RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2010. gada  29. jūlijā
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

5.[58.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi:  E. Bērziņš, J. Dambis, A Kronbergs,
A. Sīlis, M. Putrāms, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki:  J. Domburs,
Rīgas Dome: G. Iesalnieks;
Būvvalde: V. Brūzis;
Pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Projektēšanas biroju pārstāvji : G. Šālers, M. Neumanns, D.Kalvāne
Plašsaziņas līdzekļi

Sēdi vada:  J.Dripe.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Kafejnīcas – veikala rekonstrukcija Brīvības ielā 196; būvniecības iecere
  [atkārtoti; skatīts 22.04.2010];
  Projektētājs: J. Marcinskis
  Pasūtītājs: A. Dvurečenska
 2. Daudzfunkcionāls biroju centrs „New Hanza City” Pulkveža Brieža ielā 24:
  pirmsskiču projekta stadija [atkārtoti; skatīts 08.05.2008.]Projektētājs: birojs „Schaller  architekten” [Štutgarte, Vācija];
  pātstāvis Latvijā SIA Arhitektūras un dizaina firma „A plus”
  Pasūtītājs: „Aizkraukles banka”

Kolēģijas lēmums

1. Kafejnīcas – veikala rekonstrukcija Brīvības ielā 196; būvniecības iecere
[atkārtoti; skatīts 22.04.2010];

1.1. Atzīmēt, ka apbūvei paredzētais zemes gabals Brīvības ielas un Krišjāņa Barona ielu stūrī  atrodas:              
-  valsts pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un UNESCO aizsardzībā esošās Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā,
-  pie pilsētas galvenās maģistrāles, Gaisa tilta telpas tiešā tuvumā - vienā no pilsētbūvnieciski nozīmīgākajām pilsētas centra vietām.
1.2. Atzīt, ka konkrētais [ekonomisko apstākļu diktētais] priekšlikums dotajā telpiskajā situācijā nav piemērots realizācijai kā arī apgrūtina un sarežģī apbūves tālāko attīstību.
1.3. Apbūve veidojama pēc slēgtas perimetrālās apbūves principiem – ar izvietojumu uz esošajām būvlaidēm [ielas sarkanajām līnijām] un bloķējumu ar esošo apbūvi, kā arī izmantojot maksimāli pieļaujamo apbūves augstumu.
1.4. Ieteikt paredzēt apjoma realizāciju pa kārtām.
1.5. Publiskās ārtelpas kvalitātes prasību realizācijai ēkas pirmo stāvu izvietot ar atkāpes būvlaidēm, iegūstot apjoma iedziļinājumus gan gar Brīvības ielu gan gar Krišjāņa Barona ielu sabiedriskā transporta pieturvietu izveidei,
1.6. Lūgt Pilsētas Būvvaldi:
1.6.1. kopā ar Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldi izvērtēt iespēju koriģēt Brīvības ielas un Krišjāna Barona ielas stūra sarkano līniju nolūkā pagarināt ielu apbūves frontes, lai saglabātu ielu telpas parametrus pēc iespējas tuvāk Gaisa tilta telpai un iegūt iespēju veidot apjomu ar aso stūri
Nepieciešamības gadījumā esošo sarkano līniju varētu paredzēt arī kā pirmā stāva atkāpes būvlaidi.
1.6.2. sagatavot pasūtītājam skaidrojošu vēstuli par zemes gabala attīstības noteikumiem.
1.7. Ieteikt pasūtītājam apsvērt iespēju ēkas apjoma un tā arhitektonisko risinājumu iegūt atklāta arhitektūras konkursa rezultātā
1.8.Lūgt Pilsētas attīstības departamentu  iestrādāt Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumos prasību par paaugstinātas arhitektūras kvalitātes nepieciešamību pilsētbūvnieciski nozīmīgai pilsētvidei , t.sk. apbūvei gar maģistrālām ielām, telpiskos un tā arhitektoniskos risinājumus iegūstot atklāta arhitektūras konkursa rezultātā

2. Daudzfunkcionāls biroju centrs „New Hanza City” Pulkveža Brieža ielā 24: pirmsskiču projekta stadija
[atkārtoti; skatīts 08.05.2008.]

2.1. atbalstīt RVC padomes projekta izvērtējumu attiecībā uz iegūto projekta kvalitāti, ko pamato vizuālās analīzes materiāli, kas rāda ka jaunā kvartāla apbūve agresīvi neietekmē Vecrīgas siluetu
2.2. Atzīmēt ka ir atzīstama
- projekta attīstības gaita - caur starptautisku arhitektūras  ideju konkursu un pašreiz izstrādājot papildus pirmsskiču projekta stadiju
- sabiedrības, t.sk. starptautiskās, iepazīstināšana ar projekta idejām un attīstības gaitu
- tiek ievērtēti izstrādātā detālplānojuma risinājumi teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes, Hanzas ielām
-apbūves augstuma samazināšana attiecībā pret RVC plānā pieļauto, uzlabojot Vecrīgas siluetu un Daugavas panorāmu
- Pulkveža Brieža ielas apbūves frontes risinājuma tuvināšana Rīgas centra mērogam un raksturam
2.3. Tālākā projekta attīstības gaitā:
2.3.1. turpināma apbūves silueta analīze un pilnveidojams silueta  risinājums
2.3.2. pilnveidojama telpiskā kompozīcija Stabu ielas asī
2.3.3. attīstāma arhitektūras un dizaina risinājumu kvalitāte – to „smalkums”
2.3.4. saglabājama un attīstāma piedāvātā publiskās ārtelpas kvalitāte [gājēju iela, saiknes ar parka teritoriju, saikne ar jauno dzelzceļa staciju]

E. Bērziņš
J. Dambis
A. Kronbergs
A. Sīlis
M. Putrāms
J. Dripe