APSTIPRINĀTS
ar Rīgas domes 29.05.2020.
lēmumu Nr.328

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
darba plāns 2020. gadam

 

1. Uzdevums: sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

1.1. Plānotie pasākumi:

1.1.1. sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi sabiedriski nozīmīgu projektu kvalitātes vērtēšanā;
1.1.2. sadarbība ar Pilsētas attīstības departamentu pilsētas stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā;
1.1.3. sadarbība ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu, izvērtējot pilsētas svētku noformējuma konkursa piedāvājumus;
1.1.4. sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību, Būvvaldi un attīstītājiem sabiedriski nozīmīgu projektu arhitektūras konkursu prakses jomā;
1.1.5. veicināt profesionāļu un iesaistīto/ ietekmēto pušu diskusiju un sadarbību par iespējām un izaicinājumiem izstrādājot starptautiskā projekta “Rail Baltica” Rīgas mezgla (Centrālā Dzelzceļa stacija un trase) pārbūves risinājumus;
1.1.6. līdzdalība profesionālajās lēmējinstitūcijās;
1.1.7. konsultācijas par pētījumu sagatavošanu par pilsētvides kvalitāti;
1.1.8. konsultācijas par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā.

1.2. Pētījumu ieceres:

1.2.1. Rīgas būvniecības situācijas analīze un novērtējums (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.2. aktuāli pilsētvides pieejamības risinājumi (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.3. projekts - daudzdzīvokļu dzīvojamo (mikrorajonu) namu īpašnieku un iedzīvotāju iesaiste pagalmu revitalizācijas arhitektonisko koncepciju izstrādē un darba grupas izveide (arhitekti, plānotāji, urbānisti), kā arī pagalmu atjaunošanas darba uzdevumu izstrāde (Āgenskalns, Brekši, Maskavas forštate, Pētersala, Purvciems, Sarkandaugava, Vecmīlgrāvis un Ziepniekkalns) sadarbībā ar Rīgas namu pārvaldnieks.

2. Uzdevums: veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību.

2.1. Plānotie pasākumi:

2.1.1. sadarbības platforma - Rīgas arhitektūras telpa semināriem, prezentācijām, diskusijām un sadarbībai Rīgas arhitektūras jomā (projektu attīstītāji, arhitektūras jomas uzņēmumi un uzņēmēji, institūcijas, pētnieki, profesionālās un nevalstiskās organizācijas);
2.1.2. Rīgas domes konsultatīvās padomdevēja institūcijas „Rīgas domes Pieminekļu padome” darbības nodrošināšana;
2.1.3. Rīgas pilsētas arhitekta konsultatīvās institūcijas „Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija” darbības nodrošināšana;
2.1.4. komunikācija https://www.facebook.com/RigasPilsetasArhitekts/ par arhitektūru, nozīmīgiem Rīgas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes jautājumiem/ projektiem (aktualitātes, izaicinājumi, vērtības, kompromisi, principi u.tml.);
2.1.5. sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Baltijas jūras reģiona pilsētu un Latvijas pilsētu arhitektūras dienestiem;
2.1.6. veicināt sadarbību un uzturēt komunikāciju par iespējām mājokļu pieejamības veicināšanas jomā Rīgā ar partneriem Eiropas Savienības Urbānā programma “MĀJOKĻU PARTNERĪBA” (Action Plan, dec.2018).

3. Uzdevums: izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā.

3.1. Plānotie pasākumi:

3.1.1. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā 2019” eksponēšana Rīgas apkaimēs;
3.1.2. izglītojošie semināri (profesionāļi, Rīgas skolu skolnieki un tūristu gidi);
3.1.3. Starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference 2020;
3.1.4. Starptautiskā arhitektūras diena (05.10.2020.) arhitektu prakses un kompetences centros pilsētā;
3.1.5. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā 2020” sagatavošana.

4. Uzdevums: popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

4.1. Plānotie pasākumi:

4.1.1. Rīgas gada balva arhitektūrā objektu atlase, vērtēšana, diskusija, balvu pasniegšana (05.10.2020.) un sasniegumu popularizēšana;
4.1.2. prezentācijas par Rīgas arhitektūru.

5. Uzdevums: sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā.

5.1. Rīgas pilsētas arhitekta biroja sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un resursu sistematizēšana, www.arhitekts.riga.lv;

6. Uzdevums: atbilstoši Rīgas pilsētas arhitekta biroja kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā.

6.1. atzinumu sagatavošana pēc pieprasījuma projektiem pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomā;
6.2. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm pirms to nodošanas publiskajai apspriešanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
6.3. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par detālplānojumiem, kuru nepieciešamību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, izskatot tos 1. redakcijā;
6.4. nosacījumu un atzinumu sagatavošana lokālplānojumu izstrādei atbilstoši Rīgas domes lēmumam.

 

Pielikumā: darbu plāna kalendārs uz 2. lpp. (Pielikumus skatīt zemāk pievienotajā dokumenta PDF datnē)

Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts         G. Princis

 

Pilns 2020. gada darba plāns PDF formātā