APSTIPRINĀTS
ar Rīgas domes __.__.2016.
lēmumu Nr.____

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
darba plāns 2016. gadam

 

1. Uzdevums: sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

1.1. Plānotie pasākumi:

1.1.1. sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi sabiedriski nozīmīgu projektu kvalitātes vērtēšanā;
1.1.2. sadarbība ar Pilsētas attīstības departamentu (PAD) pilsētas stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu un lokālplānojumu sagatavošanā;
1.1.3. sadarbība ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu, izvērtējot pilsētas svētku noformējuma konkursa piedāvājumus;
1.1.4. sadarbība ar sabiedriski nozīmīgu projektu īstenotājiem arhitektūras konkursu jomā;
1.1.5. līdzdalība profesionālajās lēmējinstitūcijās;
1.1.6. konsultācijas projektu attīstītājiem un profesionāļiem objektu vides kvalitātes un arhitektūras veicināšanā;
1.1.7. projekta “Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)” īstenošana.

1.2. Pētījumu ieceres:

1.2.1. aktuālā situācija pilsētbūvniecībā:

1.2.1.1. Rīgas būvniecības situācijas analīze un novērtējums (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.1.2. aktuāli pilsētvides pieejamības risinājumi (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.1.3. neizmantotās telpas potenciāls un ierobežojumi apkaimes sociālā kapitāla veicināšanā - Maskavas priekšpilsētas piemērs;

1.2.2. atbalsts projektiem publiskajā ārtelpā:

1.2.2.1. Krišjāņa Barona ielas atjaunošana, Līvu laukuma attīstības koncepcijas un Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve;
1.2.2.2. programmas „Māksla publiskajā telpā” objektu izvietošana pilsētvidē (sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fonds).

2. Uzdevums: veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību.

2.1. Plānotie pasākumi:

2.1.1. uzņēmumu un organizāciju sadarbības veicināšana ar augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām Rīgas pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jautājumu risināšanā;
2.1.2. Rīgas domes konsultatīvās padomdevēja institūcijas „Rīgas domes Pieminekļu padome” darbības nodrošināšana;
2.1.3. Rīgas pilsētas arhitekta konsultatīvās institūcijas „Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija” darbības nodrošināšana;
2.1.4. sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību un projektu attīstītājiem arhitektūras konkursu prakses jomā;
2.1.5. Sabiedrības iesaiste un komunikācija par arhitektūru, nozīmīgiem pilsētas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes jautājumiem/ projektiem (aktualitātes, izaicinājumi, vērtības, kompromisi, principi u.tml.);
2.1.6. pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Baltijas jūras reģiona pilsētu un Latvijas lielo pilsētu arhitektu dienestiem.

2.2. Pētījumu ieceres:

2.2.1. Rīgas apkaimju kvalitāte – „mājoklis” (kas nosaka pilsētvides mājīgumu, kā to saglabāt un veicināt, kā veiksmīgāk sadarboties kvalitātes veidošanā);

3. Uzdevums: izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā.

3.1. Plānotie pasākumi:

3.1.1. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā” (2015) eksponēšana Rīgas apkaimēs;
3.1.2. izglītojošie semināri (profesionāļi, Rīgas skolu skolotāji un tūristu gidi);
3.1.3. Starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference;
3.1.4. Starptautiskā arhitektūras diena (03.10.2016.) arhitektu prakses un kompetences centros pilsētā;
3.1.5. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā” (2016) sagatavošana.

3.2. Pētījumu ieceres:

3.2.1. publikācija par aktuāliem procesiem Rīgas arhitektūrā.

4. Uzdevums: popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

4.1. Plānotie pasākumi:

4.1.1. Rīgas arhitektūras 2016. gada balvas objektu atlase, vērtēšana, diskusija, balvas pasniegšana (03.10.2016.) un sasniegumu popularizēšana;
4.1.2. prezentācijas par Rīgas arhitektūru.

4.2. Līdzdalība arhitektūras popularizēšanas projektos:

4.2.1. Gada balva dizainā (sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību).

5. Uzdevums: sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā.

5.1. Plānotie pasākumi:

5.1.1. Rīgas pilsētas arhitekta biroja sniegto pakalpojumu un resursu sistematizēšana un publicēšana www.arhitekts.riga.lv.

6. Uzdevums: atbilstoši Rīgas pilsētas arhitekta biroja kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā.

6.1. Plānotie pasākumi:

6.1.1. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm pirms to nodošanas publiskajai apspriešanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
6.1.2. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par detālplānojumiem, kuru nepieciešamību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, izskatot tos 1. redakcijā;
6.1.3. pēc projekta attīstītāja vai Rīgas domes pieprasījuma atzinumu sagatavošana citiem projektiem pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomā;
6.1.4. Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (izstrādes posmā) risinājumi arhitektūras un pilsētvides kvalitātes jomā.

 

Pielikumā: darbu plāna kalendārs uz 2. lpp. (Pielikumus skatīt zemāk pievienotajā dokumenta PDF datnē)

Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts         G. Princis

 

Pilns 2016. gada darba plāns PDF formātā