RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 3.aprilī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

5. [33.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: J. Asaris
Būvvalde: A. Cinis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: J. Zvejnieks, Ģ. Kūla, A. Kleinbergs, J. Bērziņš,
Pasūtītāju pārstāvji: T. Huttunen, I. Mazjūlis
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska – Dienas bizness, R. Grikmane – BNS, E. Ozola, A. Tauriņš – portāls 4AD, I.  Martinsone - LAM Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Dzīvojamā ēka Vidus ielā 5; būvniecības iecere;
    Projektētājs: birojs „Palast Architekts”,
    Pasūtītājs: V. Bogdosarova.
  2. Multifunkcionāla apbūve kvartālā starp Brīvības, Klijānu un Etnas ielām; būvniecības iecere [atkārtoti; 27. 09. 2007.]Projektētājs: birojs „Arhis”,
    Pasūtītājs: „Arca Noae Development”.

Kolēģijas lēmums: 1. Dzīvojamā ēka Vidus ielā 5; būvniecības iecere.
1.1. Atzīmēt pretrunu – nekonsekventu risinājumu RVC plānā: esošās koka ēkas Vidus ielā 5 novērtētas kā pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošas vēsturiskas ēkas, bet tai pat laikā Vidus ielas apbūves līnija šķērso vienu no ēkām, kas atrodas Vidus un Veru ielu krustojumā.
1.2. Pieņemt zināšanai, ka būvniecības iecere – arhitektūras ideju konkursā par labāko atzītais projekts, kas paredz jaunbūvi nojaucot abas esošās koka ēkas, atbilst konkursa projektēšanas un arhitektūras uzdevuma noteikumiem.
1.3. Atbalstīt konkursa rezultātā iegūtā projekta priekšlikumu, kas:
1.3.1. uzlabo vides pilsētbūvniecisko kvalitāti – nobeidz jau 20. gs. sākumā paredzēto kvartāla perimetrālo apbūves principu un noteikto būvlaidi;
1.3.2. korekti reaģē uz pilsētvides mērogu un tā arhitektūras risinājums veidots ar toleranci pret blakusesošo ēku fasāžu struktūru.
1.4.Vērsties RVC padomē ar lūgumu novērst šķērsli vides pilsētbūvnieciskās kvalitātes uzlabošanas īstenošanā – atkārtoti noteikt abu koka ēku Vidus ielā 5
kultūrvēsturisko vērtību, izvērtējot to no pilsētbūvnieciskā, telpiskā, ekonomiskā, sociālā un juridiskā aspekta. 2. Multifunkcionāla apbūve kvartālā starp Brīvības, Klijānu un Etnas ielām; būvniecības iecere [atkārtoti; iepriekš skatīta 27.09. 2007.].
2.1. Atzīmēt pozitīvu projekta virzību, risinot attīstāmās teritorijas plānojuma un telpisko struktūru atbilstoši 27. 09. 2007. kolēģijas ieteikumiem:
2.1.1. sakārtotību projektējamās teritorijas satiksmes struktūrā;
2.1.2. meklējot Brīvības un Mazās Klijānu ielas stūra ēkas apjoma risinājumu un tā augstuma akcenta izvietojumu, formas un orientācijas risinājumu kontekstā ar konkrēto ielu telpu.
Šajos risinājumos joprojām diskutabls ir mērogs gan apjoma atsevišķo daļu savstarpējās attiecībās, gan fasādes struktūrā.
Nav atrasts risinājums arī augstuma akcenta izvietojumam un tā orientācijai.
2.2. Tālākā projekta izstrādes gaitā:
2.2.1. uzmanība pievēršama mājokļa kvalitātei, kuras rādītāju veido arī ērta privāta publiskā ārtelpa, t. sk. ārtelpa bērnu vajadzībām.
2.2.2. izvērtējams viesnīcas galvenās ieejas risinājums kontekstā ar ielas telpu – iespēja pirmā stāva līmenī veidot iedziļinājumu – priekšlaukumu.
2.3. Brīvības un Mazās Klijānu ielas stūra ēkas apjoma un arhitektūras risinājums atkārtoti skatāms kolēģijas sēdē.
Pilsētbūvnieciskās analīzes vizualizācijas materiālos ietverams potenciālais apjoms esošās koka ēkas vietā Brīvības ielā 195.

E. Bērziņš
A. Kronbergs
A. Sīlis
S. Ņikiforovs
J. Dripe
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex