RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 7. jūnijā
Latvijas Arhitektu savienība, Rīgā, Torņa ielā 11/15

8.[19.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A.Kronbergs, J.Dambis, P.Strancis, S.Ņikiforovs, J.Dripe;
Kolēģijas goda locekļi: G.Asaris, A.Roze;
Kolēģijas padomnieki: J.Krastiņš, A.Kreislers, M.Gailis;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R.Bula, U.Kupča, Z.Redberga;
Rīgas pilsētas būvvalde: V.Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: D.Bērziņš, E.Vecumnieks, U.Lukševics, E.Šilova, J.Poga;
Pasūtītāju pārstāvji: A.Kamerāde-Bodrova, A.Lācis, A.Porigins, V.Kuļikovskis;
Recenzents (par 1. jautājumu): E.Treimanis;
Prese: L.Lazdiņa – Diena, K.Iļjinska – BNS; Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Ēkas atjaunošanas būvniecības iecere Kungu ielā 5,
  Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi”,
  Pasūtītājs: SIA „Rīgas nami”;
 2. Daudzfunkcionālas ēkas būvniecības iecere Krišjāņa Barona ielā 40a,
  Projektētājs: SIA „F.L. Tadao & Lukševics”,
  Pasūtītājs: SIA „Barona īpašums”;
 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības iecere Kuldīgas ielā 45b,
  Projektētājs: SIA „Arhitekta J.Pogas birojs”,
  Pasūtītājs: SIA „Kvarta”.

Kolēģijas lēmums: 1. Ēkas atjaunošanas būvniecības iecere Kungu ielā 5.
1.1. Otrā pasaules kara laikā nopostītās apbūves Kungu ielā 5 atjaunošana, lai sakārtotu Rātslaukuma noslēgto plānojuma un telpisko struktūru, atzīstama par pilsētbūvnieciski pamatotu;
1.2. Definējama par pašvaldības līdzekļiem būvējamās ēkas funkcija, paredzot pirmajā, otrajā un pagraba stāvā telpas ar publisku funkciju, plašu noeju uz Rātslaukuma pazemes stāvu un publiskās tualetes;
1.3. Priekšlikums ar piedāvāto atjaunojamās ēkas apjoma formu salikumu un arhitektūras risinājumu ir problemātisks un nav attīstāms tālāk:
1.3.1. Ēkas plānojums ar perimetrālo galeriju nav pārliecinošs; šāda veida ārtelpa konkrētā situācijā pamatota tikai laukuma pusē;
1.3.2. Apjoma struktūras kompozīcijas risinājums tektoniski nav vērtējams viennozīmīgi;
1.3.3. Uzsvērtais jumta vēsturiskās formas atdarinājums ir pretrunā ar laikmetīgas arhitektūras valodā risināto ēkas apjomu;
1.4. Izstrādājams jauns apbūves Kungu ielā 5 atjaunošanas variants - konceptuāli jauns priekšlikums, neizslēdzot jauna konkursa (arī starptautiska) rīkošanas iespēju;
1.5. Jaunais apbūves atjaunošanas priekšlikums izstrādājams atbilstoši precizētām plānošanas un arhitektūras prasībām, t.sk., attiecībā uz apjoma augstumu;
1.6 Šī protokola neatņemama sastāvdaļa ir ēkas Kungu ielā 5 atjaunošanas priekšlikuma oficiālā recenzenta – arhitekta E. Treimaņa recenzijas teksts. 2. Daudzfunkcionālas ēkas būvniecības iecere Krišjāņa Barona ielā 40a.
2.1. Atbalstīt projekta ieceri tālākai tās attīstībai;
2.2. Lai telpiski „izspēlētu” ielu augstuma atzīmju starpību un respektētu ielu apbūves mēroga dažādību, dažādot arī jaunā apjoma daļas, – paredzot augstāku gar Lāčplēša ielu un zemāku gar Krišjāņa Barona ielu;
2.3. Precizēt stūra akcenta veidolu un formu, īpaši frontē gar Krišjāņa Barona ielu;
2.4. Pilnveidot dzīvokļu plānojumu un insolāciju;
2.5. Zemes gabalā bijušās koka ēkas vizuālās replikas veids ir autoru izvēle. 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības iecere Kuldīgas ielā 45b.
3.1 Atbalstīt projekta ieceri pēc būtības kā kompromisu starp pilsētas, attīstītāja un iedzīvotāju interesēm, kā arī vides raksturu;
3.2. Precizēt plānojuma shēmu, lai veidotu nobeigtu kvartāla apbūves kompozīciju un mazinātu apbūves haotisko raksturu;
3.3. Izvērtēt iespēju pielietot brīvstāvošu apjomu apbūves veidu, kas racionālāk atrisinātu apbūves kompozīciju esošajā parka rakstura pilsētvidē.
3.4. Samazināt galvenā būvapjoma augstumu (optimāli līdz 4 stāviem zemākajā daļā un 7 stāviem augstākajā daļā), tādējādi panākot kvalitatīvāku, labāk izsauļotu un mazākas apbūves intensitātes pilsēttelpu kvartālā kopumā;
3.5. Samazināt brīvstāvošā apjoma stāvu skaitu kontekstā ar blakus esošās apbūves augstumu;

A. Sīlis
A. Kronbergs
J. Dambis
P. Strancis
S. Ņikiforovs
J. Dripe