RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 26. aprīlī
Latvijas Arhitektu savienība, Rīgā, Torņa ielā 11/15

6. [17.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, E.Bērziņš, J.Dambis, P.Strancis, J.Dripe;
Kolēģijas goda loceklis: S. Grava;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, A. Kreislers;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Rīgas pilsētas būvvalde: A.Cinis, L.Sarma;
Projektēšanas biroju pārstāvji: A. Zlaugotnis, J.Eckhards, E. Weihoenigs;
Pasūtītāju pārstāvji: M.Šmite;
Prese: L.Lazdiņa – Diena, A.Zvirgzdiņš – A4D, M.Vilemsons, K. Iļjinska. Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Viesnīcas un biroju ēkas „Noun towers Riga” Lielirbes un Ventas ielu stūrī (būvniecības iecere)
    Projektētājs: Case architects (Somija)
    Pasūtītājs: ALGe Solutions SIA
  2. Viedokļu apmaiņa par kolēģijas turpmāko darbu.
  3. Viedokļu apmaiņa par izskatāmo projektu materiāla vērtēšanas kritēriju precizēšanu.

Kolēģijas lēmums: 1. Viesnīcas un biroju ēkas „Noun towers Riga” Lielirbes un Ventas ielu stūrī (būvniecības iecere).
1.1. Atzīmēt, ka piedāvātais ēku apjomu augstums 9 - 24 stāvi neatbilst pilsētas apbūves noteikumiem, kas šajā vietā pieļauj 6 stāvu apbūvi. Iespējamai stāvu skaita izmaiņas izvērtēšanai izstrādājams detālais plānojums.
1.2. Nav pieļaujams pārkāpt konkrētā kvartāla robežās iedibināto apbūves līniju.
1.3. Saglabājams piedāvātais Rīgai raksturīgais stūra akcenta motīvs.
1.4. Saglabājams piedāvātais publisko funkciju izvietojums ēku pirmajos stāvos gar Lielirbes ielu, kas atbilst paredzētai izvērstai publiskai ārtelpai visā Lielirbes ielas garumā starp dzelzceļu un Kārļa Ulmaņa gatvi.
1.5. Ieteikt izskatīt iespēju koriģēt zemes gabala robežu ar kaimiņu zemes gabalu Ventas ielā, lai iegūtu optimālāku zemes gabala konfigurāciju.
1.6. Koriģēto būvniecības ieceri iesniegt izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.

A.Sīlis
E.Bērziņš
J.Dambis
P.Strancis
J.Dripe