RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 31. augusts
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

5. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, E. Bērziņš, J.Dambis, S. Ņikiforovs, P.Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A. Kreislers, M. Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris;
Īpaši aicinātas amatpersonas: A. Aksenoks V. Štrams;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, U. Kupča, Z. Redberga;
Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: A.Cinis;
Projektēšanas biroju un pārstāvji: D. Strinkas, G. Balke, N. Pavārs, R Maurāns;
Pasūtītāju pārstāvji: J. Dreimanis, S. Pudāns;
Prese: M. Vilemsons – LETA, M. Skudra - Diena, I. Drazdovska – Dienas bizness, A. Zvirgzdiņš – Portāls A4D, V. Faļkovs – Vesti Segodņa;
Pieaicinātā persona: A.Legzdiņš (Stokholmas Mākslas skolas profesors un Stokholmas Arhitektūras institūta lektors). Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Teritorijas attīstības priekšlikums Ropažu ielā 1.
  Pasūtītājs: Hanner / SIA Dentava ;
  Projektētājs: UAB „Archidata”(Lietuva), UAB „Tiksli forma”(Lietuva”),
  SIA „Būvdizains”.
 2. Dzīvojamā ēka ar autostāvvietām Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī.
  Pasūtītājs: SIA „Stadions”;
  Projektētājs: arhitektu birojs „Nams”
 3. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas projekts Mazā Nometņu ielā 6, 8, 8a.
  Pasūtītājs: V. Stepanova;
  Projektētājs: arhitekts E.Geijers.
 4. Informācija par biroja ēkas Valdemāra ielā 47 būvniecības ieceri.

Kolēģijas lēmums: 1. Teritorijas attīstības priekšlikums Ropažu ielā 1.
1.2. Teritorijas plānojuma un telpiskā struktūra pilnveidojama:
1.2.1. nav pamatots teritorijas centrālā laukuma – iekšpagalma atvērums pret Vairoga ielas ceļa pārvadu; atvērums jāparedz pret Ropažu ielu - Brīvības gatvi, atbilstoši konkrētajai pilsētbūvnieciskajai situācijai un saistībā ar galvenajām gājēju plūsmām. Pasūtītājam kopā ar citiem iesaistīto zemes gabalu īpašniekiem būtu jāpārskata pieejas teritorijas izmantošana, atbrīvojot to daļēji no stāvvietām, lai to veidotu kā kvalitatīvu publisku ārtelpu - kā priekšlaukumu pieguļošajām publiskām ēkām;
1.2.2. izstrādājama skaidra gājēju kustības struktūra – gājēju vide, saistībā ar teritorijas plānojuma struktūru, iekšējo pagalmu zonējumu (transports, stāvvietas, atpūtas laukumi, sporta un rotaļu laukumi), kā arī sabiedriskās apkalpes, tirdzniecības un apkalpes objektu izvietojumu;
1.2.3. Jāizvērtē dzīvojamo ēku izvietojums teritorijas daļā gar Vairoga ielu un dzelzceļa līniju, veicot analīzi trokšņu līmeņa atbilstībai kvalitatīvas dzīvojamās vides prasībām;
1.2.4. Telpiskajai kompozīcijai nav skaidra motivācija; tās kvalitāte neatbilst pilsētbūvnieciski nozīmīgajai situācijai - teritorijas izvietojumam pie divām pilsētas nozīmes maģistrālēm, no kurām viena – Brīvības gatve ir pilsētas telpiskās kompozīcijas ass;
1.2.5. Nav motivēts trīs dzīvojamo augstbūvju izvietojuma princips un to augstums, kas vienāds ar biroja ēkas augstumu;
1.2.6. Vēlama augstbūvju augšējo stāvu artikulācija;
1.2.7. Augstuma akcentu telpiskā kompozīcija – apbūves siluets analizējams no tuvākiem un tālākiem skatu punktiem Vairoga un Ropažu ielas asīs, no Gaisa tilta, no Brīvības gatves un Vairoga ielas krustojuma.
1.3. Ņemot vērā projektējamo dzīvokļu apjomu (900 dzīvokļu), teritorijā izvietojams bērnu dārzs;
1.4. Atkoriģēto teritorijas attīstības priekšlikumu izskatīt Būvvaldes sēdē, nepieciešamības gadījumā, atkārtoti skatot kolēģijas sēdē. 2. Dzīvojamā ēka ar autostāvvietām Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī.
