RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada  25. janvāris
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

1.[12.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās: 
Kolēģijas locekļi: A.Kronbergs, E.Bērziņš, S.Nikiforovs, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: A.Kreislers, M.Gailis;
Kolēģijas goda locekļi: G.Asaris;
Īpaši aicinātas amatpersonas: A.Aksenoks, E. Krastiņš;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R.Bula, U.Kupča; Z.Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A.Cinis, V.Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: V.Valgums, V.Valgums[juniors], M.Jaunromāns, M.Ābele, I.Paņilkēviča, D.Zalāne;
Pasūtītāju pārstāvji: E.Holms, A.Molders, H.Sillesto, A.Melgalvis, A.Čiževskis, J.Gombergs, V.Udalovs, I.Stepanovs;
Recenzents:  arhitekts:  J.Lejnieks
Prese:  A.Zvirgzdiņš – portāls „A4D”, L.Lazdiņa – „Diena”, Drazdovska – „Dienas bizness”, K. Roķis – BNS,  I.Vatoļins – „Čas”                    Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Dzīvojamā ēka Skārņu iela 11 [ būvniecības iecere]Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs „Jaunromāns un Ābele”";
  Pasūtītājs: SIA „Velves nekustamie īpašumi”;
 2. Daudzstāvu dzīvojamā, darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu ēka Miera iela 1 [būvniecības iecere]Projektētājs: SIA „Zenico projekts”;
  Pasūtītājs: SIA „Teikas nami; projektētājs;
 3. Daudzfunkcionāla ēka Sporta ielā  [skiču projekts] ,
  Tirdzniecības un biroju komplekss Grostonas ielā, 1
  Pasūtītāji: SIA „Kates centrs” un  SIA „Irbis A”
  Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”;

Kolēģijas lēmums: 1. Dzīvojamā ēka Skārņu iela 11 [būvniecības iecere],
1.1. akceptēt starptautiskā konkursa žūrijas tālākai projektēšanai izvirzītā projekta pilsētbūvniecisko, funkcionālo un arhitektonisko risinājumu kopumā.
1.2. atbalstīt konkursa žūrijas 20. 09. 2006.g. sēdes ieteikumu, ka fasāžu risinājumā  īpaša uzmanība veltāma:
1.2.1. fasādes apdares materiālu izvēlei; 1.2.2. logu dalījumam, un apdares paneļu ritmam, lai tas fasādēs neradītu nospiedoši dominējošu iespaidu, kā arī apsverot tonalitātes vai fasādes ritma niansētu maiņu fasādes plaknes lūzuma [slīpinājuma] sakarā;
1.2.3. fasādes detaļu izstrādāšanai;
1.3. atbalstīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes  lēmumu, ka projektēšanas gaitā ēkas 1. stāva līmenī nodrošināma publiska funkcija , kas atspoguļotos arī ēkas ārējā arhitektoniskā veidolā;
1.4. atbalstīt Rīgas vēsturiskā saglabāšanas un attīstības padomes papildlēmumu, ka Rīgas pilsētas attīstības departamentam jāveic iestrādes pilsētbūvnieciskās vides sakārtošanai Pētera laukuma daļā starp Skārņu ielu un Sv. Pētera baznīcu, atbilstoši  Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 2.Daudzstāvu dzīvojamā, darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu ēka Miera iela 1.
2.1. Atbalstīt projekta risinājumu kopumā, kā loģisku konkursa rezultāta turpinājumu;
2.2. Atzīt ka Šarlotes, Miera un Brīvības ielu pilsētvides telpā dominējošā loma ir Brīvības - Miera ielu stūra apjomam;
2.3. Atbalstīt ēkas kopējo funkcionālo risinājumu un publiskās ārtelpas risinājumu, kas paredz ērtu saikni starp Šarlotes un Miera ielām un kas noteikti saglabājams turpmākā projekta attīstībā, bet tramvaja  pieturvietas labiekārtojuma elementi integrējami ēkas apjomā;
2.4. Atzīmēt, ka jaunprojektētā ēka nenodrošina nobeigtu telpisku risinājumu visai neapbūvētajai stūra  daļai, jo starp šo ēku un esošo ēku pretugunsmūriem  paliek neapbūvēti gruntsgabali, kurus attīstītājam tiek rekomendēts atpirkt un apbūvēt;
2.5. Tālākā projekta izstrādes gaitā:
2.5.1. Meklējamas stūra akcenta proporcijas, samazinot tā augstumu, jo Miera – Šarlotes ielu stūra apjomam ir pakātota loma dotajā pilsētvidē;
2.5.2. Izmantojams projekta variants ar lodžiju aizstiklojumu, kas funkcionāli pamatotāks intensīvajā pilsētvidē; no šī aspekta  izvērtējams arī izvērsto balkonu pielietojums Šarlotes ielas pusē;
2.5.3. Šarlotes ielas fasāde veidojama ņemot vērā ka tā pildīs Dailes teātra laukuma sānu kulises funkciju;
2.5.4. Meklējami apdares materiālu un to tonālās gammas risinājumi, kas labāk integrētu apjomu esošajā pilsēttelpā. 3. Daudzfunkcionāla ēka Sporta ielā  [skiču projekts]. Tirdzniecības un biroju komplekss Grostonas ielā, 1
3.1. Ņemot vērā, ka kopēji projektējamās teritorijas pie Grostonas un Sporta ielām  vienas daļas projekts -  SIA „Kates centrs” daudzfunkcionālas ēkas izbūvei Sporta ielā  ir skiču projekta stadijā iesniegts izskatīšanai Būvvaldē, atbalstīt tā telpisko un arhitektonisko risinājumu kopumā, precizējot attālumus līdz jaunbūvējamiem apjomiem pieguļošajos zemes gabalos;
3.2. Otras teritorijas daļas projekta – SIA „Irbis A” tirdzniecības un biroja kompleksa izbūvei Grostonas ielā 1 izstrāde turpināma:
3.2.1. par pamatu ņemams blakus zemes gabalā jau pielietotais bloķēto ēku pāris kā plānojuma un telpiska vienība;
3.2.2. lai izslēgtu projektējamo gruntsgabalu telpisku nonivelējumu un mehānisku apjomu atkārtošanos, apjomu augstums variējams, ņemot vērā, ka plānošanas arhitektūras uzdevumā norādītais apjomu augstums 14 stāvi ir maksimāli pieļaujamais konkrētajā vietā, jo tā atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra tiešā tuvumā.
Telpiskā risinājuma piedāvājums izvērtējams topošajā Skanstes ielai  pieguļošo teritoriju telpiskajā modelī;
3.2.3. Fasāžu risinājums variējams atbilstoši katra apjoma konkrētai funkcijai.

A. Kronbergs
E. Bērziņš
S. Ņikiforovs
J. Dripe