RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2010. gada 22. aprilī
Latvijas arhitektu savienība,
Rīgā Torņa ielā 11/15

4.[57.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās: 
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Cinis, J. Dambis, A. Kronbergs, A. Sīlis, M. Putrāms, D. Veinberga, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Domburs, M. Saukāns;
Būvvalde: V. Brūzis;
Pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Projektēšanas biroju pārstāvji: M. Zēberga;
Pasūtītāja pārstāvji: A. Burovs, A. Vasiljeva u.c.

Sēdi vada: J.Dripe.

Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukcija un piebūve Krišjāņa Valdemāra ielā 10a; metu konkursa
  nolikums.
  Pasūtītājs : Rīgas domes īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde
 2. Draudzes ēkas jaunbūve Maltas ielā b/n un Maskavas ielā b/n [78/2160]; attīstības priekšlikums
  Projektētājs: arhitekte M. Zēberga
  Pasūtītājs: Rīgas Svētā Antona Romas katoļu draudze
 3. Veikala un kafejnīcas ēka Brīvības ielā 196; esošās ēkas rekonstrukcija
  Projektētājs: J. Viziņš
  Pasūtītājs: A. Dvurečenska

Kolēģijas lēmums:

1. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukcija un piebūve Krišjāņa Valdemāra ielā 10a; metu konkursa nolikums.

1.1. Precizēt metu konkursa priekšmetu, definējot to kā muzeja ēkas restaurāciju un pārbūvi [nevis kā rekonstrukciju un piebūvi].
1.2. Noteikt, ka muzeja ēkas pārbūvei nevar tikt izmantota tās priekšlaukuma daļa pie Krišjāņa Valdemāra ielas.
Pazemes telpas izmantošanas iespēja - maksimāla, pieļaujot tās izgaismošanu ar dienasgaismu.
1.3. Ēkas pārbūves priekšlikumam jārespektē:
- esošās muzeja ēkas valsts pieminekļa statuss;
- esplanādes parka plānojuma un telpiskā struktūra, parka telpa un ainava, kurai arī ir kultūrvēsturiska vērtība;
- muzeja ēkas atrašanās vietas - Bulvāru loka pilsētvides mērogs un raksturs.
1.4. Pārbūves priekšlikuma plānojuma un telpiskajam risinājumam jāatbilst  konkursa nolikuma noteikumiem.
1.5. Atzīmēt, ka būtisks priekšlikuma izvērtēšanas kritērijs ir arhitektūras risinājuma novitāte.
1.6. Priekšlikumam jābūt balstītam ilgtspējīgas arhitektūras un zaļās domāšanas principos.
1.7. Tā kā ēkas pārbūve iespējama tikai uz parka teritorijas rēķina, tad līdztekus priekšlikumam par muzeja ēkas pārbūvi, idejas skiču līmenī izstrādājama arī paša parka attīstības koncepcija t. sk. attiecībā uz  parka kā mākslas ārtelpas funkciju un attieksmi pret pazemes autostāvvietu izvietojumu tā teritorijā.
1.8. Konkursa priekšlikumu vispusīgam izvērtējumam nepieciešams eksperta atzinums par katra priekšlikuma izmaksām, izvērtējot tos pēc vienota principa, bet šis rādītājs nevar pārsniegt 10% no kopējās punktu skalas.

2.  Draudzes ēkas jaunbūve Maltas ielā b/n un Maskavas ielā b/n [78/2160]; attīstības priekšlikums.

2.1. Draudzes ēkas kopforma, tās sadrumstalotība, stila nenoteiktība neveido pārliecinošu kulta celtnes tēlu, kam par iemeslu ir arī utilitārās [dzīvojamās] funkcijas apvienošana ar baznīcas funkciju.
Celtne risināta atrauti no telpas ap baznīcu – baznīcas ārtelpas, tās telpiskā labiekārtojuma [norobežojuma].
2.2. Draudzes ēkas apjoms, tā izvietojums nerespektē Ķengaraga dzīvojamā rajona esošās apbūves plānojuma, telpisko un apstādījumu struktūru.
2.3. Jaunbūves kulta celtnes funkcija un tās atrašanās pie pilsētas nozīmes maģistrāles, kur tā veido pilsētas publiskās ārtelpas tēlu, prasa statusam atbilstošu arhitektūras risinājuma  kvalitāti, pielietojot pie tam mūsdienu arhitektūras valodu, kas pieļauj mūsdienīgas kulta celtnes veidolā veiksmīgi apvienot moderno ar tradicionālo.
Šādu risinājumu iesakām iegūt atklāta arhitektūras konkursa rezultātā.

3. Veikala un kafejnīcas ēka Brīvības ielā 196; esošas ēkas rekonstrukcija.

3.1. Lai definētu šīs pilsētbūvnieciski nozīmīgās vietas Brīvības un Krišjāņa Barona ielas stūrī attīstības noteikumus, lūgt Būvvaldi un pasūtītāju precizēt tuvākas un tālākas apbūves attīstības ieceres un izvēlētā varianta pamatojumu.
Ieteikt pasūtītājam apsvērt iespēju realizēt attīstību, paredzot jaunbūvi maksimāli pieļaujamā apjomā un tās arhitektonisko risinājumu iegūt atklāta arhitektūras konkursa rezultātā.

E. Bērziņš
A. Cinis
J. Dambis
A. Kronbergs
A. Sīlis
M. Putrāms
D. Veinberga
J. Dripe

Regīna Bula