2.1.Jākoriģē projekta priekšlikumā piedāvātais ēkas apjoma augstums un proporcijas, atbilstoši konkrētajai pilsētbūvnieciskajai situācijai – gan attiecībā uz Vecrīgas siluetu, gan lokālo pilsētvidi:
2.1.1. Grafiski jāpārbauda, vai ēkas apjoms ar piedāvāto 16 stāvu augstumu, kas ir maksimāli pieļaujamais attīstības plānā, neietekmē Vecrīgas siluetu skatu punktos no Daugavas kreisā krasta un Akmens tilta;
Ja apjoms parādās siluetā, veicot silueta analīzi jānosaka apjoma optimālais augstums, forma, proporcijas, augšējo stāvu artikulācijas dizains;
2.1.2. Apjoma augstuma un proporciju noteikšanai jāveic analīze arī attiecībā uz lokālo pilsētvidi, jo piedāvātais apjoma augstums un proporcijas, sapludinot divus torņveida apjomus vienā būvmasā, ir nepieņemami lielā kontrastā ar konkrētās blakus esošās vēsturiskās vides – perimetrālās apbūves kvartālu apbūves mērogu;
2.2. Ņemot vērā vietas funkcionālo aktivitāti, līdztekus jāatrisina telpiskā lokālā struktūra un publiskā ārtelpa, lai vidi padarītu cilvēkam ērti lietojamu, gan periodā līdz Hanzas šķērsojuma izbūvei un gan pēc izbūves, ar transporta platformas realizāciju;
2.3. Kolēģija atbalsta nepieciešamos labojumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, koriģējot apskatāmā zemes gabala pieļaujamo apbūves augstumu, blīvumu un intensitāti.
2.4. Projekta priekšlikumu atkārtoti skatīt kolēģijas sēdē. 3. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas skiču projekts Mazā Nometņu ielā 6, 8, 8a.
3.1. Ēkas skiču projekts, kā izstrādāšanai 09. 08. 2005. izsniegts Plānošanas arhitektūras uzdevums, ietverot spēkā esošā Rīgas attīstības plāna un apbūves noteikumu prasības, šīm prasībām neatbilst.
Plāns nosaka, ka zemes gabali Mazā Nometņu ielā 6,8,8a atrodas aizsargājamas apbūves teritorijā „Āgenskalns”, kur cita starpā aizliegta esošā apbūves mēroga un rakstura transformācija, īpašu uzmanību veltot pagājušā gadsimta 20. un 30. gados izveidotajai mazstāvu apbūvei un tās noteiktajam vides raksturam ap Māras dīķi.
Rekonstruējamai ēkai, kas ir arhitekta T. Hermanovska 1927. gadā būvētā ēka - pirmā funkcionālisma stila būve Latvijā, nenoliedzami piemīt kultūrvēsturiska vērtība, ko apliecina arī tās iekļaušana Starptautiskajā modernās kustības (funkcionālisma) pieminekļu reģistrā 1998. gadā.
Ēkas rekonstrukcijas skiču projekts tās kultūrvēsturisko vērtību degradē un līdz ar to nav atbalstāms.
3.2. Aicināt (rakstiski) ēkas īpašnieku un projekta autoru izprast ēkas kultūrvēsturisko vērtību un atzīt nepieciešamību ēkas rekonstrukcijas tehniskajā projektā mainīt rekonstrukcijas koncepciju, pakļaujot to esošās ēkas un esošās pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai.
3.3. Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju atkārtoti izvērtēt pamatojumu T.Hermanovska Mazā Nometņu ielā projektētās ēkas iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 4. Informācija par biroja ēkas Valdemāra ielā 47 būvniecības ieceri.
Ņemot vērā, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome 26. 06. 2006. sēdē pieņēmusi lēmumu atbalstīt biroja ēkas K. Valdemāra ielā 47 izbūves priekšlikumu, kas atkoriģēts atbilstoši Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 08. 06. 2006. sēdes lēmuma noteikumiem, kolēģijas sēdē 31. 08. 2006. nolemts atkoriģēto būvniecības ieceri (variants „C-1”) atkārtoti neizskatīt.