RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 2. novembris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

8. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, E. Bērziņš, J.Dambis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: A.Kreislers;
Kolēģijas goda locekļi: G.Asaris;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga
Projektēšanas biroju un pārstāvji: Ņ. Kirilova, J. Lasis, E. Beernaerts, S.Ņikiforovs, R.Maurāns, J.Bērziņš, M.Ulāns, R.Bruzgulis;
Pasūtītāju pārstāvji:. N. Siliņš, J. Mote, G.Indriksons, R.Razums, V.Filsingers, J.Brinks;
Prese: A.Zvirgzdiņš – portāls „A4D”, L.Lazdiņa – „Diena”, I.Drazdovska – „Dienas bizness”, K.Roķis – BNS. Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Piebūve tirdzniecības kompleksam „Alfa” un veikala „Bauhaus” būvniecība
  Brīvības gatvē.
  Pasūtītājs: SIA Linstow Center Management”, Bauhaus AG, SIA Bauplan Nord;
  Projektētāji: biroji „Arplan” un „Palast Architekts”.
 2. Biroju ēkas būvniecība Ķrišjāņa Valdemāra ielā 149a.
  Pasūtītājs: SIA „AD BALTIC”;
  Projektētājs: birojs „Sinuss”.
 3. Zemes gabala Hanzas un Skanstes ielu stūrī attīstības iespējamības priekšlikums.
  Daudzfunkcionālu ēku komplekss.
  Pasūtītājs: SIA „Latmes Building”;
  Projektētājs: „8 a.m.”.
 4. Informācija par dzīvojamās ēkas ar autostāvvietām Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī
  projekta attīstības gaitu.
  Pasūtītājs: SIA „Stadions”;
  Projektētājs: arhitektu birojs „Nams”.

Kolēģijas lēmums: 1. Kinoteātra piebūve tirdzniecības centram [t/c] „Alfa” un veikala „Bauhaus” būvniecība Brīvības gatvē.
1.1. Materiāls nav pietiekošs, lai pieņemtu lēmumu. Jautājums skatāms atkārtoti pēc t/c „Alfa” pilnīga attīstības priekšlikuma saņemšanas.
1.2. Līdz jautājuma atkārtotai izskatīšanai, izvērtējot pašreiz piedāvāto materiālu var izdarīt sekojošus secinājumus;
1.2.1. attiecībā uz t/c „Alfa” piebūvi:
- Brīvības gatves iedibinātās būvlaides nerespektēšana, turpinot attīstīt ēku kompleksu ar dziļu atkāpi no ielas lielā tās posmā un saglabājot šajā teritorijā autostāvvietas, nav raksturīgs pilsētas ielas telpas veidošanas principiem kopumā un izjauc šīs telpas struktūras raksturu;
1.2.2. attiecībā uz veikala „Bauhaus” izbūvi:
- Veikala „Bauhaus”, kā perifērijai raksturīgā lielveikalu tipa tirdzniecības objekta, atrašanās pie pilsētas galvenās ielas nav optimāla;
- Attīstāmās teritorijas pilsētbūvnieciskās situācijas nozīmība – atrašanās pie pilsētas galvenās ielas, kas reizē ir arī viena no divām pilsētas telpiskās kompozīcijas asīm, kā arī atrašanās Ropažu ielas asī, nosaka ka piedāvātā attīstības priekšlikuma arhitektoniski telpiskais risinājums ir par pieticīgu dotajā situācijā.
1.3. Abos attīstības priekšlikumos izvērtējamas Brīvības gatves caurlaides iespējas un autonovietnes kapacitāte. 2. Biroju ēkas būvniecība Ķrišjāņa Valdemāra ielā 149a.
2.1. Tā kā esošās ēkas areālā ir brīvstāvošas, vēlams arī projektējamo apjomu paredzēt brīvstāvošu, ar optimālo septiņu stāvu augstumu, pilnveidojot apjoma fasādes kompozīciju;
2.2. Ja tiek saglabāts bloķējuma princips, meklējams racionāls bloķējuma veids un projektējamās ēkas fasādes struktūra risināma kontekstā ar esošo ēku;
2.3. attīstīt publiskās ārtelpas kvalitāti, kompensējot ,tai skaitā, nojaucamā tirdzniecības apjoma funkciju, kas pašreiz ir būtiska publiskās ārtelpas sastāvdaļa
2,4. Atkoriģētu priekšlikumu iesniegt izskatīšanai Būvvaldes sēdē 3. Zemes gabala Hanzas un Skanstes ielu stūrī attīstības iespējas priekšlikums.
3.1. Rīgas vēsturiskā centra plānā paredzētais laukums Hanzas un Skanstes ielu stūrī ir bez funkcionāla piepildījuma, jo transporta risinājums izslēdz iespēju cilvēkam to izmantot, tādēļ apbūve principā šajā teritorijā pieļaujama;
3.2. Laukuma potenciālās apbūves augstums, apjomu proporcijas un apjomu kārtojums izvērtējams [kontekstā gan ar esošo vēsturisko apbūvi, gan ar jaunprojektējamo], Skanstes un Hanzas ielām pieguļošo teritoriju kopējā apbūves telpiskā modelī;
3.3. Tā kā minētais trīsdimensiju modelis pašreiz atrodas vēl izveidošanas stadijā, Pilsētas attīstības departaments var uzaicināt recenzentu, kurš sagatavotu analīzi un vērtējumu par Hanzas un Skanstes ielām pieguļošās teritorijas attīstības priekšlikumiem kopumā – projektējamo apjomu augstumiem, apjomu proporcijām, apjomu savstarpējo kārtojumu.
Recenzija jāizskata Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē. 4. Informācija par dzīvojamās ēkas ar autostāvvietām Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī
projekta attīstības gaitu.
4.1. Pieņemt zināšanai, ka projekta attīstības kopējā virzība ir pozitīva;
4.2. Pievērst autoru uzmanību tam, ka vairāklīmeņu publiskās ārtelpas – ielu pārsedzošās platformas, kā saiknes starp ēkām izveidošana ir viens no funkcionālajiem risinājumiem, bet tā realizācija šīsdienas apstākļos ir problemātiska un var būt neiespējama;
4.3. Apbūves kompozīcija un formu valoda ir laikmetīga un atbilstoša mūsdienu tendencēm; taču tā ir par dinamisku konkrētā situācijā – tā pastiprina kontrastu ar blakusesošo vēsturisko pilsētvidi, kas nav pamatoti;
4.4. Apbūves priekšlikums analizējams Skanstes un Hanzas ielām pieguļošo teritoriju kopējā apbūves telpiskā modelī.

A. Kronbergs
E. Bērziņš
J. Dambis
S. Ņikiforovs
J. Dripe