RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 13. decembrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

17.[28.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A.Sīlis, J. Dambis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, M.Saukāns;
Kolēģijas goda locekļi: S.Grava
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula,
Būvvalde: A. Cinis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: O. Salputra, R Bruzgulis, A. Širokovs, I. Šļivka, M. Zemītis, A. Līkops
Pasūtītāju pārstāvji: U. Albins, J. Gombergs
Plašsaziņas līdzekļi: K .Iļjinska – Dienas bizness, L.Lazdiņa, A.Riekstiņa – Diena, L .Jaunošāne – BNS, Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Daudzstāvu pazemes autostāvvieta zem 13. janvāra ielas un gājēju tunelis zem Gogoļa ielas pie tirdzniecības centra „Stockmann”; būvniecības iecere
  Projektētājs: SIA „Arplan”
  Pasūtītājs: SIA „Stockmann”
 2. Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas, skiču projekts
  Projektētājs: Matīss Zemītis, Arvīds Līkops, Ieva Miķelsone
  Pasūtītājs: SIA „ Saktas zieds” [īpašnieks Rīgas Dome, apsaimniekotājs p/a „Rīgas dārzi un parki”
 3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Brīvības ielā 104, skiču projekts
  Projektētājs: SIA „Arhitektu kompānija „Ivara Šļivkas birojs”
  Pasūtītājs: J. Gombergs
 4. Daudzdzīvokļu māju un biroju komplekss Brīvības gatve 448; skiču projekts
  Projektētājs: SIA „Studio Megapolis”
  Pasūtītājs: R. Čīma

Kolēģijas lēmums: 1. Daudzstāvu pazemes autostāvvieta zem 13. janvāra ielas un gājēju tunelis zem Gogoļa ielas pie tirdzniecības centra „Stockmann”; būvniecības iecere.
1.1.Atzīmēt, ka piedāvātā iecere neturpina plenēra [„Stockmann” centra Rīgā nākotnes vīzijas] ideju attīstību - ar vērienīgu risinājumu radīt kvalitatīvu publisko ārtelpu tirdzniecības centram piegulošajā areālā, bet pamatā risina tikai utilitārās stāvvietu izvietošanas intereses;
1.2. Nav pieņemams piedāvātais transporta risinājums:
- priekšlikums nav pamatots ar satiksmes plūsmu aprēķinu, kur ievērtēti Rīgas vēsturiskā centra satiksmes infrastruktūras attīstības plāna risinājumi;
- autostāvvietu konkrētais priekšlikums jau tā satiksmes plūsmu noslogotajā vietā transporta situāciju padara vēl sarežģītāku, jo tā tiek pakārtota stāvvietu risinājumam;
1.3. Nav pieņemams publiskās ārtelpas attīstības piedāvājums:
- gājēju tuneļa pamatfunkcija, kas nav papildināta ar tirdzniecības funkciju ir utilitārs risinājums;
- pārskatāms autostāvvietu inženiertehniskais risinājums: ventilācijas virszemes tehnisko būvju iespaidīgie apjomi mazina pilsētvides kvalitāti;
- novēršams mazo arhitektūras formu [nobrauktuves - izbrauktuves, noejas-uzejas] izvietojuma haotiskais raksturs;
1.4. Pilsētas Būvvaldei :
- izvērtējot būvniecības ieceri par tirdzniecības centra autostāvvietu ierīkošanu, jāvadās no principa, ka virsuzdevums Rīgas vēsturiskā centra plānā pazemes autostāvvietu izvietošanai zem 13. janvāra ielas un Marijas ielas ir sabiedrības interesēs Vecrīgas atslogošana no autostāvvietām, kā arī jāņem vērā ārzemju pieredze, ka pilsētu vēsturiskajos centros lielajiem veikaliem stāvvietu nav;
- detalizēti un precīzi jādefinē nosacījumi autostāvvietas un pazemes tuneļa projektēšanai;
1.5. Atbilstoši šim kolēģijas lēmumam koriģētais un Būvvaldē izsniegtiem projektēšanas noteikumiem izstrādātais priekšlikums izskatāms kolēģijā atkārtoti, ar detalizētu recenziju par piedāvāto transporta risinājumu ;
1.6. Ja netiek realizēti plenēra - konkursa uzvarētāju pilsētvides sakārtošanas priekšlikuma principi, organizējams jauns konkurss. 2. Puķu tirgus paviljoni Vērmanes dārzā pie Tērbatas ielas, skiču projekts.
2.1. Atzīmēt, ka:
- piedāvātais priekšlikums, kas nav bij. „Saktas” puķu tirdziņa Merķeļa ielā tradīciju turpinājums, izvērtējams kontekstā ar parka attīstības koncepciju,
- pilsēta ir zaudējusi parka teritorijā esošo „Vernisāžas” ēku, stāvvietas teritoriju pie tās un bij. puķu tirdziņa teritoriju pie Merķeļa ielas,
- ja puķu tirdzniecība tiek organizēta jaunā vietā parka teritorijā, tad parkam kompensējama vismaz stāvvietas teritorija;
2.2. Arhitektūras konkursā par labāko atzītais priekšlikums, kas nav pagaidu būve un būtībā paredz veikalu parka teritorijā, pilnībā atdala ielas telpu no parka telpas, kā arī piedāvā apjoma ļoti aktīvu jumta formu ar dinamisku arhitektonisku izteiksmi - šai vietai neatbilst;
2.3. Puķu tirdzniecības vieta jāveido:
- kā lineāra struktūra gar ielu [ielas sarkanajās līnijās vai parka teritorijas joslā gar ielas sarkano līniju] ar izteiktiem pārtraukumiem, lai parka telpa ir redzama no ielas telpas; tai jāfunkcionē tikai no ielas puses;
- kā „caurspīdīga” pagaidu būve, kur ziedus pārdod pie galdiem zem vienkāršas formas, maksimāli vieglas konstrukcijas nojumēm un galdiem priekšā izvietotām ziedu ekspozīcijām, kas piešķirtu zināmu vizuālu kvalitāti ielas publiskajai ārtelpai;
2.4. Ņemot vērā izvietojumu bulvāru loka pilsētvidē, šim jābūt smalkam dizaina objektam, ar augstai tehnoloģijai raksturīgajiem apdares paņēmieniem un formām;
2.5. Sakarā ar tiešo parka tuvumu objekts būtu risināms kā enerģētiski pašpietiekams – izmantojot saules baterijas, lietus ūdens savākšana ziediem un tml.;
2.6. Pie tirdziņa aizliedzama īslaicīgas autostāvvietas iespēja, lai netraucētu sabiedriskā transporta kustību;
2.7. Būvniecība pieļaujama saņemot Pilsētas domes garantijas, ka:
- netiks mainīts būves īslaicīgas lietošanas statuss,
- zeme netiks iznomāta ilgtermiņa nomā,
- zeme tiks nomāta bez privatizācijas iespējām,
- objekta ekspluatācija pieņemama bez iespējas mainīt funkciju - ja no puķu tirdzniecības funkcijas atsakās - būves jādemontē ;
2.8. Būvniecība un ekspluatācija pieļaujama ja tiek saņemtas pasūtītāja garantijas, ka:
- netiek palielināts tirdzniecības vietu skaits;
- patvaļīgi transformēts apjoma arhitektoniskais risinājums un raksturs. 3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Brīvības ielā 104, skiču projekts
3.1. Atzīt, ka arhitektūras konkursā par labāko atzītā projekta atsevišķi fasāžu risinājuma paņēmieni rada šaubas un ir vismaz diskutabli, jo neiekļaujas ielas apbūves frontes raksturā un būtu pārdomājami tālākā projektēšanas gaitā:
- horizontālie slīpinājumi, kā starpdzegas motīvs, ko blakus esošo fasāžu uzsvērtais horizontālais raksturs vēl pastiprina, ievieš nevajadzīgu nervozitāti;
- kontekstā ar esošās apbūves ailojuma izsvērto ritmu, kas raksturīgs dotajā pilsētvidē piedāvātā aritmija – bez sistēmas izmētātu logaiļu izvietojums, nav pamatots;
- fasādes izliekumu „viļņa” dimensija plānā nosakāma nepārkāpjot izvirzījumu pieļaujamos normatīvus;
- bloķējuma vietas risinājums ar blakus esošo apbūvi, paredzot šauras brandmūra joslas fragmentus – nevajadzīgi sadrumstalo fasādi;
- apdare – itāļu marmora pielietojums nav pārliecinošs;
3.2. Kā pozitīvu un saglabājamu atzīmēt publiskās ārtelpas kvalitatīvu risinājumu, pirmā stāva līmenī apjomu atvirzot no ielas sarkanās līnijas. 4. Daudzdzīvokļu māju un biroju komplekss Brīvības gatve 448; skiču projekts.
4.1.Atzīmēt vietas īpašo statusu, jo zemes gabals atrodas pie pilsētas galvenās ielas, kas vienlaicīgi ir otra galvenā pilsētas telpiskās kompozīcijas ass, kā arī vietas „garu”, ko apkārtesošajā teritorijā rada Brīvdabas muzejs;
4.2. Piedāvātajā ēku kompleksa apjomu novietnes un arhitektoniskajā risinājumā izpratne par vietu nav sasniegta - tas šai vietai neatbilst, ir svešs;
4.3. lai panāktu vietas statusam atbilstošu arhitektūras kvalitāti, kategoriska prasība ir rīkot atklātu arhitektūras ideju konkursu, precīzi nodefinējot nosacījumus un uzticot tā rīkošanu Latvijas arhitektu savienībai sadarbībā ar Būvvaldi.

E. Bērziņš
J. Dambis
A. Kronbergs
S. Ņikiforovs
A. Sīlis
J. Dripe