RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2006. gada 08. jūnijā
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

4. sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, A. Sīlis, E. Bērziņš, J.Dambis, P.Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A. Kreislers, M. Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: S. Grava, G. Asaris, A. Roze;
Īpaši aicinātas amatpersonas: A. Aksenoks V. Štrams;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Projektēšanas biroju pārstāvji: B.Bula, R.D.Šmits, V.Zakrevskis, Z. Kalinka, D.Brezinska, P.Venckovičs
Prese: M. Vilemsons – LETA, E. Goze, K. Putniņš - Diena, A. Zvirgzdiņš – Portāls A4D Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Viesnīcas komplekss Jēkaba ielā 24
    arhitektu birojs „ACG”
  2. Darījumu centrs Marijas un Satekles ielu stūrī
    arhitektu birojs „Kubs”
  3. Biroju ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 47
    arhitektu birojs „Kubs”

 

Kolēģijas lēmums: 1. Viesnīcas komplekss Jēkaba ielā 24:
1.2. Ieteikt pasūtītājam kopā ar citiem iesaistīto zemes gabalu īpašniekiem izstrādāt detālplānojuma projektu daļai kvartāla starp Jēkaba ielu, Torņa ielu, Smilšu ielu un Basteja bulvāri, nolūkā sakārtot šīs kvartāla daļas plānojuma un telpisko struktūru gar publisko ārtelpu, ko Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums definējis kā neapbūvējamu pagalmu. Kvartāla daļas plānojuma struktūras sakārtošana varētu dot iespēju iegūt būtiski uzlabotu viesnīcas kompleksa Jēkaba ielā 24 funkcionālo, telpisko un līdz ar to arī arhitektonisko risinājumu.
1.2. Ja pasūtītājam šis ieteikums nav pieņemams, tad attīstot tālāk konkrēto projekta priekšlikumu, ievērot sekojošo:
1.2.1.. – pret kvartāla neapbūvējamo iekšpagalmu vērstās telpas fasāžu 1. stāva daļā [konkrētajā gadījumā pusstāvā] veidot vizuāli atvērtas pret publisko ārtelpu;
1.2.2. – arhitektoniski uzsvērt bijušo vārtu motīvu ēkas gala fasādē, lai jau fasādē vēl skaidrāk būtu nolasāma informācija par tālāk viesnīcas iekšpagalmā esošo publiski pieejamo telpu;
1.2.3. – pievērst uzmanību tālākai fasāžu risinājuma detalizācijai, tai skaitā, dažādos apdares materiālos risināto fasāžu sasaistei.
1.3. Viesnīcas kompleksa arhitektonisko risinājumu kolēģijas sēdē izskatīt atkārtoti . 2. Darījumu centrs Marijas un Satekles ielu stūrī:
2.1. Pamatā atbalstīt darījumu centra piedāvātā apjoma telpiskā un arhitektoniskā risinājuma principus. Fasāžu dalījumā vēlams akcentēt bijušo zemes gabalu robežas.
2.2. Atsaucoties uz publiskās ārtelpas funkciju, objekta ieejas mezglu izvietojums un fasāžu risinājums jāsaista ar publiskā transporta [esošā un plānotā] pieturvietām, paredzot tām atbilstošo aprīkojumu – nojumes, pietiekami lielu sēdvietu skaitu un tml.
2.3. Tā kā zemes gabala robežās atrisināt objekta autostāvvietu skaita pieļaujamo izvietojumu [līdz 30% no normatīvā] nav iespēju, jāizvērtē risinājuma iespēja ar pieslēgumu blakus pazemes telpas izmantošanai.
2.4. Pieņemt zināšanai, ka objekta transporta apkalpi, tā iesaisti transporta sistēmā [tai skaitā sabiedriskā transporta] nav iespēju atrisināt lokāli šī objekta projekta ietvaros.
2.5. Lūgt Rīgas Domi īstenot 13. janvāra ielas transporta sistēmas tālāku attīstību atbilstoši RVC teritorijas plānojuma un Rīgas teritorijas plāna nostādnēm, lai nodrošinātu pie ielas esošajiem un plānotājiem objektiem sakārtotu gājēju transporta, sabiedriskā transporta un autotransporta infrastruktūru. 3. Biroju ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 47:
3.1. Ņemot vērā, ka zemes gabals atrodas RVC teritorijas daļā ar īpašiem apbūves noteikumiem, kur saglabājams mazstāvu apbūves raksturs [3 stāvi ieskaitot jumta stāvu], piedāvātie ēkas 4 stāvu apjoma varianti par lielu konkrētai videi, bet. „B” variantā piedāvātais daudzstāvu ēkai raksturīgais tektoniskais risinājums neatbilst vietas raksturam.
3.3. Konkrētajā apbūves telpiskajā struktūrā, ielu stūra apbūvei ieteikt Rīgas vēsturiskā centra padomē izvērtēt iespēju izvietot 3 stāvu apjomu ar pamatfunkcijai izmantojamu jumta stāvu, bez paaugstināta cokolstāva.
3.4. Biroja ēkas telpisko un arhitektonisko risinājumu kolēģijas sēdē izskatīt atkārtoti.

(J. Dripe)