RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2010. gada  4. martā
Latvijas arhitektu savienība,
Rīgā Torņa ielā 11/15

2.[55.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Cinis, J. Dambis, A. Kronbergs, A. Sīlis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Domburs;
Īpaši aicinātas amatpersonas: G. Princis;
Pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale, I. Sirmā;
Projektēšanas biroju pārstāvji : S. Lesiņa, E. Daniševskis, A. Kleinbergs, Ģ. Kūla, D. R. Šmits, I. Caunīte;
Pasūtītāja pārstāvji: SO Apvienības HEREDITAS pārstāvji - priesteris Valērijs Svilsts, māsa Bonifācija;
Plašsaziņas līdzekļi: J. Lejnieks u.c.                       Sēdi vada:  J.Dripe. Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu,  Pētersalas ielu un Katrīnas ielu; informatīvs ziņojums par pieņemtajiem risinājumiem pēc izskatīšanas 24. 09. 2009.g. kolēģijas sēdē;
  Projektētājs: konsultāciju uzņēmums „Grupa 93”
  Pasūtītājs: „D.A.K. nami”
 2. Daudzstāvu biroja ēkas jaunbūve Maskavas ielā 34; tehniskais projekts.
  Projektētājs: birojs „Arhis”
  Pasūtītājs: SIA „HALBITS”
 3. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Lāčplēša ielā 124; materiāli publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanai
  Projektētājs: SIA „DSA”
  Pasūtītājs: SIA „Baltaks”
 4. Garīgā centra jaunbūve Kandavas ielā  b/n [Jūrmalas gatves un  Skrīveru ielas stūris]; būvniecības iecere
  Projektētājs: SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”
  Pasūtītājs: SO Apvienība HEREDITAS

Kolēģijas lēmums: 1. Detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu,  Pētersalas ielu un Katrīnas ielu; informatīvs ziņojums par pieņemtajiem risinājumiem pēc izskatīšanas 24. 09. 2009.g. kolēģijas sēdē. 1.1. pieņemt informācijai, ka detālplānojuma tālākajā izstrādes laikā:
- kā optimālākais risinājums Rūpniecības ielas telpas veidošanai pieņemts variants ka ielas apbūves līnija sakrīt ar ielas sarkano līniju, atsakoties no atkāpes būvlaides varianta;
- lai izslēgtu iekškvartāla ceļa izmantošanu tranzīta kustībai, paredzēta caurbraukšanu apgrūtinoša ceļa konfigurācija un citi  pasākumi;
- ir nodrošināta ērta un droša gājēju kustība iekškvartāla ceļu struktūrā. 2. Daudzstāvu biroja ēkas jaunbūve Maskavas ielā 34; tehniskais projekts. 2.1. Atzīstot, ka autoru koncepcija fasādei pret Maskavas ielu ir respektējama, ieteikt to vēlreiz pārskatīt un nemainot ēkas konstruktīvo risinājumu, fasādi veidot atbilstoši Rīgas perimetrālās apbūves kvartāliem raksturīgu fasāžu un stūra risinājumu.
2.2. Ja tiek saglabāts atšķirīgi no Rīgas vēsturiskā centra apbūves tradīcijām risinātais ēkas apjoma stūra akcents un Maskavas ielas fasādes risinājums kā gala fasādes nevis ielas frontes fasādes risinājums, tad tam jābūt ar estētisku piepildījumu - ar augstvērtīgu, dizaina  niansēs  balstītu arhitektūru.
2.3. Maināms pagalma fasādes arhitektoniskais risinājums, ņemot vērā ka dotajā kvartāla apbūves situācijā tā vizuāli aktīvi ienāk Maskavas ielas telpā. 3. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Lāčplēša ielā 124; materiāli publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanai. 3.1. Atzīt, ka lai gan iesniegtā materiāla detalizācija paredzēta tikai publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanai, tomēr nepieciešamas atsevišķas principiālas korekcijas.
3.2. Sakārtojama transporta plūsmu [gājēja un auto] struktūra – pieslēgums Strūgu ielai, piekļūšana slēgtajam iekšpagalmam, atvērtā iekšpagalma plānojuma racionalitāte.
3.3. Apjoma telpiskā struktūra neizriet no konkrētās Rīgas vēsturiskā  centra perimetrālās apbūves teritorijas pilsētbūvnieciskās struktūras:
- atvērtā, visai apjomīgā iekšpagalma telpa „uzirdina” apjoma stūri pret Lāčplēša ielu un tās orientācijai nav pamatojuma;
- nav pamatots atvēruma „vārtu” motīvs, jo attiecībā pret Daugavu tā nav pirmā apbūves fronte;
- apjoma kompozīcija  neliecina, ka ēkas apjoms izvietojas starp trim ielām;
- augstuma akcentu lielums pārsniedz pieļaujamo.
3.4. Piedāvātais arhitektūras izteiksmes veids nav atbalstāms – tas nesakņojas Rīgas tradīcijās un neiekļaujas vēsturiskajā pilsētvidē attiecībā uz fasāžu uzbūves struktūras ritma un dalījuma principiem, fasādes un jumta plaknes proporcijām u.t.t. 4. Garīgā centra jaunbūve Kandavas ielā  b/n [Jūrmalas gatves un  Skrīveru ielas stūris]; būvniecības iecere. 4.1. Jaunbūves kulta celtnes funkcija un tās atrašanās pie pilsētas nozīmes maģistrāles, kur tā veido pilsētas publiskās telpas tēlu, prasa statusam atbilstošu arhitektūras kvalitāti.
Pielietojama mūsdienu arhitektūras valoda, kas mūsdienīga lūgšanu nama-kapellas veidolā var veiksmīgi apvienot moderno ar tradicionālo.
4.2. Izstrādājama jauna [atbilstoši pasūtītāja noteiktajai programmai] garīgā centra kompleksa būvniecības iecere.

E. Bērziņš
A. Cinis
J. Dambis
A. Kronbergs [ izņemot 2. jautājumu]A. Sīlis
J. Dripe

R. Bula