RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 7. martā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

3. [31.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, J. Dambis, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, P.Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Domburs, M. Saukāns;
Kolēģijas goda locekļi: S.Grava;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Būvvalde: A. Cinis, V.Brūzis;
Pilsētplānošanas pārvalde: L. Rozenfelde
Projektēšanas biroju pārstāvji: I. Freilība
Pasūtītāju pārstāvji: G.Govants,
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska, K. Iļjinska – Dienas bizness, R.Grikmane – BNS, Z. Grīnberga – Latvijas radio, K.Rubene - LTV Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija, darba variants [atkārtoti; 20.04.2006.].
    Izstrādātāji: Rīgas domes Attīstības departaments, Pilsētas arhitekta birojs, arhitektu biroji „Arhis” un „Sīlis, Zābers, Kļava”, kā arī piedaloties V. Didrihsona arhitektu birojam;
    Pasūtītājs: Attīstības departaments.
  2. Daudzstāvu dzīvojamā ēka Brīvības ielā 110, būvniecības iecere.
    Projektētājs: SIA „Līnijas”.

Kolēģijas lēmums: 1. Daugavas kreisā krasta [DKK] silueta koncepcija, darba variants.
1.1. Atzīt, ka DKK silueta koncepcijas iestrādes:
1.1.1. ir respektējamas – tās ir analīze un pamats turpmākajam darbam lai noteiktu teritorijas telpiskās struktūras attīstību, balstītu uz plānojuma, transporta un īpaši komunālā transporta struktūru, kā arī kā programma dienestiem satiksmes un inženierapgādes infrastruktūras risinājumiem,
1.1.2. ir materiāls ar ko uzsākt publiskas debates, lai skaidrotu sabiedrībai jaunas pilsētas centra daļas – modernas pilsētvides veidošanas iemeslus un būtību.
1.2. Turpmākā koncepcijas izstrādes gaitā:
1.2.1. plānojuma struktūras attīstība jāsaista ar radikālu transporta attīstības modeli. Pieņemt zināšanai, ka uzsākts Hanzas šķērsojuma pētījums un tehniski – ekonomiskais pamatojums,
1.2.2. DKK silueta koncepcija veidojama kontekstā ar labā krasta siluetu,
1.2.3. īpaša uzmanība pievēršama publiskās ārtelpas struktūrai, kas nodrošinātu kvalitatīvas publiskās ārtelpas, tai skaitā gājēju ceļu tīkla un krastmalu veidošanas iespējas,
1.2.4. plānojuma un telpiskā kompozīcija veidojama nodrošinot insolācijas un aerācijas prasības,
1.2.5. nosakāms dzīvojamās funkcijas īpatsvars,
1.2.6. uz telpiskās kompozīcijas kvalitātes prasībām balstītajai apbūves struktūrai ap Āgenskalna līci [vietai ar īpašu statusu, ko nosaka atrašanās Vecrīgai pretējā Daugavas krastā], izstrādājami detalizēti apbūves noteikumu rādītāji, kā garants šīs telpiskās kompozīcijas realizācijai.
1.3. Par pozitīvu atzīmējams fakts, ka DKK silueta koncepcijas priekšlikums tiek izstrādāts pirms teritorijas apbūves sākuma un tā izstrādāšanas process ir atklāts - tajā var līdzdarboties profesionāļi un sabiedrības interešu grupas.
1.4. savlaicīgi risināms jautājums par DKK līdzsvarotas attīstības [apbūve, satiksme, sabiedriskais transports, publiskā ārtelpa, apstādījumi, krastmalu izmantošana] realizācijas modeli – speciālu pašvaldības struktūru vai pašvaldības un privātas struktūras partnerību.
1.5. Aktualizējams jautājums par valsts finansiālu piedalīšanos galvaspilsētas centra infrastruktūras attīstībā, tai skaitā Daugavas kreisā krasta teritorijā. 2. Daudzstāvu dzīvojamā ēka Brīvības ielā 110, būvniecības iecere.
2.1. Arhitektūras konkursa rezultātā iegūtais būvniecības priekšlikums – starpprojekts atbalstāms.
2.2. Tālākā projekta izstrādes gaitā:
2.2.1. izvērtējama iespēja palielināt apjoma augstumu bloķējuma daļā ar esošo ēku Brīvības ielas stūrī [RVC AZ AN punkts 5.10.4],
2.2.2. ēkas apjoms veidojams nodrošinot ielas pretējā pusē esošās apbūves insolāciju,
2.2.3. īpaša uzmanība pievēršama fasādes apdares materiālu un detaļu kvalitātei, kā arī tonalitātei
2.3. Apjoma fasādes daļa gar Artilērijas ielu veidojama kā taisna plakne. Josla starp fasādi un izliekto ielas sarkano līniju izmantojama kā priekšdārzs.

E. Bērziņš
A. Kronbergs
J. Dambis
A. Sīlis
S. Ņikiforovs
P. Strancis
J. Dripe