RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 12. oktobris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15
Latvijas nacionālajā operā, Aspazijas bulvārī 3

 

7. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, E. Bērziņš, J.Dambis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: M. Gailis, A.Kreislers;
Kolēģijas goda locekļi: G.Asaris;
Īpaši aicinātas amatpersonas: A.Aksenoks;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: V.Brūzis;
Projektēšanas biroju un pārstāvji: Ē. Grūbe, V.Briedis, A.Vilcāns, J. Gertmanis;
Pasūtītāju pārstāvji:. I.Lišmanis, M. Miķelsons, A.Miķelsons, I. Lūkina, Šadris;
Prese: L.Lazdiņa – Diena, I.Drazdovska – Dienas bizness Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Viesnīcas komplekss Jēkaba ielā 24 (atkārtoti);
  Pasūtītājs: SIA „LINSTOW J24”;
  Projektētājs: SIA „ARHIIDEJA”.
 2. Iekškvartāla apbūves priekšlikums Ādmiņu ielā 4;
  Pasūtītājs: SIA „Ādmiņu iela”;
  Projektētājs: SIA „ARHO”&”SIA „A+DATA”;
 3. Latvijas Nacionālās Operas piebūves 2. kārta
  Projektētājs: A.G. BIROJS

Kolēģijas lēmums: 1.Viesnīcas komplekss Jēkaba ielā 24 (atkārtoti);
1.1. Ievērojot 08.06.2006. kolēģijas sēdē izteiktos ieteikumus, projekta attīstībā ir panākts progress;
1.2. Darbs jāturpina pilnveidojot priekšlikuma A variantu, tai skaitā:
1.2.1. Jāpārskata stikla lietošana jumta slīpnēs – kā Vecrīgai neraksturīgs paņēmiens, aizstājot to ar, piemēram, augstvērtīgu skārdu (varš, reincinks u.c.) vai veidojot jumta logu mūsdienīgas formas izbūves;
1.2.2.. Apdares materiālu izvēle atstājama projekta autoru ziņā, bet noteikti atbalstāms Vecrīgai raksturīgais garās fasādes fragmentējums ar dažādas tonalitātes materiālu lietojumu fasādē pret publisko ārtelpu – nepbūvējamo pagalmu;
1.2.3. Noteikti atbalstāms terasveida apjomu jumta plakņu apzaļumošanas priekšlikums pret esošajām ēkām gar Basteja bulvāri;
1.2.2. Attīstāmi un detalizēti izstrādājami publiskās ārtelpas elementi;
1.3. Joprojām dienas kārtībā paliek jautājums par kvartāla daļas starp Jēkaba ielu, Torņa ielu, Smilšu ielu un Basteja bulvāri plānojuma un telpiskās struktūras sakārtošanu gar publisko ārtelpu, ko Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums definējis kā neapbūvējamu pagalmu. 2.Iekškvartāla apbūves priekšlikums Ādmiņu ielā 4:
2.1. Teritorijas plānojuma un telpisko struktūru veidot kontekstā ar esošo apbūvi;
2.2. Tā kā zemes gabali saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojumu atrodas perimetrālās apbūves kvartāla teritorijā, josla gar Ādmiņu ielu apbūvējama, nosedzot iekškvartālā esošo ēku pretuguns mūrus;
2.3. Veidot arhitektonisku akcentu Ādmiņu ielas asī [virzienā no Ģertrūdes ielas], kas kalpotu arī kā ievads iekšpagalma telpā;
2.4. Iekšpagalmu risināt kā vecas industriālās apbūves daļu;
2.5. Ēku komplekss risināms tīrā, skaidrā laikmetīgas arhitektūras valodā, apdares materiālu klāstā ienākot ķieģelim. 3.Latvijas Nacionālās Operas piebūves 2. kārta:
3.1. Piebūves 2. kārta risināma, paredzot kopējo ēku kompleksu kā brīvi stāvošu parka teritorijā, atbilstoši Bulvāru loka telpiskajam modelim;
3.2. Apjomu kopējā kompleksā telpiski jādominē vēsturiskajam apjomam;
3.3. Saimniecības pagalma funkcija jāparedz apjomā;
3.4. Stāvvietas izvietojamas tikai pazemē;
3.5. Piebūves 2. kārtas apjomam pilnībā jāatspoguļo 21. gadsimta sākuma arhitektūras formu un tehnoloģiju valoda un klātbūtne;
3.6. Veidojama kvalitatīva publiska ārtelpa starp operas ēku un Pilsētas kanālu, paredzot tajā, saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra plānojumu brīvdabas koncertu organizēšanas iespējas, kā arī publiski pieejamas telpas piebūves 2. kārtas apjomā gar pilsētas kanāla fronti;
3.7. Pieļaujams neliela brīvstāvoša apjoma – ar publisku funkciju izvietojums Krišjāņa Barona un Aspazijas bulvāra stūra daļā, saglabājot diagonālo gājēju plūsmu starp Krišjāņa Barona ielu un Aspazijas bulvāri.