RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 14. decembris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

11. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, E. Bērziņš, J.Dambis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A. Kreislers; M.Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S.Grava;
Īpaši aicinātas amatpersonas: A. Aksenoks, E. Krastiņš;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A. Cinis,
Pilsētplānošanas pārvalde: G. Princis, I. Staša, M. Liepa;
Projektēšanas biroju un pārstāvji: Reinier de Graaf, S. Smith, R.Vilkinson, B.Hughes, J. Hsiang, R.S. Elkin, G. Bojalil, L. Čače, N.Balgalis;
Pasūtītāju pārstāvji:. V. Māziņš, A.Kušķis, D. Jase;
Recenzents: arhitekts A. Bērziņš
Prese: A.Zvirgzdiņš – portāls „A4D”, L.Lazdiņa – „Diena”, Drazdovska – „Dienas bizness”, K. Roķis – BNS, J. Lejnieks – „Latvijas Arhitektūra”, M. Vilemsons – LETA,
Tulks: V. Sīlis Sēdi vada: J.Dripe. Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Andrejsalas un Eksporta ostas rajona attīstības projekta Riga Port City koncepcija
    Projektētājs: biroji Office for Metropolitan Architecture [OMA] sadarbībā ar Ove ARUP & Partners Ltd., INSIDE OUTSIDE un GRUPU 93
    Pasūtītājs: SIA „ JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS”
    Recenzenti: arhitekts, profesors S. Grava [ASV]; arhitekts, profesors A.Bērziņš [Anglija]Prombūtnes sakarā kolēģijai iesniegts arhitekta P.Stranča viedoklis [rakstisks].

Kolēģijas lēmums: 1. Atzīt, ka:
1.1. Andrejsalas un Eksporta ostas rajona attīstības iespēju pētījums un analīze ir veikti vispusīgi un detalizēti;
1.2. piedāvātā attīstības koncepcija, kuras mērķis sniegt konkrētu skatījumu uz telpisko kompozīciju un pilsētbūvnieciskajiem principiem, ir pārliecinoša un kopumā vērtējama atzinīgi. 2. Tālākajā projekta attīstības gaitā jāanalizē un jāizvērtē attīstības priekšlikuma piedāvātais būvniecības apjoms, plānojuma un telpiskā struktūra kontekstā ar:
2.1. pilsētas attīstības prognozi, kas pilsētas attīstības plānā iezīmēta ar pakāpenisku iedzīvotāju skaita samazināšanos;
2.2. situāciju, ka ievērojama būvniecības apjoma ieceres tiek izstrādātas vēl 11 – 13 vietās pilsētas teritorijā;
2.3. pilsētas veidošanās tradīcijām – radiālas attīstības modeli, ar kuru piedāvātais ostas teritorijas līneāras attīstības modelis var nonākt konfliktā;
2.4. pilsētas telpisko struktūru kopumā, tās mērogu un pilsētas centra jauno daļu Daugavas kreisajā krastā Ķīpsalas dienvidu galā;
2.5. vizuālo iespaidu uz UNESCO aizsardzībā esošo Vecrīgu un pilsētas vēsturisko centru, no dažādiem skatu punktiem rūpīgi analizējot UNESCO aizsardzības zonā [buferzonā] esošā Andrejostas dienvidu gala teritorijā projektējamās apbūves augstumu un apbūves blīvumu;
2.6. pilsētas kopējo siluetu un Vecrīgas īpašo nozīmi pilsētas ainavu kārtojumā, iebraucot pilsētā pa ūdens ceļu;
2.7. pilsētas transporta un inženiertīklu infrastruktūras stāvokli un attīstību. 3. Atbalstīt un atzīt par vēlamu un nepieciešamu viena attīstītāja – Jaunrīgas attīstībaas uzņēmuma nodomu kopējo projekta attīstību un būvniecības realizāciju paturēt savā kontrolē. 4. Šī protokola neatņemama sastāvdaļa ir oficiālo Andrejsalas un Eksporta ostas rajona attīstības projekta Riga Port City koncepcijas recenzentu – profesora S.Gravas [Ņujorka] un profesora A.Bērziņa [Londona] recenziju teksti angļu valodā.

A. Kronbergs
A. Sīlis
E. Bērziņš
J. Dambis
J. Dripe