RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 17. janvārī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

1.[29.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A.Sīlis, J. Dambis, S. Ņikiforovs, P. Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, M.Saukāns;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris; M.Gailis, A.Kreislers;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, U.Kupča, Z.Redberga;
Būvvalde: A. Cinis;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale, I.Staša;
Projektēšanas biroju pārstāvji: M. Ģelzis, D. Šmits, E.Šveica, J.Saknītis, L.Čače, N.Balgalis, G. Kārkliņš, E. Daniševskis, S. Lesina; E. Bīviņa, D. Piļkēvičs, R. Ulmane;
Pasūtītāju pārstāvji: J. Bērziņš, R.Priedīte;
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K .Iļjinska – Dienas bizness, L. Lazdiņa – Diena, R. Cinīte – BNS; M. Vilemsons – LETA; Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Biroji, dzīvojamās ēkas un pakalpojumu objekti kvartālā starp Skanstes, Jāņa Daliņa, Arēnas, Jāņa Krūmiņa ielām; būvniecības iecere
  Projektētājs: arhitektu kompānija „Eller + Eller Architekten”[Vācija]Pasūtītājs: SIA „Merks”
 2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritoriju detālplānojums;
  1. redakcija
  Projektētājs: arhitektu birojs „Ģelzis – Šmits - arhetips”, „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”, „Edgara Daniševska birojs”, „Grupa 93”
  Pasūtītājs: valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi””
 3. Rīgas apgabaltiesas ēka Brīvības gatvē 207, apbūves priekšlikums
  Projektētājs: arhitektu birojs SIA „Balts un Melns”
  Pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Kolēģijas lēmums: 1. Biroji, dzīvojamās ēkas un pakalpojumu objekti kvartālā starp Skanstes, Jāņa Daliņa, Arēnas, Jāņa krūmiņa ielām; būvniecības iecere
1.1. Atzīt, ka arhitektūras konkursā par labāko atzītā projekta plānojuma struktūra koriģējama un papildināma:
1.1.1. kvartāla atrašanās Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā prasa risināt apbūves struktūru kontekstā ar vēsturisko perimetrālās apbūves struktūru, piemēram apbūvi veidojot ar perimetrālas apbūves iezīmēm, kā tas darīts blakus kvartālā [arhitektu birojs „F.L.Tadao & Lukševics”],
1.1.2. izvērtējams Skanstes ielas telpiskā akcenta [pieļautā augstuma robežās] izvietojums kvartāla daļā pie Jāņa Krūmiņa ielas, analizējot kvartāla apbūves ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra siluetu no attāliem skatu punktiem, t. sk. Ķīpsalas,
1.1.3 izvērtējama iekškvartāla plānojuma un telpiskā struktūra attiecībā uz piedāvātā garenass principa pamatotību un izstrādājama kvartāla publiskās ārtelpas koncepcija, paredzot t. sk. racionālu sporta laukumu un apstādījumu izvietojumu,
1.1.4. plānojuma struktūrā ievērtēt bērnu dārza, tirdzniecības un pakalpojumu objektu izvietojumu;
1.2. Precizējama 0 augstuma atzīme, nepieļaujot mākslīgu zemes līmeņa transformāciju;
1.3. pēc būtības uzlabotu kvartāla apbūves priekšlikumu jāiesniedz kolēģijā atkārtotai izskatīšanai;
1.5. sakarā ar Skanstes ielai piegulošo teritoriju straujo attīstību, rekomendēt Pilsētai savlaicīgi nodrošināt transporta infrastruktūras attīstību, lai iekļautu šo teritoriju pilsētas apritē. 2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritoriju detālplānojums; 1. redakcija
2.1. Atzīt, ka kopumā veikta nopietna teritorijas pilsētbūvnieciska analīze un detālplānojuma nostādnes iezīmē tās attīstības pamatvirzienus, rezervējot vietas atsevišķām funkcijām;
2.2. Atzīstama foruma - platformas ideja ar transporta izkārtojumu un pazemes autostāvvietām zem tās;
No pilsētvides kvalitātes viedokļa nosakāma platformas maksimāli pieļaujamā augstuma atzīme attiecībā pret Kuģu ielu;
Lai panāktu foruma izmantojamību, precīzi definējams foruma funkciju noslogojums, nosakot vēlamās funkcijas arī forumu ietverošajām ēkām;
2.3. lai iegūtu forumam vērienīgu plānojuma, telpisko, infrastruktūras un arhitektonisko risinājumu un visas teritorijas publiskās ārtelpas koncepciju, kas atbilstu unikālās pilsēttelpas „garam” un statusam, rīkojams arhitektūras ideju konkurss;
2.4. Upju transporta piestātnēm nosakāmas zonas, piesaistot inženiertīklu infrastruktūru;
2.5. Ja AB dambja atdalītā akvatorija dienvidu daļa tiek saglabāta kā dabīga ūdens tilpne, Daugavas šķērsojums Trijādības ielas asī līdz AB dambim jāparedz kā tilts, nevis uzbērums;
2.6. Apzinoties, ka ieceres realizācija noteiktajā periodā atkarīga no plānotās Akmens tilta un Daugavas kreisā krasta centra daļas transporta sistēmas pārstrukturēšanas, lūgt Rīgas domi un Satiksmes departamentu aktīvi iesaistīties attiecīgo transporta jautājumu risināšanā;
2.7. Atzīmēt kolēģijas padomnieka J. Krastiņa īpašo viedokli, ka izpildot uzdevuma nosacījumus detālplānojums sarežģītajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, ko vēl vairāk apgrūtina koncertzāles nepamatotais izvietojums, ir izstrādāts profesionāli.
Projekta realizācija noteiktajos termiņos nav realizējama, jo Akmens tilts līdz 2018. gadam netiks atvēlēts tikai gājējiem un sabiedriskajam transportam 3. Rīgas apgabaltiesas ēka Brīvības gatvē 207, apbūves priekšlikums
3.1. Piedāvātajā ēku kompleksa priekšlikumā izpratne par objekta kontekstu ar pilsētas galvenās ielas posmu – Brīvības gatvi un par objekta statusam atbilstošu arhitektūras kvalitāti nav sasniegta;
3.2. Profesionāli kvalitatīva risinājuma iegūšanai rīkojams arhitektūras ideju konkurss;
Būvvaldei sadarbībā ar Latvijas arhitektu savienību sagatavot precīzus pilsētbūvnieciskos noteikumus;
Brīvības gatves būvlaide precizējama, izvērtējot konkursā iesniegto apbūves priekšlikumu telpiskos risinājumus.
3.3. Pilsētas arhitekta birojam nosūtīt informatīvu vēstuli Tieslietu ministram un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kolēģijas sēdē nolemto un pamatot prasību arhitektūras risinājuma atbilstībai būves īpašajam statusam un pilsētbūvnieciskās novietnes nozīmīgumam.

E. Bērziņš [ Izņemot 2.jautājumu]A. Kronbergs
A. Sīlis
J. Dambis
S. Nikiforovs
P. Strancis
J. Dripe
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex