RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada  15. februāris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

2.[13.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:  
Kolēģijas locekļi: J. Dambis, A. Kronbergs, E. Bērziņš, A. Sīlis, P. Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, M. Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S. Grava;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A.Cinis, V.Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: J. Lasis, E. Beernaerts, R.Putniņš, A. Ābele, M.Malahovskis,
Pasūtītāju pārstāvji:  I. Stepanovs, E. Krūmiņš,  Ģ. Zembergs, M. Bejantsevs, A. Molders,
Prese: A.Zvirgzdiņš – portāls „A4D”, L. Lazdiņa – „Diena”, Drazdovska – „Dienas bizness”,
Tulks: E. Zvaigzne Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Koncepcija multifunkcionālai apbūvei kvartālā Lielirbes ielā starp Kauguru un Ventspils ielām;
  Projektētājs: arhitektu birojs „8 A.M.”;
  Pasūtītājs: SIA „Molle”;
 2. Priekšlikums biroja ēkas izbūvei Kalnciema 88a;
  Projektētājs: arhitektu birojs „GMARP”;
  Pasūtītājs: SIA „KA 88”;
 3. Tehniskais projekts viesnīcas izbūvei Elizabetes ielai 71/73;
  Projektētājs: arhitektu biroji „NAMS” un „ARCHItrāvs”;
  Pasūtītājs: Linstow International

Kolēģijas lēmums: 1. Koncepcija multifunkcionālai apbūvei teritorijā Lielirbes ielā starp Kauguru un Ventspils ielām.
1.1. Sakārtojama teritorijas plānojuma koncepcija, paredzot:
1.1.1. skaidru ielu tīkla struktūru [bez strupceļa ielām],  kas ļautu telpā orientēties;
1.1.2. jau piedāvāto Jaunmoku ielas pagarinājumu apvienot ar virszemē atkārtotu inženiertīklu trasi, kā loģisku shēmu ielu tīklam;
1.1.3. ielu trases noteikt kontekstā ar esošās apbūves izvietojumu;
1.1.4. plānojuma struktūras pamatelementa – kvartāla izmērus noteikt lielākus par piedāvātiem.
1.2. Telpiskās struktūras koncepcija veidojama, paredzot:
1.2.1. ēku apjoma formu dažādību, it īpaši diferencējot  atkarībā no funkcijas;
1.2.2. projektējamo ēku apjomu formu, proporcijas, augstumu un  izvietojama principus noteikt kontekstā ar:
- esošo apbūvi projektējamā teritorijā, neradot disonansi  esošās un jaunās apbūves starpā;
- būvniecības stadijā esošo apbūvi blakus kvartālā, kas risināta ar citu apbūves veidošanas paņēmienu;
- projektējamo ielu tīklu un Rīgas mērogu ielas un apbūves augstuma proporcijās;
- Lielirbes ielas telpu, izvietojot gar to lineārus būvapjomus, kas fiksē ielas telpu, tās virzienu;
1.3. Publiskā funkcija [tirdzniecība, apkalpe] koncentrējama un integrējama Lielirbes ielas promenādes telpā, tās izvietojumam iekškvartālu telpā atstājot pakārtotu nozīmi.
1.4. Pilsētplānošanas pārvaldē un Būvvaldē formulējami publiskās ārtelpas veidošanas principi un noteikumi visā Lielirbes ielas garumā. 2. Priekšlikums biroja ēkas izbūvei Kalnciema 88a.
2.1. Atzīmēt, ka uz ekonomisko apsvērumu balstītais esošo objektu saglabāšanas un rekonstrukcijas priekšlikums nav skaidri uztverams attiecībā uz plānojuma un  telpisko kompozīciju kā arī fasādes un tās detaļu mērogu.
2.2. Lai pamatotu dotā priekšlikuma tālāku attīstību, nosakāma esošo ēku nestspēja un citi tehniski – ekonomiski apsvērumi esošo ēku turpmākai izmantošanai
2.3. Apjomu telpiskā kompozīcija pakārtojama kopējas Lielirbes ielas telpas attīstībai un apbūves principam.
2.4. Ēku telpiskā kompozīcija izvērtējama:
- skatu punktos no tilta augšas un nobraucot no tā;
- Kalnciema, Baseina un Ķemeru ielas asīs;
- kontekstā ar mazstāvu apbūvi blakus kvartālā un projektējamo viesnīcas ēku Lielirbes ielas otrā pusē;
2.5. Pēc šo ieteikumu izpildīšanas, jautājums atkārtoti izskatāms kolēģijas sēdē. 3. Tehniskais projekts viesnīcas izbūvei Elizabetes ielai 71/73.
3.1. Atzīmēt, ka piedāvātajam fasādes veidošanas risinājumam trūkst novitātes - tas jau ilgāku laiku tiek lietots pasaules praksē un pēdējā laikā arī Latvijas un Rīgas praksē un līdz ar to nebūtu pieņemams tik ekskluzīvā pilsētvidē kā Elizabetes iela.    
3.2. Ja pasūtītājs tomēr uzskata par iespējamu fasādes arhitektoniskam veidolam izmantot tikai piedāvāto risinājuma veidu, tad tālākā  projektēšanas gaitā, lai panāktu fasādes kvalitātes uzlabošanu un tās kontekstu ar blakus esošo apbūvi, projekts koriģējams, paredzot sekojošo:
3.2.1. ja tiek izmantots maksimāli pieļaujamais ēkas augstums, tad fasādē marķējama blakus esošo ēku dzegas augstuma vieta – starpdzegas vieta;
3.2.2. pirmais stāvs  projektējams augstāks, atbilstoši tradīcijai un sabiedriskai funkcijai; publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanai, pirmā stāva fasādes ieejas mezgla daļu iespējams atvirzīt no būvlaides;
3.2.3. īpašu uzmanību pievēršama būvapjoma daļai virs galvenās dzegas vietas atzīmes; tā projektējama ar jumta raksturu un kontekstā ar ielai raksturīgo jumta ainavu – kā Vērmanes dārza telpiskās kulises nozīmīga sastāvdaļa;
3.2.4. ja tiek saglabāts dubultfasādes princips ar vairogu – „slēģu” elementiem, kas principā ierobežo brīvu skatu uz parku un pilsētu, tad tie veidojami funkcionāli –mobīli, investējot tehnoloģijā, kas dotu iespēju vairogu stāvokļa izmaiņām kā arī gaismas un citu izteiksmes līdzekļu lietojumam;
3.2.5. cēlu apdares materiālu pielietojumu [stikls, akmens plātnes, augstvērtīgas metāla detaļas utml.], savienojumā ar fasādes risinājuma augstu tehnoloģisko līmeni.
3.3. Ieteikt iekšpagalmu pārsegt ar transformējamu [atveramu – aizveramu] jumta konstrukciju.
3.4. Rūpīgi izvērtējama viesnīcas transporta apkalpe, jo Elizabetes ielas ietves sašaurinājums un brauktuves sašaurinājums pie viesnīcas ēkas nav pieļaujams.
3.5. Pēc šo ieteikumu izpildīšanas, jautājums atkārtoti izskatāms kolēģijas sēdē.

A. Kronbergs
A. Sīlis
E. Bērziņš
J. Dambis
P. Strancis
J. Dripe