RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 22. martā
Latvijas Arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

4. [15.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: J.Dambis, S.Ņikiforovs, E.Bērziņš, A.Sīlis, P.Strancis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J.Krastiņš, A.Kreislers, M.Gailis;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R.Bula, Z.Redberga;
Rīgas pilsētas būvvalde: A.Cinis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: I.Lazdiņš, A.Tērauds, I.Miezīte, V.Didrihsons, M.Dejus, M.Ezergaile;
Recenzents (1. dienas kārtības jautājumam): U.Kaugurs;
Pasūtītāju pārstāvji: A.Ronis, R.Trautmanis, A.Cepurītis, J.Kārkliņš, G.Vectirāns, A.Gudiņš, V.Strēdzis,
Prese: M.Vilemsons - LETA, K.Roķis – BNS, I.Drazdovska - Dienas Bizness, E.Goze – Diena. Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Zvirgzdusalas apbūves pilsētvides kvalitātes izvērtējums:
  - Multifunkcionāla kompleksa būvniecības iecere Krasta ielā ,
  Projektētājs: SIA „Postform projekts Rīga”, „SWECO”,
  Pasūtītājs: „W Riepas”;
  - Daudzfunkcionāla kompleksa būvniecības iecere Krasta ielā 5,
  Projektētājs: SIA „Venta Didrihsona arhitektūras studija”,
  Pasūtītājs: SIA „Laivu un kuteru serviss”;
  - Autocentra rekonstrukcijas būvniecības iecere Krasta ielā 3,
  Projektētājs: SIA „K&J Partners”,
  Pasūtītājs: SIA „Amserv Motors”.
 2. Augstbūvju grupu arhitektoniski telpiskā analīze Anniņmuižas bulvārī:
  - Divu augstbūvju grupa Kleistu ielas asī,
  Projektētājs: projektēšanas grupa „ARHITEKTONIKA”,
  Pasūtītājs: SIA „Anniņmuižas nams”;
  - Trīs augstbūvju grupa Dumbrāja ielā,
  Projektētājs: arhitektu birojs „Sīlis, Zābers & Kļava”.

Kolēģijas lēmums: 1. Zvirgzdusalas apbūves pilsētvides kvalitātes izvērtējums:
1.1.”Venta Didrihsona arhitektūras studijas” izstrādātā daudzfunkcionālā kompleksa plānojuma un telpiskā struktūra ir pilsētbūvnieciski un telpiski skaidri artikulēta un nodrošina vietai atbilstošu strukturālo attīstību; tās risinājuma kvalitāte ir atzīstama un attīstāma tālākā projekta izstrādāšanas gaitā.
1.2. „SWECO” un „Postform projekts Rīga” multifunkcionālā kompleksa piedāvātais risinājums ir formāls un izteiksmē vienkāršots:
1.2.1. plānojuma izteikti lineārā struktūra mehāniski pakārtota transporta funkcijai, t.sk., aktīvai ūdens transporta izmantošanai, kas nav Rīgas tradīcija,
1.2.2. telpiskā struktūra ar apjomu kārtojumu gar krastmalu ir mehāniska, bez kompozicionālas jēgas,
1.2.3. biroju ēkas apjoms pārāk smagnējs un nav pamatots tā simetriskais risinājums; augstceltņu apjomu augstuma modulācija – vienkāršota (dalījums simetriskās daļās),
1.2.4. iztrūkst apbūves analīze kontekstā ar Vecrīgas siluetu,
1.2.5. pēc būvniecības ieceres koriģēšanas, novēršot minētos trūkumus, tā atkārtoti skatāma kolēģijas sēdē.
1.3. turpmāk abu kompleksu teritorijām izstrādājama kopēja ģenplāna shēma, lai savstarpēji saistīti risinātu transporta plūsmas un publisko ārtelpu un panāktu infrastruktūras funkciju racionālu sadalījumu.
1.4.”Amserv motors” autocentram nepieciešams izstrādāt ne tikai galveno Krasta ielas fasādi, bet arī pārējās pret pieguļošās teritorijas ielām vērstās fasādes, paredzot atbilstošu arhitektonisko risinājumu un apdares materiālu pielietojumu . 2. Augstbūvju grupu arhitektoniski telpiskā analīze Anniņmuižas bulvārī:
2.1. projektēšanas grupas „Arhitektonika” priekšlikums analizējams un precizējams:
2.1.1. izvērtējama divu vienāda augstuma apjomu kompozīcijas Kleistu ielas asī pamatotība kontekstā ar ainaviski veidoto augstbūvju grupu, kas izvietota gar Anniņmuižas bulvāri,
2.1.2. ēku apjomi pret Kleistu ielu izvietojami konsekventi ielas asī.
2.2. neiebilst pret arhitektu biroja „Sīlis, Zābers & Kļava” priekšlikumu paaugstināt stāvu skaitu virs normatīvās ēkas , ar ko paredzēts papildināt divu esošo 24-stāvu torņa ēku grupu Dumbrāju ielā, ja tiek ievērota likumdošanā noteiktā procedūra. 3. Šī protokola neatņemama sastāvdaļa ir arhitekta Uģa Kaugura Zvirgzdusalas apbūves priekšlikumu recenzija.

J.Dambis
S.Ņikiforovs
E.Bērziņš
A.Sīlis
P.Strancis
J.Dripe