Pētījuma daļas mērķis ir saprast pielāgošanas klimata pārmaiņām stratēģijas svarīgākus elementus, ņemot vērā klimata mainības draudus, izmantojot karstuma viļņu piemēru un saprast septiņu raksturīgu dzīvokļu namu kvartālu ievainojamības klimata riskiem pakāpi.

Pētījuma telpiskās un sociālās daļas darba uzdevums sastāv no trīs galvenajiem apakšuzdevumiem: klimata pārmainu ietekmes uz pilsētvidi teorētiskiem aspektiem, kvartālu vides novērtējuma un kvartālu pielāgošanas stratēģijas izstrādes.

Pirmā apakšuzdevuma mērķis ir veikt vispārīgo teorētisko un literatūras pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi daudzdzīvokļu kvartāliem tajā skaita:

  • izveidot teorētiski pamatotu modeli, kurš paskaidrotu kādā veidā klimata pārmaiņas iespaido esošo daudzdzīvokļu kvartālu vidi;
  • Izveidot esošas Rīgas daudzdzīvokļu kvartāla novērtējuma modeli klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai;
  • apkopot Rīgas kontekstam atbilstošos pielāgošanas klimata pārmaiņām labas prakses piemērus, veikt precedentu analīzi.

Otrā apakšuzdevuma mērķis ir veikt Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu tipoloģisko izpēti, tajā skaitā:

  • Veikt Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu kartēšanu un galveno telpiski-sociālo datu apkopošanu vienā atlantā;
  • Veikt pilot-teritoriju telpiski-sociālu analīzi (pieci daudzdzīvokļu kvartāli);
  • Veikt pilot-teritoriju telpiski-sociālo apsekošanu Rīgas daudzdzīvokļu kvartāla modeli klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai.

Trešā apakšuzdevuma mērķis ir izveidot sociāli-telpisko stratēģiju pielāgošanai klimata pārmaiņām, tajā skaitā:

  • Izveidot detalizētu mikrorajona plānu, kas ietver pastāvošo ēku (norādot, kas tajās atrodas, piemēram, uzņēmumi, veselības iestādes un tml.), publisko vietu izvietojumu, ja iespējams – dažādi apzīmējot ēku tehnisko stāvokli. Tas palīdzētu veidot aktivitāšu zonas.
  • Izstrādā vispārīgu teritoriālo plānojumu mikrorajona attīstībai, kas atbilst Rīgas pilsētas attīstības idejām.

Telpiskās un sociālās daļas kopsavilkumu lasīt šeit

Pētījuma "telpiskās un sociālās daļas" atskaiti lejupielādēt šeit (>100lpp)

Pētījuma "telpiskās un sociālās daļas" kopsavilkumu lēmumu pieņemējiem lejupielādējiet šeit. (<10lpp)