Pētījumu sociālekonomisko  aprēķinu daļa ietvēr sevī kvartālu rekonstrukcijas sociālekonomisko analīzi un aprēķinus, klimata ietekmes un pielāgošanās klimata ietekmei sociālekonomisko faktoru definēšanu un to vērtību noteikšanu Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu kontekstā.

 

Sociālekonomisko vērtību sistēmas izstrāde un vērtību noteikšana.
Tā ietvaros plānotas:
1. Finanšu un ekonomisko vērtību analīzes izstrāde;
2. Ieguvumu izdevumu analīžu veikšana;
3. Dažādu kvalitatīvu un kvantitatīvu ar klimata pārmaiņu aspektiem saistītu vērtību analīze:
a.  Veikt esošo mikrorajona SVID analīzi;
b.  Noteikt tirgus vērtību nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas dažādos mikrorajona apgabalos
c.  Veikt  aptuvenu  ieguvumu-izmaksu  analīzi  pēc  labiekārtošanas  darbu  veikšanas, izvērtēt,  vai  tās  palīdz  celt  tirgus  vērtību  apgabalā  esošajiem  īpašumiem,  novērš draudus un vājās puses, kas atklātas SVID analīzē.
4.  Izpētīt pastāvošo situāciju:
a.  Noteikt kādas iestādes, uzņēmumi darbojas mikrorajonā, kas trūkst;
b.  Noskaidrot cik darbavietas nodrošinātas, cik būtu optimāli nepieciešamas;
c.  Apzināt neizmantotās, degradētās teritorijas, kuras varētu izmantot.
5.  Definēt kopējo daudzdzīvokļu rajonu (ēku) sociālekonomisko un finanšu vērtību;
6.  Noteikt daudzdzīvokļu rajonu (ēku) rekonstrukcijas – revitalizācijas vērtību;
7.  Noteikt  daudzdzīvokļu  rajonu  (ēku)  rekonstrukcijas  –  revitalizācijas  makro  un  mikro ekonomisko ietekmi;
8.  Sagatavot zinātniski pamatotu sociālekonomisko vērtību sistēmu.

Papildus darba uzdevumi un faktori:
- Nostādņu  politikas  izstrāde  -  veicināt  diskusiju  valsts  un  starpvalstu  līmenī  par  jauna sadarbības modeļa ieviešanu starp administratīvajām institūcijām, arhitektiem, inženieriem, ēku apsaimniekošanas un būvniecības sabiedrībām un attiecīgo ēku apsaimniekotājiem un īpašniekiem.
- Šīs sadarbības rezultātā:
jāievieš  jauna  stratēģija,  kas  atbilstu  tehniskajiem,  administratīvajiem  un vēsturiskajiem kritērijiem;
-- jāizveido  tehnisko,  izglītojošo  un  ekonomisko  risinājumu  īstenošanas  politika  un administratīvais pamats;
-- jādeklarē vienota starptautiska nostāja.
- Tehniskie  jaunievedumi  -  atrast  jaunus  tehniskos  risinājumus,  lai  uzlabotu  vēsturisko  ēku enerģijas taupīšanas potenciālu, un īstenot, uzraudzīt un novērtēt vēsturisko ēku enerģijas patēriņa optimizācijas pilotprojektus.
- Izglītošana  -  uzlabot  arhitektu, būvinženieru, amatnieku u.c. izglītošanu un papildināt viņu zināšanas, saskaņojot mācību programmas ar brīvā tirgus vajadzībā

Sociālekonomisko aprēķinu sadaļas secinājumi:

  • Klimata pārmaiņas un pilsētvides specifika - pamata faktors; sabiedrības veselība un drošība - galvenās vērtības
  • Kvartāls, kā pamata mērījumu aspekts
  • Kopējie sociālekonomiskie ieguvumi pret investīcijām ir attiecībā 3:1
  • Trūkst lokāli mērījumi un ilgtermiņa (pārmaiņu) un pieņēmumu bāze
  • Jāveicina saprātīga kvartālu plānošana nākotnē, ņemot vērā sociālekonomiski pamatotus aprēķinus attiecībā uz pilsētvides un sabiedrības veselības aspektiem

Sociālekonomisko aprēķinu sadaļu lejupielādēt šeit