāli neatkarīgu nozīmīgāko plānošanas un būvniecības ieceru izskatīšanas un apspriešanas mehānismu, kas ievērojot atklātuma principu nodrošina dažādu pušu interešu pārstāvniecību un samērīguma principu dialogam ar profesionālām, starpinstitucionālām, nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām.
Kolēģija uzskatāma par Biroja darbībai adekvātu diskusiju formu,  kas ir pilnvērtīgi darboties spējīga  tikai neatkarīga Biroja ietvaros.

1.5. Lai stiprinātu Kolēģijas nozīmi, tā pilnveidojama, nosakot ka:  
- Kolēģijas lēmumi ir saistoši ne tikai Būvvaldei, bet arī Pilsētplānošanas pārvaldei, attiecīgi pārvaldes vadītāju iekļaujot Kolēģijas locekļu sastāvā;
- Kolēģijai piešķiramas veto tiesības – tiesības izņēmuma gadījumos apturēt, lai pārskatītu projektu dokumentācijas saskaņojumu/akceptu stāšanos spēkā attiecībā uz atsevišķu, pilsētai svarīgu objektu arhitektūras risinājumiem un pilsētbūvnieciski nozīmīgu vietu apbūves risinājumu kvalitāti.
Kolēģijas nolikums paketē ar Biroja nolikumu apstiprināms Rīgas Domē.

2. Daudzfunkcionāla biroju un daudzdzīvokļu ēku kompleksa jaunbūve Krišjāņa Barona ielā 54/58 ; skiču projekts.

2.1. Atzīmēt, ka projekta attīstības gaita nav devusi pārliecinošu risinājumu sakarā ar  Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 19.03. 2011.sēdes lēmumu šajā jautājumā attiecībā uz
- projektējamās ēkas fasādes augstumu Krišjāņa Barona ielas apbūves frontē, pielāgojot to apkārt esošajam mērogam, lai tas labāk ierakstītos pilsētvidē;
- ēkas kopējo arhitektonisko izteiksmi, kā arī vizuālajai uztverei no Martas ielas.

2.2. Projektējamās ēkas Krišjāņa Barona ielas frontē apjoma augstums nosakāms ne tikai kontekstā ar blakusesošajām ēkām, bet visa kvartāla apbūves mērogu un Rīgas, kā lielpilsētas centra apbūves mērogu.
Apjoma augstuma izvēlē jāņem vērā, ka centra apbūves telpiskā vērtība ir tās ainaviskumā, t.sk. jumtu ainavā.

2.3.  Ēkas kopapjoma būvformas izvēle jāpamato ar apkārtējās kultūrvēsturiskās apbūves telpisko analīzi – ar iekļaušanos tās raksturā.

2.4.  Pārskatāms fasādes struktūras un detaļu mērogs, kā arī pielietotie apdares materiāli.

E. Bērziņš
V. Brūzis
J. Dambis
A. Kronbergs
A. Sīlis
D. Veinberga
R. Bula