04. Okt

No 1. septembra, likvidējot Rīgas pilsētas būvvaldi un aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, šo institūciju funkcijas un uzdevumus pārņēmis Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

17. Aug

Informējam, ka Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pārceļas uz jaunām telpām un turpmāk būs pieejams Rīgā, Daugavpils ielā 31, LV-1003.

06. Aug

No 1. septembra, likvidējot Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde) un aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk – Arhitekta birojs), iepriekšminēto institūciju funkcijas pārņems Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments).

28. Jan

Šī gada pirmajā Rīgas pilsētas Arhitekta Kolēģijas sēdē (#1 / 109), šī gada 28. janvārī plkst. 14:00 attālināti tika skatīti trīs jautājumi.

16. Jūl

15. jūlijā, Rīgas pilsētas pagaidu administrācija tika izskatīja un vienbalsīgi apstiprināja Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbības stratēģiju 2020.-2023. gadam. Birojs plāno turpināt darbību jau ierastajos virzienos, aktivizēt sadarbību ar profesionālajām valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām dažādu praktisku pētījumu īstenošanā, kā arī aktīvākāk iesaistīt sabiedrību diskusijās par pilsētas attīstībai svarīgu projektu īstenošanu.

08. Apr

Kopsavilkums Kolēģijas sēdei par jūgendstila ēkas Kalnciema ielā 2B, arhitektūras vērtību atjaunošanu. [teksts papildināts]

14. Mai

Diskusija par atklāta arhitektūras konkursa nepieciešamību jaukta tipa ēkau jaunbūvēm Zaķusalas krastmalā 19 (2a).

11. Okt

Diskusija par "Preses nama" jaunā kompleksa konceptuālās skices izskatu, pamatojumu, detālplānojuma nepieciešamību un izstrādes pakāpi, kā arī piegulošās teritorijas transporta plūsmas potenciālo mijiedarbību ar jauno būvju kompleksu pēc tā realizācijas.

01. Okt

Ar arhitektūras palīdzību mēs varētu mēģināt atrisināt divas no šobrīd aktuālākajām planētas problēmām, proti, vides degradācija un aizvien pieaugošās cilvēces vajadzības. Arhitekti varētu mainīt uzvedības modeļus, kas iznīcina vēsturisko mantojumu, degradē vidi, noplicina resursus un veicina sociālo nevienlīdzību.

2017. gadā 5. oktobrī norisinājās Reinholda Šmēlinga konference ar devīzi “kā veidot veiksmīgu pilsētu? arhitektūra un pilsētplānošanas zināšanu ekonomikā”. Šogad saistībā ar aktuālo lielmēroga akadēmisko pilsētiņu attīstību Pārdaugavā konferences tēma tika veltīta zināšanu ekonomikas principu analīzei un tās ietekmei uz Centrālās un Ziemeļeiropas pilsētu attīstību. Par Pārdaugavas attīstību zināšanu ekonomikas kontekstā tapa informatīvs viedo materiāls kurs sevī ietvēra vairākas intervijas ar viedokļu līderiem.
Reinholda Šmēlinga konference notiek kopš 2013. gada. Katru gadu organizatori cenšas akcentēt kādu aktuālo Rīgas arhitektūras un tā konteksta aspektu.
2016. gadā Konferences tēma bija stratēģiskā plānošana kā sabiedrības atbalstītas, zinātniski un ekonomiski pamatotas, taktiski ieviešamas pilsētas attīstības vīzijas radīšanas un īstenošanas process. Kā svarīgākais konferences jautājums bija saprast, kas ir stratēģiskās plānošanas objekts un kāda ir šī objekta vēlama veiktspēja attiecībā pret mainīgu kontekstu, sabiedrību un indivīdu. 2016. gada konferences tēmas aktualitāti var izskaidrot ar Pilsētplānošanas un pilsētbūvniecības jomas krīzi—atšķirību starp stratēģijas ka lēmumu pieņemšanas ietvaru retoriku un reālo pilsētas attīstības politiku, kura tiek īstenota. Pēc iepriekšējas sistēmas sabrukuma veidojas ideju vakuums, kad reāli sabiedrība—netiek iesaistīta, plānošana apkalpo finansējuma apgūšanas projektus. Rīgas pilsētas fizikālais stāvoklis un sociāla spēja to izmainīt rosināja domāt reģenerācija virzienā. Termins “reģenerācija” Šmēlinga konferencē parādījās 2015. gadā, kad tika aktualizēts Vecrīgas reģenerācijas projekts. Jāņem vērā konteksts, kurš toreiz, septiņdesmito gadu nogalē motivēja pievērsties reģenerācijai — vēlme atgriezt dzīvību Vecrīgā, grausti un postoša satiksme caur Vecrīgu. Par reģenerācijas projektu tapa dokumentālā filma : ”Vecrīgas reģenerācijas projekts 1983”. Mājoklis kā tēma skarta gan 2014., gan 2013. gadā. 2014. gada konferences galvenais secinājums bija kā netiek nodrošināta pašnoteikšanas un identifikācijas iespējas Rīgas dzīvokļu namu kvartālos, kuri Rīgā ir vairākumā. Pirmajā konferencē, kura notika 2013. gadā, tika veltīta pēckara mikrorajona problemātikai. Toreiz, tika akcentēta īpašumtiesību un lietojuma sadrumstalotība.
Aptaujas rezultāti
Piedāvājam konferences aptaujas rezultātu apkopojumu.
2017. gada konferencei reģistrējas 344 cilvēki un apmeklēja >200 reģistrētie apmeklētāji. Pēc konferences tika veikta konferences apmeklētāju aptauja, kurā piedalījās 63 konferences apmeklētāji. Šāda aptauja tika veikta pēc katras Reinholda Šmēlinga konferences kopš 2013. gada.
Aptaujās tiek iekļauti seši jautājumi par šādiem konferences aspektiem: 1-konferences satura aktualitāte, 2-Konferences dienaskārtība, 3-Konferences moderatora snieguma novērtējums (vadītāju sniegums), 4-Konferences referentu snieguma novērtējums, 5-Konferences vietas novērtējums un 6-Konferences organizācijas novērtējums. Respondentiem tika dota iespēja novērtēt katru aspektu skalā no 1 (zems vērtējums) līdz pieci (augsts vērtējums).
Konferences novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējām trijām konferencēm
No visiem kritērijiem, visaugstāk tika novērtēta konferences vieta (Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Ziedoņa zāle), viszemāk—konferences referentu sniegums. Konferences satura aktualitātes novērtējums katru gadu pieaug, šogad sasniedzot visaugstāko novērtējumu—4,37 (2016. gadā 4,37; 2015. gadā 4,27; 2014. un 2013. gadā 4,13). Tas šogad ir viens no visaugstāk novērtētiem konferences kvalitātes radītājiem.
Konferences dienaskārtības novērtējums palika 2016. gada līmenī—4,41 (2015. gadā— 4,21 un 2014. gadā—4,22). Konferenci šogad veidoja četri tematiskie bloki–paneļi: 1–Zināšanu ekonomika pilsētvidē; 2–Zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra; 3–Zināšanu vietu pārvaldība un koprade; 4–No zināšanu telpas uz zināšanu vietu.
Jānis Ķīnasts jau otro reizi moderē Reinholda Šmēlinga konferenci. Šī gada konferences moderatora Jāņa Ķīnasta darbs tika novērtēts augstāk, ar atzīmi 4,37 (iepriekšējā gadā —4,32). 2014. un 2013. gados konferenci vadīja vairāki moderatori, kuru kopīgais vērtējums bija attiecīgi 4,07 un 4,22. 3. sadaļu—paneli par sadarbības iespējam Pārdaugavas plānošanā vadīja Viesturs Celmiņš. Daži respondenti tomēr atzina, ka šīs sadaļas vadītāja sniegums nebija veiksmīgs.
Šogad, konferences referentu snieguma novērtējums sasniedza 4,21, kas ir nedaudz zemāks par iepriekšējo gadu (2016. gadā — 4,23, 2015. gadā—3,89, 2014. gadā — 4,10). Jāatzīst, kā dominējošais vērtējums referentu sniegumam ir 4 (60,3%); pagājušajā gadā— 4 (62,5%).
Konferences organizācijas novērtējums šogad sasniedz rekordzemo atzīmi 4,32, 2016. gadā tas bija 4,4, 2015. un 2014. gadā 4,53, 2013. gadā—4,56. Ir vērts iespēju robežās pievērst uzmanību konferences organizācijas aspektiem, kuri šogad varēja izraisīt nepatīkamo pieredzi konferences norises laikā. Kā vienu no šī gada negatīviem aspektiem komentāros tika minēta īsa pusdienu pauze.
Papildus, respondenti tika aicināti nosaukt lektorus, kuri vislabāk patika kā arī sniegt informāciju par to, kādā veidā uzzinājuši par konferenci.
Visvairāk respondentiem visvairāk patika pēc kārtas pirmā referenta—Vilema van Vindena un pēc kārtas otrā—Dauņa Auera sniegumi; vismazāk—Frenka Vernera referāti. Respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākus referentus.
Respondentu vairākums par konferenci uzzināja no e-pasta uzaicinājuma, kam seko facebook , kā arī RPA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” mājas lapa. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieauga to dalībnieku skaits, kuri par pasākumu ir uzzinājuši caur citiem avotiem (vadītājs informēja par iespēju apmeklēt, uzzināja darba vietā, saņēma uzaicinājumu no kolēģes e-pasta, no LLU pasniedzējiem, pateica dzīvokļa biedrene, uzzināja no paziņām, jau vairakkārt apmeklēja konferenci, universitātes vadība nosūtīja uzaicinājumu uz konferenci, kursabiedri pateica, sekoja līdzi jaunumiem, jo zināja kā būs konference, kā arī no kolēģiem u.c).
Viedokļi par konferenci
Papildus aicinājumam novērtēt piecus konferences aspektus, respondenti tika aicināti atbildēt uz jautājumiem 1–Vai Jūs uzzinājāt ko jaunu 2016. gada R. Šmēlinga konferencē?; 2–Kas Jums nepatika 2016. gada R. Šmēlinga konferencē? 3–Par kādām citām tēmām Jūs ieteiktu mums rīkot konferences?; 4– Kādus lektorus Jūs ieteiktu nākamajā konference? un 5–sniegt citus ieteikumus. Zemāk seko komentāru kopsavilkumi, kuri apkopoti vadoties pēc vidēja konferences novērtējuma.
Pirmajā kategorijā ir komentāri no respondentiem, kuri novērtēja konferences norisi no 1 līdz 3,9.
pusdienu pauze; tēmas šaurais tvērums; diskusijas; novirze no laika grafika; referenti no Latvijas runāja angliski;
Šādi vērtējumi sastāda 10%.
Salīdzinoši labāk (4,0-4,1) novērtējuši konferences norisi atzīme to,
konferences pārtraukumos netika komunicēta informācija par kafijas pauzēm; arhitektūras un pilsētbūvniecības kompetenču trūkums konferences saturā; “ka atkal neizdevās iesaistīt cilvēkus, kas no Rīgas pašvaldības ar konkrēto teritoriju strādā ikdienā”; Ilzes Paklones prezentācijā sīkais fonts; reģistrācija gan klātienē, gan tiešsaistē (nav paredzēta atbilde par reģistrāciju, varētu tikt risināta kā automātiskā atbilde nosūtot arī konferences programmu)
Šādi vērtējumi sastāda 13%.
Trešajā kategorijā ietilpst komentāri no respondentiem, kuri novērtēja konferenci visai pozitīvi, ar vidējo vērtējumu no 4,1 līdz 5. Šie respondenti pārsvarā atturējās no negatīviem komentāriem, viens no būtiskajiem komentāriem bija par to, kā konferences saturam bija nepietiekami populārzinātnisks, jeb problēmu skaidrojošs, raksturs.
2017. gada konferences satura izvērtējums
Mērķis panākt lielāko konferences auditoriju lai piesaistīt lēmumu pieņēmēju uzmanību
Izvērtējot iepriekšējo konferenču apmeklētāju aptaujas, tika ņemts vērā ieteikums piesaistīt lēmumu pieņēmēju—konkrēti RD departamentu darbinieku—uzmanību. Lai to panāktu, tika meklēti veidi, kā palielināt konferences auditoriju, tādā veidā padarot konferenci nozīmīgāku un vērā ņemamu. Tika nolemts sadarboties ar “Baltic Interreg” programmas atbalstītu projektu “Live baltic campus” par akadēmisko pilsētiņu attīstību Baltijas Jūras reģionā. Latviju šajā projekta pārstāvēja Rīgas plānošanas reģions un Latvijas universitāte.
Mūsu nodoms bija panākt izaugsmi auditorijas lieluma un plašuma ziņa, piesaistot projektu, ar kuru varētu apvienot auditorijas. Lai motivētu sevi un partnerus strādāt auditorijas palielināšanas virzienā, konferences sagatavošanas agrīnajā posmā tika nolemts, kā konference notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle ar aptuveni 400 sēdvietām. Parasti konferences apmeklētāju skaits nepārsniedza 200.
“Top down” organizācijas process
Līdz šīm, konferences dienaskārtību veidoja RPA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”. Katras konferences dienaskārtības veidošanas procesa sākumā tika formulēts īss konferences tēmas apraksts un vēlāk konferences dienaskārtība tika precizēta. Apzinoties to, kā Latvijā ir ierobežots lektoru skaits, tēmu parasti definē plašāk ar iespēju precizēt konferences vēstījumu atkarība no runātāju atlases. Šogad, jau agrajā konferences organizācijas posmā tika nolemts strādāt ar tematiem kurus izvirzīja “Live Baltic Campus” projekta pārstāvji.
Konferences tēma: no analītikas uz velmju domāšanu
Kops paša konferences norises organizācijas sākumā, tika izvirzīti četri temati: 1-zināšanu ekonomika pilsētā; 2-zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra; 3-zināšanu vietu pārvalde; 4-no zināšanu telpas uz zināšanu vietu.
“Live Baltic Campus” ir projekts par akadēmisko centru attīstību. Līdz ar to galvenā uzmanība tika pievērsta Latvijas Universitātes pilsētiņai. RPAB nodoms bija apvienot vienā konference gan aktuālo Latvijas Universitātes kampusa attīstību, gan aktualizēt Pārdaugavas attīstības vīziju. No biroja viedokļa sakumā šķita, kā aktuāli būtu paskatīties, kādā veida Rīgas teritorijas plānojums tika pielāgots gan programmatisko uzstādījumu izmaiņām—kad administratīva centra teritorijas daļa, kurai notika konkurss un lokālplānojums, tika pielāgota jauna Latvijas Universitātes pilsētiņas būvniecībai, gan Rail Baltica projekta nonākšanai dienaskārtībā.
Līdz ar to, konferences dienaskārtības virzība tika noteikta pēc principa “no vispārēja un abstrakta uz konkrēto un specifisko”. Šajā gadījumā abstrakts ir zināšanu ekonomikas jēdziens, kurš tika iztirzāts pirmajā sadaļā “zināšanu ekonomika pilsētā”. Profesionāls skatījums uz zināšanu ekonomikas izaicinājumiem tika izklāstīts otrajā sadaļa “zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra“. Par esošo projektu pārvaldību tika diskutēts trešajā sadaļā, savukārt par Pārdaugavas realitātēm tika diskutēts ceturtajā sadaļā.
1. sadaļa “ZINĀŠANU EKONOMIKA PILSĒTĀ” Iespējas zināšanu ekonomikai—ārpus metropolēm un “viedas specializācijas”
Pirmajā sadaļā piedalījās Vilēms van Vindens (Willem van Winden) un Daunis Auers. Willem ir profesors no Nīderlandes, viņa dalību konferencē atbalstījusi Nīderlandes vēstniecība Latvijā. Daunis Auers ir ekonomists, domnīcas "Certeus" pārstāvis un LU Sociālo zinātņu fakultātes profesors.
Abi runātāji, būdami ekonomisti sniedza ieskatu un pamatinformāciju par zināšanu ekonomiku. Vilēms parādīja, kā zināšanu ekonomika patiesība ir ļoti ierobežota nozare kuras labumi ir pieejami elitārai kopienai. Viņš uzsvēra, lai novērstu pārmērīgu nevienlīdzību, pilsētām ir jādomā, kā izmantot zināšanu ekonomikas resursus vietējas sabiedrības vajadzībām. Daunis Auers savukārt fokusējās uz pilsētas konkurētspējas faktoriem, kurus nosaka pilsētas ģeogrāfiskais novietojums, cilvēkkapitāls, infrastruktūra, dzīves kvalitāte. Lai gan visi šie faktori tika analizēti neattiecinot uz konkrētas Latvijas sabiedrības vajadzībām, lektors norādīja, kā Rīgai ir jācenšas nodrošināt savu līdera pozīciju Baltijas valstu starpā.
2. sadaļa “ZINĀŠANU EKONOMIKA UN PUBLISKĀ INFRASTRUKTŪRA”: kā sinhronizēt pilsētas un universitāšu telpisko attīstību
Otrajā sadaļa piedalījās arhitekti Frenks Verners (Frenk Werner), Niklāvs Paegle un Ilze Paklone. Frenks Vereners pārstāvēja vienu no Eiropas vadošajām pilsētbūvniecības kompānijām ar bagāto pieredzi akadēmisko pilsētiņu plānojumu projektēšanā. Frenka Vernera dalību atbalstījusi Nīdelrandes vēstniecība Latvijā. Niklāvs Paegle ir latviešu arhitekts ar pasaules pieredzi, dālijas ar saviem projektiem augstskolu infrastruktūras attīstībā. Ilze Paklone prezentēja Rīgas plānošanas reģiona pasūtītu pētījumu par akadēmisko teritoriju pārvaldību.
Pirmie divi runātāji pārstāv dažādas projektēšanas kultūras—pilsētbūvniecības jeb urbanistikas otrā—arhitektūras. Pirmo pieeju raksturo Kevina Linča (Kevin Lynch) ideja par "daļējo kontroli"—ka pilsētbūvnieks kā projekta autors var tikai daļēji noteikt kā akadēmiskā pilsētiņa attīstīsies, liela loma ir iesaistītām pusēm. Otrā pieeja, ko prezentēja Niklāvs Paegle ir konkrētas arhitektūras vīzijas, kura iemieso pasūtītāja ambīciju un autora stilu. Trešais referenta saturu veidoja labas prakses piemēru izpēte, universitāšu infrastruktūras izpēte, un to salīdzinājums. Ņemot vērā Pārdaugavas situāciju, kad trīs atšķirīgie kampusi attīstās paralēli, par svarīgāko trūkumu tika atdzīta šo kampusu attīstības koordinācija vai sinhronizācija ar pilsētas attīstību.
3.sadaļa “PĀRVALDĪBA UN ZINĀŠANU TELPAS VEIDOŠANA: DISKUSIJA”: laba prakse aizstāj sadarbības kultūru
Trešā sadaļa piedalījās IZM Valsts sekretāra vietniece Agrita Kiopa, AS RB RAIL Projekta vadītājs-koordinators Artūrs Caune, FB lapas "Kā labi dzīvot Āgenskalnā" administrators Arvīds Drāvnieks, RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps un RSU attīstības prorektors Toms Baumanis, kā arī diskusiju komentēt tika aicināts Vilems van Vindens, lektors no pirmās sadaļas. Trešās sadaļas formāts atšķiras no pārējam konferences sadaļām, jo tika organizēts kā ekspertu panelis par Pārdaugavas un akadēmisko centru pārvaldību. Paneļa tēma tika izklāstītā diezgan brīvā formā, līdz ar to precīzi noskaidrot, vai paneļa dalībnieki atbildēja uz konferences galvenajiem jautājumiem paliek neskaidrs. No izskanējušiem viedokļiem var secināt sekojošo:
1– RTU un RSU pārstāvji, atzinuši kā paši savā starpā spēj vienoties sadarbībai kopīgo studiju programmu īstenošanai un infrastruktūras attīstībai. RSU pārstāvis informēja, ka konferences ievadā minētais ārzemju studentu pieaugums var būt īslaicīgs, jo RSU plāno mainīt izglītības eksporta formu—no ārzemju studentu piesaistes uz augstskolas filiāles atvēršanu Vācijā. 2– pārvaldība diskusijas dalībnieku izpratnē ir privāta sektora kontrole par pašvaldības darbu. 3–tika pamanītas būtiskās izpratnes atšķirības starp ekspertiem: tā Agrita Kiopa uzskata, kā svarīgākais ir panākt līderu forumu ietekmi uz pašvaldību ka labas pārvaldības prakses piemēru, savukārt van Vindens paskaidroja, kā reāla prakse rāda, kā veiksmīga pārvaldība ir ļoti atkarīga no savstarpējas iesaistīto pušu sadarbības kultūras, kuras pamatā ir došana un saņemšana strādājot kopīgo interešu labā.
4. sadaļa “NO ZINĀŠANU TELPĀM UZ ZINĀŠANU VIETĀM” jeb kā pareizi ģentrificēt Āgenskalnu?
Ceturtā sadaļā piedalījās sociologs Viesturs Celmiņš, tūrisma jomas eksperts Martiņš Eņģelis, un LU ĢZZF Ģeogrāfijas fakultātes studente Laura Dimitrijeva.
Viesturs formulēja diskusijas par LU apkārtnes teritorijas Torņakalnā attīstības pamatnostādnes: drīzumā Pārdaugavā ārzemju studentu skaits dubultosies, ka akadēmiskais centrs Universitātes pilsētiņas formā nav zināšanu teritorija, Pārdaugavā var mainīties mobilitātes situācija nākotnē. Mārtiņš Eņģelis akcentēja, kā patlaban Pārdaugava notiek ģentrifikācija, ko sekmē AirBnB īslaicīgas lietošanas mājokļu īre. Viens no lielākiem izaicinājumiem Pārdaugavas pievilcībai dzīvošanai ir maģistrālo ielu radītais diskomforts. Laura Dimitrejeva akcentēja to, kā patlaban Pārdaugavu pārmiju izmanto tikai pieci procenti no sabiedriskā transporta lietotāju skaita, un nākotne transporta veidu maiņai varētu būt būtiska ietekme uz Torņakalna ikdienas funkcionēšanu. Diskusijas dalībnieki atzinuši, kā dažās Pārdaugavas apkaimēs notiek ģentrifikācija jeb pamatiedzīvotāju “izspiešana” uz ekonomiskā pamata. Notika viedokļu apmaiņa kā šis process ir vērtējams, piemēram, uz Āgenskalna tirgus piemēra. Izskanēja viedoklis, kā zināms elitārisms nenāktu pa sliktu domājot par tirgus attīstības nākotni.
Secinājumi
Vai ir sanācis piesaistīt lēmumu pieņēmēju uzmanību? Daļēji, konferences atklāšanā tēmu aktualizēja ekonomikas ministrs un diskusijā piedalījās universitāšu pārstāvji, tomēr diskusijā nepiedalījās pilsētas atbildīgie departamenti.
Vai ir izdevies konferencei piesaistīt plašāku auditoriju? Jā, jo pasākumu apmeklēja vismaz 350 cilvēki , bija iesaistītas vairākas Pārdaugavas attīstībā ieinteresētas sabiedrības grupas (piemēram: universitāšu pārstāvji, Āgenskalna apkaimes biedrības pārstāvis u.c.) un, vairākas ziņas par konferenci mēdijos. Kopumā ir izdevies attīstīt konferences sniegumu jaunajā līmenī, ko arī atzinuši konferences apmeklētāji: “Man viss ļoti patika, un patika, ka konferencei katru gadu jūtama attīstība. Paldies par darbu un tā turpiniet!”
Vai pēc konferences var runāt par skaidru un detalizētu Pārdaugavas situācijas izpratni? Netika radīta kopīga situācijas izpratne par notiekošo Pārdaugavas teritorijā.
Vai ir labāka izpratne par to, kādā veidā var uzlabot Pārdaugavas attīstības pārvaldību? Konferences saturs ļauj saprast atšķirības starp pasaules praksi un vietējo iesaistītu pušu izpratni par sadarbības veicināšanu. Zināšanu ekonomikas pamatā ir cilvēku spēja sadarboties līdz šīm neierasta veidā–tā ir atzinis profesors Vilēms van Vindens. Vēl viņš minēja, kā ir svarīga kultūra jeb cilvēku uzvedības paradumi un spējas sastrādāties. Jo zināšanu teritorija pārvaldības aspektā ir metafora tam, kā cilvēki spēj iziet no saviem ierastajiem darbības apcirkņiem un sāk sadarboties jaunos veidos. Savukārt Agrita Kiopa atzina nepieciešamību mākslīgi sekmēt augstā līmeņa spēlētāju kopējo sadarbību zināšanu teritoriju veidošanā, organizējot līderu forumus.
Tomēr, var secināt kā:
-akadēmisko centru un pilsētas attīstību ir jāsinhronizē, t.i., jāsaskaņo laikā attīstības projektus gan universitāšu pusē, gan pilsētas pusē, tādā veida panākot sinerģiju un nodrošinot dzīves kvalitātes nepasliktināšanos un uzlabošanos;
-jāattīsta zināšanu ekonomikas pārnese pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai–pilsētplānošana, vides kvalitāte, sociālie pakalpojumi, uzņēmējdarbība, mājoklis, pilsētvide, pašvaldības jomas, kuras var padarīt priekšrocības, ko sniedz digitalizācija.

Apakškategorijas

All content related to 2016 conference "residential environment"

All content related to 2017 conference

All content related to 2018 conference

All content related to 2019 conference

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex