Pētījuma  tehniskās  daļas uzdevums ir dažādu,  galvenokārt,  ar  ēku  tehniskajiem  jautājumiem  saistītu jautājumu analīze  –  ēku energoefektivitāte (ietekme uz klimata pārmaiņām), ēku tehniskais stāvoklis  (nolietojuma  aspekti),  ēku  renovācijas  un  rekonstrukcijas  ekonomiskie  aspekti (pielāgošanās klimata pārmaiņām potenciāla analīze), u.c.

Pētījuma tehniskās daļas ietvaros veiktas specifiskas analīzes šādos virzienos:
a.  Tipveida ēku siltumenerģijas patēriņa analīze izvēlētos kvartālos;
b.  Tipveida ēku tehniskā apsekošana (apsekotas 132 ēkas);
c.  Mikroklimata parametru mērījumi tipveida ēku dzīvokļos.

Tehniksās daļās kopsavilkumu lejupielādēt šeit.

 

KOPSAVILKUMS

Pētījuma  “Klimata  ietekmes,  pielāgošanos  klimata  pārmaiņām  un  pielāgošanās  iespēju  sociāli  ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un  Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu  mikrorajonu  ilgtspējīga  attīstība”)  Tehniskās  daļas  pētījumu  objekts  ir  daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju  energoefektivitātes  paaugstināšanas  un  atjaunošanas  iespēju  analīze  Rīgas  tipveida  daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju  apbūves  mikrorajonos  un  kvartālos.  Tēmas  aktualitāte  saistīta  ar  dzīvojamo  ēku ievērojamu  nolietojumu,  ievērojamu  siltumenerģijas  patēriņu  un  dzīvokļu  īpašnieku  pasivitāti  dzīvojamo  māju renovācijas projektu realizācijā.

Rīgas tipveida apbūvi veido laika periodā no 1950.gada līdz 1992. gada būvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās  ēkas.  Nosacīti  šīs  ēkas  var  iedalīt,  vairāk  kā  desmit  veidos,  kurus  profesionālajā  vidē  sauc  par  tipveida  ēkām vai sērijveida ēkām. Pārsvarā noteikta tipa ēkas būvēja vienlaicīgi un tās veido ēku grupas dažādās  Rīgas  apkaimēs.  Noteikta  tipa  ēkām  ir  līdzīgas  konstruktīvās  un  ārējo  būvkonstrukciju  siltumtehniskās  īpašības. Tāpēc ir racionāli organizēt noteiktu ēku tipu un grupu vienlaicīgu atjaunošanu, izstrādājot tām  piemērotu  energoefektivitātes  paaugstināšanas  un  atjaunošanas  pasākumu  plānu.  Sistēmisku  un  liela  apjoma atjaunošanas projektu realizāciju var organizēt dažādos veidos, tomēr par vienu no piemērotākiem  tiek uzskatīta energoservisa (ESKO) uzņēmumu veidošana.

Lai  analizētu  iepriekšminēto  pieņēmumu  realizācijas  nosacījumus,  tika  izvēlēti  vairāki  vienlaikus  noteiktā  laika  periodā  būvētu  tipveida  dzīvojamo  māju  kvartāli  dažādās  Rīgas  apkaimēs:  602.sērijas  tipveida  dzīvojamo   māju  kvartāli  Purvciemā,  Imantā  un  Ziepniekkalnā,  316.  sērijas  dzīvojamo  māju  kvartāls  Juglā,  464.sērijas  dzīvojamo  māju  kvartāls  Juglā  un  467.sērijas  dzīvojamo  māju  kvartāli  Purvciemā.

Katrai  ēkai,  atbilstoši  lietotajiem  materiāliem  un  konstrukcijām,  ir  noteikts  vidējais  kalpošanas  ilgums.  Līdzīgi  vidējais  kalpošanas  ilgums  ir  noteikts  ēku   konstruktīvajām  sastāvdaļām  un inženierietaisēm  (Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr.907 no 28.09.2010.). Dzīvojamo māju  ekspluatācijas  laikā uzkrājas noteikti nolietojuma defekti. Tā kā tipveida dzīvojamo māju vidējais kalpošanas ilgums ir 60  gadi  (464.sērijas,467.sērijas  un  602.sērijas  mājām)  vai  70  gadi  (316.,318.sērijas  mājām),  tad  kā  pirmais  darba  uzdevums  tika  īstenota  ēku  tehniskā  apsekošana,  pētāmā  kvartāla  dzīvojamo  māju  tipa  tehniskās apsekošanas  pārskata  sastādīšana,  nolietojuma  defektu  un  energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumu būvniecības pasākumu tāmes sagatavošana.

Atbilstoši  tehniskās  apsekošanas  uzdevumam  tika  apsekotas  atbilstoši  dzīvojamo  māju  būvniecības  periodam izvēlēto Rīgas apkaimju  daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kvartāli un tajos esošās daudzdzīvokļu  dzīvojamās ēkas, to būvkonstrukcijas un inženierietaises  ar mērķi noteikt to tehnisko stāvokli.  Kopumā tika apsekotas  132    (318.,  319.,464.,467.  un  602.  sērijas)  dzīvojamās  ēkas  un  atbilstoši  Ministru  kabineta noteikumiem Nr.444 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana", tika sagatavoti ēku tehniskās apsekošanas atzinumi katrai tipveida daudzdzīvokļu ēku grupai, norādot būtiskākos defektus.  Kopumā  apsekoto  daudzdzīvokļu  ēku  tehniskais  stāvoklis  vērtējams  kā  apmierinošs,  galvenie  konstatētie  nolietojuma  defekti  aprakstīti  ēku  tipu  tehniskās  apsekošanas  pārskatā  un  kopējā  projekta  Tehniskās  daļas  pārskata  pētījumā.  Atbilstoši  apsekošanas  rezultātā  konstatētajam  ēkas  tehniskajam  stāvoklim ir sastādītas orientējošas būvdarbu izmaksu tāmes katrai ēku sērijai.  Pievienotajā tabulā attēlots  apsekoto  tipveida  daudzdzīvokļu  ēku  raksturojums,  īpatnējais  siltumenerģijas  patēriņš,  iespējamās  ēku  atjaunošanas  izmaksas  vienam  dzīvokļu  apsildāmās  platības  kvadrātmetram  un  kvartāla  kopējās  ēku  atjaunošanas izmaksas.

Veiktā  darba  rezultātā  tiek  secināts,  ka  veicot  apsekoto  ēku  ārējo  konstrukciju  siltināšanu,  logu  nomaiņu,  apkures  sistēmas  cauruļvadu  siltumizolācijas  atjaunošanu  un  apkures  sistēmas  balansēšanu  tiek  būtiski paaugstināts šo ēku energoefektivitātes līmenis, tiek uzlabots ēku vizuālais izskats un tiek uzlaboti  iedzīvotāju dzīves apstākļi.

Tipveida  dzīvojamo  māju  siltumenerģijas  patēriņu  raksturojošie  rezultāti  iegūti,  balstoties  uz  AS  “Rīgas  Siltums”  informāciju  par  kopējo  siltumenerģijas  patēriņu.    Aprēķināti  un  apkopoti  dati  par  132  daudzdzīvokļu  ēku  siltumenerģijas  patēriņu   apkurei  laika  periodā  no  2010.gada  līdz  2015.gadam.  Šī  informācija ir nepieciešama, lai katrai no analizētām ēkām noteiktu energoefektivitātes potenciālu, veiktu  finanšu  aprēķinus  nepieciešamo  līdzekļu  piesaistīšanai  ēkas  atjaunošanai  un  energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizēšanai.

Viena  no  tipveida  dzīvojamo  māju  dzīvokļu  telpu  izmantošanas  problēmām  ir  kvalitatīva  telpu  mikroklimata  nodrošināšana.  Dzīvokļu  telpu  gaisa  caurlaidības  mērījumi  tika  veikti  trīs  dažādās  tipveida  ēkās  -  602.sērijas, 464.sērijas un 316./318. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Katrā izvēlētā tipa ēkā  mērījumi  bija  jāveic  renovētas  ēkas  dzīvoklī  ar  uzstādītiem  pakešu  logiem,  nerenovētas  ēkas  dzīvoklī  ar  uzstādītiem  pakešu  logiem  un  nerenovētas  ēkas  dzīvoklī,  kurā  ir  uzstādīti  tradicionāli  logi  t.i.,  padomju  laika koka logi. Gaiscaurlaidības mērījumi tika veikti 8 dzīvokļos saskaņā ar standarta LVS EN 13829:2013  noteikumiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem dažādu cēloņu dēļ nav pieejami finanšu resursi  ne  savu  māju  kopīpašuma  daļu  kārtējiem  remontiem,  ne  energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumu  realizācijas  sākotnējai  finansēšanai.  Tāpēc  šo  pasākumu  realizēšanai  jāizstrādā  tāds  finanšu  modelis,  kas  nodrošinātu ieguldījumu kopā ar aizdevuma procentiem atmaksāšanos noteiktā laika periodā no ietaupītās  siltumenerģijas maksājuma.

Iedzīvotāju ierobežotā maksātspēja nosaka vēl viena nosacījuma ievērošanu. Mēneša   maksājums,  ko pēc  ēkas  atjaunošanas  veido  maksājuma  par  siltumenerģiju  apkurei  un  ēkas  atjaunošanas  aizdevuma  maksājuma  summa,  nedrīkst  pārsniegt  maksājumu  par  siltumenerģiju  apkurei  līdzīgā  neatjaunotā  daudzdzīvokļu ēkā.

Tipveida  daudzdzīvokļu  ēku  atjaunošanas  atmaksāšanās  nosacījumu   matemātiskais  modelis  ir  izveidots, lai sasniegtu sekojošus mērķus:
1)  ilustrētu,  ka  tipveida  ēku  atjaunošanas  un  energoefektivitātes  paaugstināšanās  pasākumu  atmaksāšanās ir iespējama no ietaupītās siltumenerģijas apkurei neveiktā maksājuma;
2)  ilustrētu,  ka  izpildot  noteiktas  prasības  apkurei  nepieciešamās  siltumenerģijas  ietaupījumam,  ēkas  atjaunošanas  izmaksām  un  aizdevuma  atmaksas  nosacījumiem,  iespējams  organizēt  dzīvokļu  īpašnieku mēneša maksājumus tā, lai tie nepārsniegtu maksājumus neatjaunotā ēkā;
3)  ilustrētu,  ka  galvenais  maināmais  parametrs  ēku  atjaunošanas  un  energoefektivitātes  paaugstināšanas projektu plānošanā ir būvniecības darbu izmaksas un kvalitāte, lai izpildītu divus  augšminētos nosacījumus.

Paredzēto  būvniecības  pasākumu  plāns  galvenokārt  paredzēja  nolietojuma  defektu  novēršanu  un  siltumenerģijas ietaupījuma sasniegšanu projekta atmaksāšanās nodrošināšanai.  Tipveida  ēku  atjaunošanai  grupās  un  kvartālos  ir  vairākas  priekšrocības,  taču  viena  no  galvenajām priekšrocībām ir būvniecības izmaksu apjoma samazinājums 15-20% apjomā.

img—Tipveida daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas atmaksāšanās nosacījumu modeļa grafiskais attēlojums dzīvokļu īpašnieku maksājumi atjaunotā un neatjaunotā tipveida daudzdzīvokļu ēkā.

Pētījuma  izpildes  gaitā  apsekoto  tipveida  ēku  deviņos  kvartālos  raksturojums  –pieļaujamās  atjaunošanas  izmaksas projektu atmaksāšanas nosacījumu izpildei.

(tabula)

Būvniecības pasākumu izmaksu aprēķina rezultāti ir izstrādātā matemātiskā modeļa un  pieņēmumu  nosacīti, tiem ir  novērtējuma      raksturs. Katra tipveida daudzdzīvokļu ēka ir individuāla, tai ir raksturīgs  siltumenerģijas  patēriņa  apjoms  un  tikai  šai  ēkai  raksturīgi  konstrukciju  un  inženierkomunikāciju  nolietojuma  defekti,  tāpēc  precīzi  noteikt  ēkas  atjaunošanai  un  energoefektivitātes  paaugstināšanai  nepieciešamos būvniecības darbu izmaksas var noteikt, sastādot ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās  apsekošanas  pārskatu,  izstrādājot  ēkas  atjaunošanas  būvprojektu  un  sastādot  šajos  dokumentos  noteikto  būvniecības darbu tāmi.

Vienkāršu renovācijas ieguldījumu atmaksāšanās matemātiskie nosacījumi ir šādi:
1)  siltumenerģijas cenai (tarifam) jāsasniedz 57 EUR/MWh;
2)  renovācijas izmaksām jābūt vidēji 100 EUR/m
3)  renovācijas finansējuma cenai jābūt ne lielākai par 3% gadā;
4)  renovācijas  rezultātā  jāsasniedz  vismaz  50%  siltumenerģijas  apkurei  ietaupījums,  salīdzinot  ar patēriņu pirms renovācijas

Ja  siltumenerģijas  cenas  (tarifa)  pieaugums  ir  3%  vai  lielāks,  tad  tas  uzlabo  renovācijas  izdevumu  atmaksāšanos.

Definētie  nosacījumi  iegūti,  neparedzot  tipveida  ēkas  atjaunošanas  izmaksu  samazināšanos  dažādu  dotāciju  un  cita  finansiāla  atbalsta  saņemšanas  rezultātā.  Jebkurā  veidā  sasniegts  tipveida  daudzdzīvokļu  ēku  atjaunošanas  būvniecības  pasākumu  izmaksu  samazinājums  tikai  uzlabo  ieguldījumu
atmaksāšanās nosacījumus.

Pētījumā  analizēti  tipveida  daudzdzīvokļu  ēku  atjaunošanas  realizācijas  nosacījumi  2016.  gada  apstākļos; konkrēti  –  tipveida daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas  tiesiskie nosacījumi, finansiālie nosacījumi;  dzīvokļu  īpašnieku  izpratne  par  ēku  tehnisko  stāvokli  un  ēku  atjaunošanas  uzsākšanu  (izmantoti socioloģiskās aptaujas rezultāti); definēts tipveida ēku atjaunošanas būvniecības darbu saturs un formulēts  energoservisa uzņēmuma piedāvājums.