Zemāk ir pētījuma kopsavilkums, sakārtots pa tematiskām sadaļām. Pētījums sastāv no četrām sadaļām, kur katru veica neatkarīga pētnieku komanda. Par pētniekiem lasiet šeit. Par projektu lasiet šeit.

Pētījuma  tehniskās  daļas uzdevums ir dažādu,  galvenokārt,  ar  ēku  tehniskajiem  jautājumiem  saistītu jautājumu analīze  –  ēku energoefektivitāte (ietekme uz klimata pārmaiņām), ēku tehniskais stāvoklis  (nolietojuma  aspekti),  ēku  renovācijas  un  rekonstrukcijas  ekonomiskie  aspekti (pielāgošanās klimata pārmaiņām potenciāla analīze), u.c.

Pētījuma vides veselības daļas pētnieki  izvērteja  gaisa piesārņojuma un trokšņa korelāciju ar sabiedrības veselības aspektiem Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos (ieskaitot iekštelpas), klimata pārmaiņu ietekme  uz  sabiedrības  veselības  aspektiem  daudzdzīvokļu  kvartālos. 

Pētījuma daļas mērķis ir saprast pielāgošanas klimata pārmaiņām stratēģijas svarīgākus elementus, ņemot vērā klimata mainības draudus, izmantojot karstuma viļņu piemēru un saprast septiņu raksturīgu dzīvokļu namu kvartālu ievainojamības klimata riskiem pakāpi.

Pētījumu sociālekonomisko  aprēķinu daļa ietvēr sevī kvartālu rekonstrukcijas sociālekonomisko analīzi un aprēķinus, klimata ietekmes un pielāgošanās klimata ietekmei sociālekonomisko faktoru definēšanu un to vērtību noteikšanu Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu kontekstā.