Konference notika 2016. gada 21. aprīli RD sēžu zālē

URBAN-SEE Baltic Interreg project

Urban Services for Energy Efficient solutions for Baltic cities basaed on an Interactive mapping tool, stakeholder involved business models and novel incentives schemes

Dalība Baltijas Jūras reģiona Inerreg projektā "Pilsetbūvneiciskie pakalpojumi energoefektivitātes risinājumiem Baltijas Jūras Reģiona  pilsētām  (interaktīvas kartes rīks, uzņemējdarbības modeļi iesaistot ieinteresētas puses un jaunie atbalsta mehānismi)"

Lai saprastu apstākļus, kurus nosaka pilsētas morfoloģija—ģeometrija un materiāla uzbūve—lietderīgi izmantot kompozīciju analīzi.

autors Toms Bricis

Pētījumu daļu rezultāti:

Līdz ar zinātnisko konferenci faktiski ir noslēdzies līdz šim apjomīgākais Rīgā un kopumā arī visā Latvijā veiktais klimata pārmaiņu ietekmes uz mikrorajoniem izpētes projekts. Kā liecina projekta ietvaros īstenoto pētījumu secinājumi un atziņas, klimata pārmaiņām jau tagad ir būtiska ietekme uz blīvi apdzīvotām pilsētas teritorijām un iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību. Savukārt nākotnē, saasinoties klimata pārmaiņu radītajām sekām, šī ietekme arvien palielināsies. Līdz ar to pašvaldību atbildīgajām institūcijām arvien nopietnāk būs jādomā un jārīkojas klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai pilsētas mikrorajonos; būs nepieciešams komplekss pasākumu kopums un rīcības plāns – gan no iedzīvotāju informēšanas, gan daudzdzīvokļu namu renovācijas un siltināšanas, gan kvartālu apzaļumošanas un labiekārtošanas aspektiem.

Dzīvokļu namu kvartāli Rīgā

Dzīvokļu namu kvartālu definīcijas

Dzīvokļu namu kvartālu definīciju nosaka Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas Dome, 2005).

Kvartāls—teritorija, kas visā tās perimetrā ir norobežota ar sarkano  līniju  vai ar  piebraucamajiem  ceļiem,  grāvjiem,  mežu,  līdzīga  rakstura  norobežojošiem  objektiem, īpašos gadījumos ar kadastra robežām. Kvartāls—teritorija, kur ir iedibināta vai izprojektēta ēka vai ēku grupa ar kopēju pagalmu vai telpiski savstarpēji savienotiem ēku pagalmiem, kas visā perimetrā ir norobežota ar ielām vai ielu sarkanajām līnijām, ja nav izveidojusies ielu struktūra, ar piebraucamajiem ceļiem, grāvjiem vai, īpašos gadījumos, ar kadastra robežām vai mežu.

Apakškategorijas

Viis atlants

Rīgas DNK adaptācijas telpiski sociālās sadaļas blogs