RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 7. martā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

3. [31.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, J. Dambis, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, P.Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Domburs, M. Saukāns;
Kolēģijas goda locekļi: S.Grava;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Būvvalde: A. Cinis, V.Brūzis;
Pilsētplānošanas pārvalde: L. Rozenfelde
Projektēšanas biroju pārstāvji: I. Freilība
Pasūtītāju pārstāvji: G.Govants,
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K. Iļjinska – Dienas bizness, R.Grikmane – BNS, Z. Grīnberga – Latvijas radio, K.Rubene - LTV Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija, darba variants [atkārtoti; 20.04.2006.].
    Izstrādātāji: Rīgas domes Attīstības departaments, Pilsētas arhitekta birojs, arhitektu biroji „Arhis” un „Sīlis, Zābers, Kļava”, kā arī piedaloties V. Didrihsona arhitektu birojam;
    Pasūtītājs: Attīstības departaments.
  2. Daudzstāvu dzīvojamā ēka Brīvības ielā 110, būvniecības iecere.
    Projektētājs: SIA „Līnijas”.

Kolēģijas lēmums: 1. Daugavas kreisā krasta [DKK] silueta koncepcija, darba variants.
1.1. Atzīt, ka DKK silueta koncepcijas iestrādes:
1.1.1. ir respektējamas – tās ir analīze un pamats turpmākajam darbam lai noteiktu teritorijas telpiskās struktūras attīstību, balstītu uz plānojuma, transporta un īpaši komunālā transporta struktūru, kā arī kā programma dienestiem satiksmes un inženierapgādes infrastruktūras risinājumiem,
1.1.2. ir materiāls ar ko uzsākt publiskas debates, lai skaidrotu sabiedrībai jaunas pilsētas centra daļas – modernas pilsētvides veidošanas iemeslus un būtību.
1.2. Turpmākā koncepcijas izstrādes gaitā:
1.2.1. plānojuma struktūras attīstība jāsaista ar radikālu transporta attīstības modeli. Pieņemt zināšanai, ka uzsākts Hanzas šķērsojuma pētījums un tehniski – ekonomiskais pamatojums,
1.2.2. DKK silueta koncepcija veidojama kontekstā ar labā krasta siluetu,
1.2.3. īpaša uzmanība pievēršama publiskās ārtelpas struktūrai, kas nodrošinātu kvalitatīvas publiskās ārtelpas, tai skaitā gājēju ceļu tīkla un krastmalu veidošanas iespējas,
1.2.4. plānojuma un telpiskā kompozīcija veidojama nodrošinot insolācijas un aerācijas prasības,
1.2.5. nosakāms dzīvojamās funkcijas īpatsvars,
1.2.6. uz telpiskās kompozīcijas kvalitātes prasībām balstītajai apbūves struktūrai ap Āgenskalna līci [vietai ar īpašu statusu, ko nosaka atrašanās Vecrīgai pretējā Daugavas krastā], izstrādājami detalizēti apbūves noteikumu rādītāji, kā garants šīs telpiskās kompozīcijas realizācijai.
1.3. Par pozitīvu atzīmējams fakts, ka DKK silueta koncepcijas priekšlikums tiek izstrādāts pirms teritorijas apbūves sākuma un tā izstrādāšanas process ir atklāts - tajā var līdzdarboties profesionāļi un sabiedrības interešu grupas.
1.4. savlaicīgi risināms jautājums par DKK līdzsvarotas attīstības [apbūve, satiksme, sabiedriskais transports, publiskā ārtelpa, apstādījumi, krastmalu izmantošana] realizācijas modeli – speciālu pašvaldības struktūru vai pašvaldības un privātas struktūras partnerību.
1.5. Aktualizējams jautājums par valsts finansiālu piedalīšanos galvaspilsētas centra infrastruktūras attīstībā, tai skaitā Daugavas kreisā krasta teritorijā. 2. Daudzstāvu dzīvojamā ēka Brīvības ielā 110, būvniecības iecere.
2.1. Arhitektūras konkursa rezultātā iegūtais būvniecības priekšlikums – starpprojekts atbalstāms.
2.2. Tālākā projekta izstrādes gaitā:
2.2.1. izvērtējama iespēja palielināt apjoma augstumu bloķējuma daļā ar esošo ēku Brīvības ielas stūrī [RVC AZ AN punkts 5.10.4],
2.2.2. ēkas apjoms veidojams nodrošinot ielas pretējā pusē esošās apbūves insolāciju,
2.2.3. īpaša uzmanība pievēršama fasādes apdares materiālu un detaļu kvalitātei, kā arī tonalitātei
2.3. Apjoma fasādes daļa gar Artilērijas ielu veidojama kā taisna plakne. Josla starp fasādi un izliekto ielas sarkano līniju izmantojama kā priekšdārzs.

E. Bērziņš
A. Kronbergs
J. Dambis
A. Sīlis
S. Ņikiforovs
P. Strancis
J. Dripe
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex