Kopsavilkuma teksts papildināts 14.04.2020. 17:00

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdes Nr. 1 (104) kopsavilkums

Sēdē attālināti piedalās: Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis, Kristaps Kaugurs, Zanda Treimane, kolēģijas locekļi: Andrejs Broks, Egons Bērziņš, Gints Sūna, Helēna Gūtmane, Ilmārs Leikums, Ilze Purmale, Jānis Krastiņš, Juris Monvīds Skalbergs, Kristīne Ābele (rakstveidā, aizstājot Juri Dambi), Lolita Sarma, Oto Ozols, Raimonds Eizenšmits, Sabīne Skudra, Viesturs Brūzis, Vilnis Šlars, projekta autori: Uldis Lukševics (NRJA, SIA “F.L.Tadao & Lukševics”), projekta pasūtītāji: Undalgs Metra (SIA “Novira Capital”), pieaicinātie eksperti: Artūrs Lapiņš (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”), Roberts Kārkliņš (rakstveidā, Āgenskalna apkaimes biedrība).

Sēdē apskatītā prezentācija: “Fasādes pārbūves risinājums meta stadijā ēkai Kalnciema ielā 2b, Rīgā”

Atbilstoši 19.02.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes padomē lemtajam 31. martā notika Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde–diskusija. Tās mērķis – diskutēt par ēkas Kalnciema ielā 2B atjaunošanu (kadastra apzīmējums 01000610154001), iespējamiem arhitektūras risinājumiem un sniegt vērtējumu galvenokārt par variantu ietekmi uz esošo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un zudušā atjaunošanu, kā arī Rīgas pilsētas un Āgenskalna apkaimes pilsētvides kontekstu. Diskusijas gaitā ēkas īpašnieku pārstāvis Undalgs Mētra un pārbūves projekta autors arhitekts Uldis Lukševics prezentēja veikto izpēti un redzējumu par projekta izaicinājumiem un iespējām–alternatīvām. Uzklausījām restaurācijas arhitekta Artūra Lapiņa domas par piedāvātajiem ēkas vērtību rekonstrukcijas risinājumiem un arī Āgenskalna apkaimes biedrības viedokli un argumentus uzstādījumiem saistībā ar zudušo vērtību atjaunošanu un kvartāla attīstību apkaimes līmenī.

Kopsavelkot diskusijas gaitu un secinājumus, var apgalvot, ka visi dalībnieki ir vienisprātis par šādiem punktiem:

  • Ēkas Raņķa dambī 14 (agrāk Kalnciema iela 2A, 1913, arh. Jānis Alksnis) un Kalnciema ielā 2B (1914, arh. Edgars Frīzendorfs) pieder pie Āgenskalna vēsturisko namu kanona un, kā izteicies akadēmiķis Jānis Krastiņš, “veido iespaidīgāko jūgendstila ēku ansambli Pārdaugavā. Tas īpaši izceļas ar savu mērogu. Ansamblis arī pēc traģēdijas nav zaudējis kultūrvēsturisko, māksliniecisko un pilsētbūvniecisko vērtību un ir noteikti saglabājams kā vietas zīmols, kas atspoguļo Rīgas arhitektūras mantojuma augstāko – pasaules līmeņa – vērtību.”.
  • Kalnciema ielas 2B būvapjoma un fasādes rekonstrukcija konkrētajā gadījumā ir pieļaujama. Šāda nostāja atbilst Rīgas hartai*, kura nosaka, ka “izņēmuma gadījumos var pieļaut tādu vēsturisko objektu atjaunošanu, kuri zuduši dabas vai cilvēku izraisītu nelaimju dēļ, ja šiem objektiem reģiona vēsturē un kultūrā ir izcila mākslinieciska, simboliska vai ar vidi saistīta nozīme, ja pieejami attiecīgie plāni un vēsturiskie dokumenti (ieskaitot ikonogrāfiskus un arhīvu materiālus vai materiālas liecības), ja atjaunošana nerada viltojumu kopējā pilsētvides vai ainavas kontekstā un netiek nodarīts kaitējums esošajai vēsturiskajai apbūvei.”
  • 3. Praktiski tas nozīmē, ka pārbūves rezultātā nepieciešams reģenerēt ēkas ielas apjoma jūgendstila fasādi, kas cita starpā ir arī uzdots ar Rīgas domes 23.01.2019. lēmumu Nr. 1953 “Par būves Kalnciema ielā 2B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000610154001), piespiedu sakārtošanu”). Iespējamo pārbūves variantu vērtējumā viens no dominējošajiem kritērijiem ir pieminekļa saglabājamā vērtība – fasāžu arhitektoniski mākslinieciskais risinājums, tas ir – jāatjauno jūgendstila fasādes koptēls: kompozīcijas ritms, atsevišķu apjoma fragmentu simetrija un vertikalitāte, dekori un detaļas.

Izvērtējot piedāvātos ēkas atjaunošanas variantus, secināts, ka divi no tiem konceptuāli atbilst esošajam regulējumam, bet turpmākajā izpētes un projektēšanas posmā vēl būtu detalizējami:

Apilnībā reģenerēt ēkas vizuālo veidolu, rekonstruējot (uzbūvējot no jauna) 2018. gadā iznīcināto fasādes daļu. Konkrētajā gadījumā nekas nav jāatdarina vai jāinterpretē, bet precīzi jāatjauno brutāli iznīcinātas ēkas eksterjera arhitektūra. Rīgas harta* nepārprotami pieļauj šādu vēsturisko objektu atjaunošanu, jo šim objektam reģiona vēsturē un kultūrā ir izcila nozīme, un atjaunošana ir līdzeklis, kā cīnīties pret kultūras pieminekļu iznīcināšanu. Dr. habil. arch. J. Krastiņš uzskata, ka, lietojot zinātniskās restaurācijas metodes, šī pieeja ir korektākais risinājums gan no pašas ēkas arhitektoniski mākslinieciskās un jūgendstila ansambļa vērtību atjaunošanas, gan no ekonomiskā aspekta. Tomēr projekta autori un pasūtītājs pašlaik neatbalsta šādu attīstības virzienu.

Bsaglabāt un atjaunot visas atlikušās ēkas fasādes daļas un atjaunot zaudēto būvapjomu vēsturiskajā arhitektoniskajā risinājumā un modernās būvmākslas valodā. Dr. habil. arch. J. Krastiņš: “Šāda daļēja replicēšana izceltu saglabātās daļas butaforismu un radītu celtni ar savstarpēji nesaderīgām fasādes daļām. Īpaši neveikla izskatītos Kalnciema ielas un Raņķa dambja stūra daļa, kurā fasādes plakne sadalīta divās izmēros vienādās, bet arhitektoniskā izveidojumā atšķirīgās un savstarpēji nesaderīgās daļās. Pieļaujams variants būtu jaunas fasādes veidošana gar Kalnciema ielu, fasādi vēsturiskajā izskatā atjaunojot stūra daļā un Kalnciema ielā no stūra līdz attālumam, kas ietver vismaz vienu logailu sleju. Korektākā un pamatotākā, kā arī starptautiski akceptētai metodoloģijai atbilstošākā ir ēkas fasādes zudušās daļas atjaunošana, lietojot zinātniskās restaurācijas metodes.”

Rīgas harta* pieļauj arī šādu vēsturisko vērtību atjaunošanas metodi, uzliekot par uzdevumu autoriem rast pietiekami harmonisku vēsturiskās un atjaunotās fasādes daļas arhitektoniski māksliniecisko risinājumu. Projekta autori un pasūtītājs tieši šo attīstības virzienu patlaban uzskata par galveno un tuvākajā laikā plāno būvvaldē iesniegt precizētu metu. Arī vairākums kolēģijas locekļu konceptuāli atbalsta šādu savā ziņā inovatīvu (tāpēc arī riskantu) projekta attīstības virzienu (skatīt variantu Nr. 5). Tomēr attiecībā uz šīs alternatīvas metu diskusijas gaitā izskanēja vērā ņemami ekspertu ieteikumi, ko autoram un pasūtītājam vajadzētu izvērtēt:

  • praksē šobrīd nav zināmi līdzīgas vērtību atjaunošanas prakses piemēri;
  • turpmāk būs nepieciešama īpaši smalka projekta detalizācija un vizualizācijas, lai jau nākamajā stadijā pārliecinātu institūcijas, ekspertus un sabiedrību par vēsturiskās un atjaunotās fasādes daļas kopējā arhitektoniski mākslinieciskā risinājuma kvalitāti;
  • kolēģijai prezentētais atjaunotās fasādes faktūras risinājums nav vērtējams viennozīmīgi. Būtiski, lai atjaunotā daļa vizuāli nekonkurētu ar oriģinālo fasādes apdari, šajā gadījumā būtu jāmeklē vēl citi radoši materiālu un koloristikas risinājumi.

* Rīgas harta par autentiskumu un vēsturisko objektu atjaunošanu kultūras mantojuma kontekstā pieņemta 2000. gadā.

 

Gvido Princis
Rīgas pilsētas arhitekts

%MCEPASTEBIN%

 

 

KONTEKSTS

Ēka uzbūvēta 1914. gadā pēc arhitekta Edgara Frīzendorfa projekta un cieta ugunsgrēkā naktī uz 2018. gada 25. novembrī, šobrīd ir jau daļēji demontēta. (Vairāk info: Izdegušās Kalnciema 2B mājas liktenis. Ugunsgrēks likvidēts. Ko tālāk?)

Saskaņā ar Rīgas domes 23.01.2019. lēmumu Nr. 1953 “Par būves Kalnciema ielā 2B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000610154001), piespiedu sakārtošanu” ēkas īpašniecei SIA “NC K2B” uzlikts par pienākumu noslēgt līgumu par būves pārbūves vai atjaunošanas darbu, kas paredz pret Kalnciema ielu un Raņķa dambi vērsto būves ielas fasāžu atjaunošanu iepriekšējā izskatā atbilstoši veiktajiem uzmērījumiem (rezolutīvās daļas 2.1. apakšpunkts).

13.06.2019. vēstulē pasūtītājam Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde informē, ka objekta fasādi pret Raņķa dambi ir virzījusi iekļaušanai Pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli. Tāpat šī pārvalde pauž viedokli, ka vēl nepieciešama diskusija par pieeju ēkas apjoma atjaunošanai, tomēr tās ieskatā būtu nevis jāveido fasādes kopija, bet jaunajai fasādei jābūt saderīgai ar vēsturisko saglabājušos fasādi.

Rīgas pilsētas būvvaldes padome 19.02.2020. lēma novirzīt jautājumu izskatīšanai Rīgas pilsētas arhitekta birojā.

Pasūtītājs (Novira Capital) 27.02.2020. iesniegumā lūdz izskatīt Rīgas pilsētas Arhitekta birojā fasādes pārbūves risinājumu meta stadijā ēkai Kalnciema iela 2b, būves kadastra Nr. 0100 061 0154 001, sniegt atzinumu un, nepieciešamības gadījumā, organizēt diskusiju, pieaicinot apkaimes pārstāvjus. 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex