Sēdē piedalās: J.Krastiņš, H.Gūtmane, M.Straume, R.Bula, V.Valgums, G.Grikmane, I.Purmale, A.Pauniņš, I.Rukšāne, J.Lejnieks, K.Vingris, S.Ņikiforovs, J.Krastiņš, I.Lukstiņa, R.Voronkova, A.Kublačovs, I.Niedola, V.Gromule, M.Brikmane, J.Igaunis, K.Zandbergs, O.Ozols, G.Āboltiņš-Āboliņš, M.Rusiņš, A.Feļtins, A.Maderniece, E.Šveica, I.Renkevica, L.Bemhens, R.Auziņš, A.Rūdule-Jansone, D.Kalvāne, A.Lūse, V.Jermoloviča, V.Faļkovs, E.Jaunzems, O.Burovs, M.Taurenis, D.Kreilis, I.Metnieks.

Referē: K.Vingris, P.Bajārs, V.Gromule

Sēdi vada G.Princis

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē 2018.gada 16.janvārī tika izskatīta starptautiskā projekta “Rail Baltica” Rīgas Centrālās Dzelzceļa stacijas mezgla pārbūves iecere, arhitektūras un pilsētbūvniecības risinājumi (posmā no Lāčplēša līdz Jelgavas ielai), projekta virzība pēc metu konkursa un saistītie aktuālie jautājumi.

Kolēģijas sēdes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar trijām prezentācijām.

Pirmā bija SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) prezentācija par projekta “Rail Baltica” aktuālajiem Rīgas Centrālās Dzelzceļa stacijas arhitektūras risinājumiem, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā, un projekta daļas virzību, aktuālajiem pilsētbūvnieciskajiem jautājumiem (PLH Arkitekter un COWI vīzija un risinājumi) projekta sasaistei ar Stacijas laukumu, Gogoļa ielu, Centrāltirgu un 13.janvāra ielu. Referēja K.Vingris.

Otrā prezentācija bija par arhitektu apvienības O+R+V+E+L vīzija par Rīgas Centrālās Dzelzceļa stacijas apkārtnes pārbūvi un risinājumiem (autori: Pēteris Bajārs, Guna Priede, Jānis Aufmanis, Katerina Smirnova, Arta Lāce, Liene Adumāne - Vāvere, Līva Nordmane, Mārtiņš Rusiņš, Oskars Vāvere, Ģirts Runis, Anna Katlapa, Guntis Zīlis, Elmārs Daniševskis), iespējām un argumentiem attīstībai pazemes un virszemes telpā (izmantošana, un priekšlikumi uzlabot mobilitāti ar un ap Rīgas Centrālo Dzelceļa staciju). Referēja P.Bajārs.

Trešā prezentācija bija par Rīgas starptautiskās autoostas (RSO) attīstības perspektīvām, iespējām, kā arī transporta un pasažieru plūsmām “Rail Baltica” projekta īstenošanas kontekstā. Referēja V.Gromule.

Diskusijas daļā tika spriests par Rīgas Centrālās Dzelzceļa stacijas un tilta sliežu ceļu pārbūvi (D&B iepirkuma uzstādījumi), tajā skaitā par jaunveidojamo telpu zem estakādes un pie uzbēruma (to mērķi, izmantošanu mobilitātei, sasaisti un dizainu) un, Stacijas apkārtnes pilsētbūvniecisko vīziju un risinājumiem (sabiedriskā transporta plūsmas, gājēju un velosipēdistu novietojums telpā). Savus viedokļus par prezentēto pauda jomas eksperti L.Bemhens (Rīgas satiksme); J.Krastiņš; S.Ņikiforovs (AECOM) un I.Niedola.

Kopsavilkums:

  1. Kolēģijas dalībnieki secina, ka “Rail Baltica” projekta ietvaros īstenotā Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas (RCDZ), uzbēruma un jaunā dzelzceļa tilta pārbūves projekta prezentētie risinājumi (metu konkursa priekšlikums) kopumā respektē līdz šim kolēģijā paustos ekspertu apsvērumus un argumentus. Tajā pašā laikā konstatējam, ka lokāplānojuma izstrādi nepieciešams paātrināt lai objekta projektēšanā un būvniecībā iekļautos piedāvātās satiksmes plūsmu un savienojumu izmaiņas un, jaunu teritoriju izmantošana RCDZ apkārtnē (Skat. O+R+V+E+L vīziju kontekstā ar AECOM 2015.gada izpētes secinājumiem). To apzinoties, par projekta īstenošanu atbildīgais EDZL aktīvi sadarbojās ar plānotājiem, lai . Diskutējot par projekta ilgtspējību, kolēģija aicina tās vērtēšanai izmantot kādu no starptautiski atzītām kvalitātes vērtēšanas sistēmām (piemēram BREEM, kura pieejama arī Latvijā).
  2. Attiecībā uz EDZL projekta apkārtnes pārveidojumiem, kolēģija atzinīgi novērtē arhitektu apvienības O+R+V+E+L vīziju (metu konkursa priekšlikums), par RCDZ apkārtnes ilgtermiņa attīstību, tajā skaitā stacijas apkārtnes satiksmes plūsmu pārkārtošanu un jaunizveidoto telpu/ teritoriju izmantošanu attīstībai un, akceptē šo darbu kā RCDZ apkārtnes teritorijas ilgtermiņa attīstības vīziju. Ar šo arī rosinām Rīgas pašvaldībai un Satiksmes ministrijai rast iespēju sadarboties ar O+R+V+E+L autoriem RCDZ apkārtnes detalizēta tematiskā attīstības plāna izstrādē, t.i. pārplānot satiksmes plūsmas, apzaļumojumus un publisko ārtelpu pilsētnieku un viesu mobilitātes veicināšanai tajā skaitā, dot plānotājiem uzdevumu plānot 13.janvāra ielu kā bulvāri, RCDZ un Stacijas laukumu kā multimodālo satiksmes mezglu ar transporta pieturvietām un velo novietnēm pie RCDZ ziemeļu un dienvidu puses ieejām, kā arī gājēju un velo pārejas RCDZ apkārtnē risināt zemes līmenī.
  3. Savukārt, sakarā ar izmaiņām AS “Rīgas starptautiskā autoosta” (RSO) darbībā, kuras izriet un ir cieši saistītas ar starptautiskā “Rail Baltica” projekta un multimodālā transporta mezgla RCDZ īstenošanu (t.i. projekta vajadzībām daļēji atsavināt RSO teritoriju un uz dzelzceļa mobilitāti orientētos autobusus koncentrēt RCDZ mezglā), kolēģijā tika konceptuāli atbalstīta RSO vīzija par uzņēmuma darbības maiņu uz starptautiskā un vietējā tūrisma un regulārās satiksmes maršrutu apkalpošanu (uz apm.100 maršruti dienā), kuru galamērķis ir Rīgas centrs (piemēram Vecrīga, Centrāltirgus). Konceptuāli atbalstam ideju par jaunveidojamās telpas zem dzelzceļa estakādes daļēju izmantošanu RSO darbībai, galvenokārt nodrošinot pieejamību no 13.janvāra ielas puses un tā funkcionalitāti, tādējādi rodot priekšnosacījumu teritoriju gar Pilsētas kanālu izmantot rekreācijai. Tādējādi aicinām EDZL un Pilsētas attīstības departamentu, jau uzbēruma pārbūves projekta ietvaros un lokālplānojumā paredzēt tādu RSO funkcionālo un telpisko risinājumu (arī apspriest alternatīvas ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm) kurš atbilst publiskās infrastruktūras un telpas sniegto iespēju lietderīgai izmantošanai un, paredz plašāku joslu gar Pilsētas kanālu izmantot rekreācijai.

Gvido Princis

Rīgas pilsētas arhitekts

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex